Somija veicina zaļo pāreju – atļauju izsniegšanas un pārsūdzības procedūrās priekšroku dod investīciju projektiem

Somijas Vides ministrija | 12.09.2022

Valdība ir pieņēmusi pašas valdības iepriekš sagatavoto priekšlikumu, lai veicinātu ieguldījumus zaļās pārejas (green transition) jomā*. Mērķis ir samazināt Somijas atkarību no fosilās enerģijas, palielināt enerģētisko pašpietiekamību un virzīties uz ekoloģiski ilgtspējīgāku ekonomiku. Priekšlikums paredz, ka pieteikumiem, kas attiecas uz investīciju projektiem, kuri ir svarīgi zaļajai pārejai, 2023.-2026. gadā piešķirs prioritāti atļauju izsniegšanas procedūrās saskaņā ar Vides aizsardzības likumu un Ūdens likumu reģionālajās valsts pārvaldes aģentūrās**.

“Zaļā pāreja uz atjaunojamiem un decentralizētiem enerģijas veidiem ir vienīgais ilgtspējīgais veids, kā izkļūt no Krievijas agresīvā kara un fosilās enerģijas cenu kraso svārstību izraisītās enerģētikas krīzes. Mūsu radītais paātrinātais ceļš nodrošinās videi nekaitīgu investīciju veikšanu bez kavēšanās. Tas ir svarīgi gan klimata pasākumu, gan energoapgādes pašpietiekamības ziņā,” skaidro vides un klimata pārmaiņu ministre Marija Ohisalo.

Reģionālās valsts pārvaldes iestādes savās atļauju izsniegšanas procedūrās dos priekšroku noteiktiem projektiem, kas saistīti ar atjaunojamo enerģiju, ūdeņraža ražošanu ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, rūpniecības elektrifikāciju, oglekļa dioksīda uztveršanu un izmantošanu un bateriju rūpniecību, kas atbilst principam “neradīt būtisku kaitējumu”. Somijas valdība uzskatīja, ka šīs jomas un nozares ir svarīgākās, lai veicinātu zaļo pāreju un palielinātu tīras enerģijas īpatsvaru. “Mērķis ir ātri uzsākt ieguldījumus zaļās pārejas jomā. Tomēr raitāka atļauju izsniegšanas kārtība nenozīmēs, ka mēs jebkādā veidā apdraudētu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu,” saka M. Ohisalo.

Pagājušā gada pavasara budžeta sesijā valdība apņēmās piešķirt lielākus personāla resursus, lai paātrinātu un atbalstītu atļauju izskatīšanu iestādēs un pārsūdzības procesus administratīvajās tiesās.

Papildus tam Ekonomikas attīstības, transporta un vides centri*** nākamajos trīsarpus gados saņems 4,1 miljonu eiro, bet reģionālās valsts pārvaldes aģentūras – 2,5 miljonus eiro papildfinansējuma.

Prioritāšu noteikšana saskaņā ar šo tiesību akta priekšlikumu nozīmētu ātrāku atļauju pieteikumu izskatīšanu reģionālajās valsts pārvaldes iestādēs visos procedūras posmos. Savukārt Ekonomiskās attīstības, transporta un vides centri veicinātu zaļo pārejas projektu īstenošanu ietekmes uz vidi novērtējumos, lēmumu pieņemšanas un konsultāciju posmos.

Lai paātrinātu atļauju pieteikumu izskatīšanu attiecībā uz projektiem, kas atbalsta zaļo pāreju, tiks ņemts vērā arī laiks, kas var būt nepieciešams pārsūdzību izskatīšanai. Tāpēc valdība ierosina, ka 2023.-2028. gadā pārsūdzības, kas saistītas ar ieguldījumiem zaļās pārejas jomā, administratīvās tiesas uzskatīs par steidzamām. Tas pats attiektos uz pārsūdzībām saistībā ar vietējiem detālplānojumiem, kas attiecas uz enerģijas ražošanu, vai ģenerālplāniem, kas nosaka vēja enerģijas būvniecību. Tiesām šo uzdevumu veikšanai tiks piešķirts papildu finansējums 3 miljonu eiro apmērā.

Likums stāsies spēkā 2023. gada sākumā. Šoruden tiks izmantota sagatavošanas un izpildes vadlīnijām piešķirtā apropriācija (finansējums), lai nodrošinātu, ka atļaujas izsniedzējas iestādes pēc iespējas ātrāk varētu sākt īstenot prioritāro procedūru.
* Ieguldījumiem zaļajā pārejā ir būtiska nozīme pārejā uz oglekļa ziņā neitrālu sabiedrību. Zaļā pāreja nozīmē virzību uz ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku un izaugsmi, kas nav balstīta uz pārmērīgu dabas resursu patēriņu, bet pamatojas uz zema oglekļa satura risinājumiem, kas veicina aprites ekonomiku un bioloģisko daudzveidību. Vispārējais mērķis ir pārmaiņas, kuru rezultātā tiks panākta spēcīgāka ekonomika, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas, ilgtspējīgu rūpniecību un transportu, kā arī emisiju samazināšanu.
** Reģionālās valsts administratīvās aģentūras izskata un pieņem lēmumus par atļauju izsniegšanas jautājumiem saskaņā ar Vides aizsardzības likumu un Ūdens likumu.
*** Ekonomiskās attīstības, transporta un vides centri ir atbildīgi par uzraudzību saistībā ar atļaujām saskaņā ar Vides aizsardzības likumu un Ūdens likumu.

Somija veicina zaļo pāreju – atļauju izsniegšanas un pārsūdzības procedūrās priekšroku dod investīciju projektiem

Pievienot komentāru