Autors: vaad.gov.lv

Par rapsi, bitēm, pārbaudēm. VAAD ziņas

Pamatojoties uz sabiedrības pastiprināto interesi, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē par pārbaudes rezultātiem saistībā ar biškopja Ignata Zariņa sūdzību

2020. gada 22. maijā VAAD Rīgas reģionālā nodaļa saņēma Mālpils novada biškopja Ignata Zariņa telefonisku sūdzību par bišu iespējamo bojāeju saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasību neievērošanu. VAAD inspektore nekavējoties (22. maijā) ieradās notikuma vietā. Pārbaudes laikā netālu esošajā ziemas rapša laukā un pie stropiem mirušas bites netika konstatētas.

2020. gada 25. maijā veikta AAL lietošanas pārbaude SIA “Ārteči”, kas apsaimnieko sūdzībā norādīto ziemas rapša lauku. Noskaidrots, ka 22. maijā plkst. 13.00 baltās puves ierobežošanai konkrētajā ziemas rapša laukā lietots fungicīds “Efilor”. Lietotajam AAL marķējumā nav norādes par īpašām prasībām attiecībā uz bitēm vai citiem apputeksnētājiem.

Pārbaudes ietvaros pieprasīta informācija Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram (LVĢMC) par vidējo vēja ātrumu konkrētajā laikā. LVĢMC izsniegtā izziņa liecina, ka vidējais vēja ātrums nav pārsniedzis 4 m/s.

Lai pārliecinātos, vai ievērota AAL marķējumā norādītā aizsargjoslas prasība (ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm), noņemti ziemas rapša paraugi no lauka Jāņupītes aizsargjoslā. Fungicīda “Efilor” sastāvā esošo darbīgo vielu noteikšanai augu paraugi nosūtīti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “Bior”. Veikto analīžu rezultāti liecina, ka augos netika atrastas AAL darbīgās vielas.

Lai izvērtētu bišu saimju stāvokli, VAAD pārbaudes ietvaros atkārtoti apsekoja I.Zariņa bišu saimes, pieaicinot Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru. Līdzīgi kā pirmajā bišu saimju apsekošanas reizē, arī otrajā mirušas bites netika atrastas, līdz ar to nebija iespējams veikt bišu paraugu analīzes.

Tā kā pārbaudes laikā netika konstatēti AAL lietošanas pārkāpumi, VAAD administratīvā pārkāpuma lietu neierosināja.

Sūdzībā minētais dīķis, kas dabā atrodas aiz Jāņupītes aizsargjoslas, 14 metru attālumā no rapša lauka, šosezon turpmākajā AAL lietošanas periodā tiks iekļauts VAAD virszemes ūdensobjektu paraugu ņemšanas monitoringā.

Par rapsi, bitēm, pārbaudēm. VAAD ziņas
12.06.2020
  Dalīties Facebook

Pievienot komentāru