Valsts meža dienests centralizē atsevišķas funkcijas

Valsts meža dienests | 04.07.2022

Ar 1. jūliju Valsts meža dienests centralizē vairākas funkcijas, atsevišķus virsmežniecību darbiniekus pārceļot uz centrālo administrāciju. Izmaiņas ļaus nodrošinās iespējami vienādu dienesta amatpersonu rīcību līdzīgos apstākļos, risināt speciālistu aizvietošanas problēmas, kā arī veicinās citu Valsts meža dienesta darbības stratēģijā 2021.-2027. gadam noteikto mērķu sasniegšanu. Veiktās izmaiņas neietekmēs dienesta pakalpojumu saņemšanu.

Uz centrālo administrāciju no reģionālajām struktūrvienībām jeb virsmežniecībām ir pārcelti vecākie inspektori meža reproduktīvā materiāla kontroles jautājumos, vecākie inspektori medību jautājumos, kartogrāfi un datortīkla administratori. Minētajos amatos strādājošie, izņemot kartogrāfus, jau šobrīd veic darba uzdevumus vairāku virsmežniecību teritorijās. Tādējādi atsevišķu šauru iestādes funkciju izpildītāji tiek apvienoti vienotā metodoloģiskā un institucionālā vadībā. Šīs izmaiņas ļauj risināt Valsts meža dienesta speciālistu aizvietošanas problēmu un nodrošināt iespējami vienādu dienesta amatpersonu rīcību līdzīgos apstākļos, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Vienlaikus veiktās izmaiņas sekmēs dienesta darbības stratēģijā turpmākajiem gadiem noteikto mērķu sasniegšanu.

“Šo pārmaiņu rezultātā darbinieki būs ieguvēji. Darbinieku piesaiste konkrētai virsmežniecībai padarīja neiespējamu darbinieku pilnvērtīgu aizvietošanu, nereti speciālistu, atgriežoties no atvaļinājuma, gaidīja prombūtnes laikā sakrājusies darbu kaudzīte. Tāpat darbiniekiem paredzami tādi ieguvumi kā speciālistu darbs komandā, plānošanas būtiska uzlabošanās, operatīva lēmumu pieņemšana atbilstoši apstākļiem, centralizēta darba uzdevumu došana un to izpildes kontrole, koordinēta informācijas apmaiņa u.c. Turklāt nodarbināto faktiskās darba vietas nemainīsies – darbinieki savus pienākumus varēs veikt no jebkura dienesta biroja,” saka Valsts meža dienesta ģenerāldirektore Aina Stašāne.
Izmantota Franka Horvata fotogrāfija

Valsts meža dienests centralizē atsevišķas funkcijas

Pievienot komentāru