Izstrādāti jauni MK noteikumi dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas vērtību saglabāšanai

Dabas aizsardzības pārvalde | 29.10.2021

Garkalnes meži 1789ha platībā atrodas Ropažu novada Garkalnes pagastā un Vangažu pilsētā. 2004. gadā dibinātā teritorija ir iekļauta Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai ar mērķi saglabāt teritorijas galvenās dabas vērtības – zaļo vārnu un mežainas piejūras kāpas ar veciem priežu mežiem.

Garkalnes mežos sastopami deviņi ES un Latvijā īpaši aizsargājamie biotopi, tostarp viens piejūras, viens zālāju un trīs mežu biotopi ar prioritāru aizsardzības nozīmi ES. Kopumā aizsargājamie biotopi aizņem 73% jeb 1310 ha platību no visas teritorijas, bet vislielākās platības aizņem biotops Mežainas piejūras kāpas.

Izstrādāti jauni MK noteikumi dabas lieguma “Garkalnes meži” dabas vērtību saglabāšanai

Pievienot komentāru