Pilnveidota mežam nodarīto zaudējumu noteikšana un aprēķināšana

zm.gov.lv | 18.12.2020

Valdība ceturtdien, 17. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavoto mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtību. 

Noteikumi nosaka, kādā veidā aprēķināmi mežam kā dabas vides elementam nodarītie zaudējumi, kuri radušies, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās meža apsaimniekošanas prasības. Tie ir zaudējumi, ko Valsts meža dienests valsts labā piedzen no pārkāpuma izdarītāja, lai kompensētu aizskārumu valsts interesēm meža vides un meža ekosistēmas saglabāšanā, kuras dēļ ir noteikti meža apsaimniekošanas aprobežojumi.

Lai noteiktu, vai mežam ir nodarīti zaudējumi, vispirms jākonstatē meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpums. Par bojājumiem, kas radušies dabas faktoru, kādu citu iemeslu, darbības vai bezdarbības dēļ, mežam radušos zaudējumus neaprēķina.

Kopš 2003. gada, kad spēkā stājās iepriekšējie noteikumi, ir nozīmīgi mainījies normatīvais regulējums koku ciršanai kopšanas cirtē un izlases cirtē un šķērslaukuma noteikšanas kārtība, tāpēc, atbilstoši tam, ir precizēts arī regulējums, pēc kura nosaka, vai mežaudze ir iznīcināta vai bojāta. 

Mežam nodarītos zaudējumus aprēķina tai meža platībai, kurā izdarīts meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpums, tāpēc noteikumi precizē arī platības noteikšanas kārtību.  

“MK noteikumi “Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Pilnveidota mežam nodarīto zaudējumu noteikšana un aprēķināšana

Pievienot komentāru