Oglekļa dioksīda cenu noteikšanas principi: Kā tie darbojas

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija | 08.09.2023

Izpratne par oglekļa cenu noteikšanu

Oglekļa cenu noteikšana būtībā ir stratēģisks mehānisms, kas oglekļa dioksīda emisijām nosaka kvantitatīvi nosakāmas izmaksas. Šī pieeja pārsniedz tradicionālos vides aizsardzības noteikumus, tā ir tirgū balstīta metode, lai risinātu ar oglekļa emisijām saistīto ārējo ietekmi. Galvenie mērķi ir divi: ierobežot emisijas, kas veicina klimata pārmaiņas, un stimulēt ikvienu (no privātpersonām līdz starptautiskām korporācijām) ieviest videi draudzīgu praksi. Piešķirot oglekļa emisijām finansiālu vērtību, oglekļa cenu noteikšana veicina aktīvu pieeju emisiju samazināšanai.

Lai gan tradicionālajiem noteikumiem ir bijusi būtiska nozīme videi nodarītā kaitējuma mazināšanā, tie var izrādīties nepietiekami, lai risinātu sarežģīto, ar oglekļa emisijām saistīto jautājumu. Jāpiebilst, ka šie noteikumi zināmā mērā ir efektīvi, taču bieži vien tiem trūkst ekonomisku sviru, kas nepieciešamas visaptverošam emisiju samazinājumam. Oglekļa cenu noteikšana ievieš tirgū orientētu perspektīvu, kas atspoguļo oglekļa emisiju patiesās izmaksas. Tradicionālie noteikumi var neapzināti radīt atbilstībā orientētu pieeju, savukārt, oglekļa cenu noteikšana rosina uzņēmumus domāt ne tikai par pamatprasību izpildi, veicinot inovatīvāku un visaptverošāku pieeju emisiju samazināšanai.

Pasaulē oglekļa cenu noteikšanas jomā dominē trīs galvenās pieejas:

brīvprātīgie oglekļa tirgi, oglekļa nodokļi un emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmas.

Brīvprātīgie oglekļa tirgi piedāvā iespēju uzņēmumiem brīvprātīgi kompensēt savas emisijas, veicinot ilgtspējību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās saistības. Savukārt, oglekļa nodokļi tieši iekasē maksu no uzņēmumiem, pamatojoties uz to radītajām oglekļa emisijām, tādējādi veidojot fiskālu motivāciju emisiju samazināšanai. Ierobežojumu un tirdzniecības sistēmas, kas ir tirgus dinamikas izpausme, ietver oglekļa kvotu tirdzniecību, kas mudina uzņēmumus ieviest jauninājumus un pielāgoties emisiju mērķiem. Šo pieeju apvienošana nozīmē visaptverošu stratēģiju, kurā atbildība par vidi ir cieši saistīta ar ekonomisko dzīvotspēju. Attīstoties oglekļa cenu noteikšanas tematikai, kļūst skaidrs, ka šī novatoriskā stratēģija var mainīt attieksmi pret emisiju samazināšanu. Tā veicina proaktīvu nostāju, saskaņojot finanšu stimulus ar vides mērķiem. Tā jebkura lieluma uzņēmumi tiek aicināti piedalīties ilgtspējīgākas nākotnes veidošanā.

Oglekļa cenu noteikšanas ekonomiskie principi: Kas ietekmē oglekļa cenu?

Oglekļa cenu noteikšana nav tikai regulatīvs instruments – tās pamatā ir ekonomikas pamatprincipi, kas nosaka rīcību un veicina pozitīvas pārmaiņas. Oglekļa cenu noteikšanas būtība ir vērsta uz negatīvo ārējo faktoru novēršanu, kas ir slēptās izmaksas par emisiju radīto kaitējumu videi, ko sedz sabiedrība kopumā, nevis paši emitenti. Šie ārējie faktori ietver vides degradāciju un tālejošu ietekmi, piemēram, gaisa piesārņojumu un klimata nestabilitāti. Oglekļa cenu noteikšana novērš šo ekonomisko nelīdzsvarotību, piešķirot oglekļa emisijām monetāru vērtību. Šī korekcija saskaņo ekonomiskos motīvus ar atbildību vides jomā, veicinot gan indivīdu, gan uzņēmumu uzvedības maiņu.

Oglekļa cenu noteikšana kalpo kā orientieris, kas virza ieguldījumus tīrāku tehnoloģiju virzienā. Palielinoties oglekļa emisiju izmaksām, uzņēmumi tiek mudināti apsvērt rentablus veidus, kā samazināt emisijas un panākt oglekļa neitralitāti. Tie pētī energoefektīvu praksi, investē atjaunojamos enerģijas avotos un ievieš oglekļa dioksīda uztveršanas tehnoloģijas. Šāda pāreja veicina virzību uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, paātrinot ilgtspējīgas prakses ieviešanu visās nozarēs.

Oglekļa kredītu cena nav patvaļīga, to ietekmē vairāki faktori, kas atšķiras atkarībā (arī) no oglekļa cenu noteikšanas mehānisma – vai tas ir brīvprātīgais oglekļa tirgus, oglekļa nodokļi, vai oglekļa emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma. Jāapskata katrs oglekļa cenu noteikšanas mehānisms, kā arī faktori, kas ietekmē oglekļa cenu noteikšanu šāda mehānisma ietvaros, veidojot t.s. “pārmaiņu valūtas.”

Oglekļa cenu noteikšana brīvprātīgajos oglekļa tirgos: atšķirību novēršana

Brīvprātīgie oglekļa tirgi, kas ir mūsdienu ilgtspējības procesu pamatā, faktiski ir tilts starp nodomu un rīcību. Šie tirgi piedāvā dinamisku platformu gan organizācijām, gan privātpersonām, lai sāktu apzinātu ceļu uz oglekļa neitralitāti. Tie darbojas neatkarīgi no regulatīvajām prasībām un nodrošina brīvprātīgu iespēju uzņēmumiem apzināties savu ietekmi uz vidi un veikt proaktīvus pasākumus.

Brīvprātīgajos oglekļa emisiju tirgos oglekļa kompensācijas kļūst par “pārmaiņu valūtu”. Šīs kompensācijas, kas tiek radītas, īstenojot īpašus oglekļa projektus, līdzsvaro emisijas, aizvācot vai samazinot oglekļa dioksīdu no atmosfēras. Šādi projekti aptver virkni iniciatīvu, tostarp mežu atjaunošanu, atjaunojamās enerģijas iekārtas un ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi. Tā kā struktūras

Kompensācijas, kas iegūtas, īstenojot īpašus oglekļa projektus, līdzsvaro emisijas, no atmosfēras aizvācot vai samazinot oglekļa dioksīda daudzumu. Šādi projekti aptver virkni iniciatīvu, tostarp mežu atjaunošanu, atjaunojamās enerģijas iekārtas un ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi. Tā kā uzņēmumi atzīst, ka to emisijas ir nesaraujami saistītas ar ietekmi uz vidi, brīvprātīgi oglekļa tirgi piedāvā taustāmu veidu, kā novērst radīto negatīvo rezultātu.

Oglekļa kompensācijas nav tikai ar vides aizsardzību saistīts entuziasms. Pasaules korporācijas un nozares līderi, ko virza korporatīvās sociālās atbildības saistības un centieni īstenot videi draudzīgāku darbību, aktīvi piedalās šajos tirgos. Pamatojums attiecas arī uz globālo klimata mērķu sasniegšanu un ilgtspējības saistību izpildi, tādējādi radot pārliecinošu uzņēmējdarbības pamatojumu oglekļa kompensāciju iegādei.

Brīvprātīgo oglekļa tirgu dinamika ir sarežģīta daudzšķautņainu faktoru mijiedarbība. Šiem tirgiem papildu impulsu piešķir apzinīgu patērētāju pieaugums, kuri pieprasa videi draudzīgus produktus un ētisku korporatīvo praksi. Turklāt, piedaloties šajos tirgos, tiek veicinātas korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvas un vides, sociālie un pārvaldības (ESG) faktori, kas ir neatņemama mūsdienu uzņēmējdarbības sistēmas sastāvdaļa, veicinot zīmola vērtību un patērētāju lojalitāti, kā arī īstenojot ieguldītāju prasības.

Arī privātpersonām ir nozīme šajos tirgos, veicinot emisiju samazināšanu personīgā līmenī. Mājsaimniecības oglekļa dioksīda pēdu var kompensēt, tādējādi paplašinot iespēju katram indivīdam kļūt par pārmaiņu veicinātāju. Tomēr ceļā uz veiksmīgu brīvprātīgo oglekļa dioksīda emisiju tirgu netrūkst problēmu. Oglekļa emisiju kompensāciju autentiskums ir stingri jāpārbauda. Ļoti svarīgs faktors ir nodrošināt papildināmību, proti, to, ka kompensāciju projekti patiešām veicina papildu emisiju samazināšanu. Stingra pārbaude ir nepieciešama arī tādēļ, ka ir iespējama dubulta uzskaite, kad vienu un to pašu kompensāciju pieprasa vairākas puses.

Brīvprātīgajā oglekļa tirgū ir daudz veidu, kā novērtēt oglekļa kredītu, turklāt oglekļa kredītu cenu ietekmē dažādi faktori. Lai nodrošinātu projekta kvalitāti un to, ka projekta ieguvumi ir reāli, ilgtermiņā un ilgtspējīgi, parasti ir jānosaka augstāka cena. Tāpēc dažāda veida projektiem, kas saistīti ar atšķirīgu ietekmi uz vidi un sociālo jomu, ir atšķirīgas cenas. Uz dabu balstītiem projektiem bieži vien ir augstākas cenas, jo tie sniedz ievērojamus papildu ieguvumus.

Faktori, kas ietekmē oglekļa kredītu cenas brīvprātīgajā tirgū

Projekta veids: Dažāda veida projektiem ir atšķirīga ietekme uz vidi un sociālo jomu. Šo projektu izmaksas un ieguvumi ietekmē iegūto oglekļa kredītu vērtību.

Projekta atrašanās vieta: Projektu īstenošanas izmaksas atšķiras atkarībā no reģionālajiem faktoriem un normatīvās vides. Attīstītajās valstīs projektiem var būt stingrāki noteikumi, savukārt jaunattīstības valstīs projektiem var būt zemākas zemes izmaksas, bet tie var būt saistīti ar lielāku risku.

Papildu ieguvumi: Projekti, kas papildus oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai piedāvā papildu ieguvumus videi vai sociālajā jomā, ir pievilcīgāki un maksā vairāk. Papildu ieguvumi var ietvert bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, darbavietu radīšanu un gaisa un ūdens kvalitātes uzlabošanu.

Verifikācija un sertifikācija: Uzticami verificēti un sertificēti projekti, kas atbilst atzītiem standartiem, ir dārgāki vides integritātes dēļ. Kā, piemēram, Verified Carbon Standard un Gold Standard.

Oglekļa kredītu vecums: Oglekļa kredītu vērtību ietekmē to vecums, jo nesen iegūti kredīti bieži vien ir pievilcīgāki pircējiem, jo tie demonstrē apņemšanos samazināt emisijas saskaņā ar pašreizējiem klimata mērķiem.

Piedāvājums un pieprasījums: Lielāks pieprasījums pēc kredītiem, ko nosaka tādi faktori kā globālās saistības un regulatīvais spiediens, var paaugstināt cenas, savukārt pārmērīgs piedāvājums var pazemināt cenas.

Pircēju vēlmes: Daži pircēji dod priekšroku noteiktiem projektu veidiem, vietām vai papildu ieguvumiem, kas atbilst viņu uzņēmējdarbības stratēģijai un vērtībām.

Tirgus noskaņojums: Sabiedrības viedoklis par oglekļa tirgu un klimata pārmaiņām ietekmē cenu un pieprasījumu. Palielinoties patērētāju izpratnei par vidi, palielinās pieprasījums pēc videi draudzīgiem un ilgtspējīgiem risinājumiem.

Parīzes nolīgums: Ar Parīzes nolīguma 6. pantu tiek ieviesti jauni starptautiskās sadarbības un oglekļa uzskaites mehānismi oglekļa tirgos, kas var būtiski ietekmēt oglekļa kredītu cenu, piemēram, starptautiski pārnestie seku mazināšanas rezultāti (ITMO) un ilgtspējīgas attīstības mehānisms (SDM).

Tirgu sasaiste: Savstarpēji saistīti tirgi var ietekmēt cenas, ļaujot veikt tirdzniecību starp dažādiem reģioniem.

Brīvprātīgie oglekļa tirgi ir nozīmīgs pavediens, kas savieno nodomu un ietekmi. Veicinot reālu ieguldījumu vides aizsardzībā un dodot iespēju gan organizācijām, gan indivīdiem, šie tirgi iemieso proaktīvu pārmaiņu būtību. Tā kā šie tirgi ir nobrieduši, to izšķirošā loma globālajā klimata pārmaiņu jomā

Veicinot reālu ieguldījumu vides jomā un dodot iespēju gan organizācijām, gan indivīdiem, šie tirgi atspoguļo proaktīvo pārmaiņu būtību. Šiem tirgiem attīstoties, arvien skaidrāk kļūst redzama to izšķirošā loma globālajā ceļā uz ilgtspējību, iezīmējot atbildības un rīcības konverģences ceļu.

Oglekļa cenu noteikšana ar oglekļa nodokļiem: nepastarpināta pieeja

Oglekļa nodokļi darbojas pēc vienkārša principa: uzņēmumi, kas emitē oglekļa dioksīdu, tiek aplikti ar nodokli atkarībā no radīto emisiju apjoma. Oglekļa nodokļu mehānika ietver naudas vērtības piemērošanu katrai emitētā oglekļa dioksīda tonnai. Tas stimulē uzņēmumus un privātpersonas samazināt emisijas, lai izvairītos no lielākām izmaksām. Piemēram, ja uzņēmums sadedzina fosilo kurināmo, lai iegūtu enerģiju, oglekļa nodoklis, ko piemēro šīm emisijām, var mudināt to meklēt tīrākas enerģijas alternatīvas. No ekonomiskā viedokļa oglekļa nodokļu mērķis ir novērst negatīvus ārējos faktorus. Iekļaujot šīs izmaksas, oglekļa cenu noteikšana veicina ilgtspējīgāku praksi.

Ar oglekļa nodokļiem saistītie faktori, kas ietekmē oglekļa kredītu cenas

Oglekļa saturs un pārklājums: Oglekļa nodokļu pamatā ir fosilā kurināmā oglekļa saturs vai oglekļa dioksīda daudzums, ko emitē uzņēmumi, kā arī to piemērošanas joma – vai tā ietver visas nozares vai konkrētas nozares.

Emisiju samazināšanas mērķi: Oglekļa nodokļu efektivitāti un cenu ietekmē valdību noteiktie konkrētie emisiju samazināšanas mērķi.

Normatīvā vide: Regulējuma stingrība, valsts politika un oglekļa nodokļu līmenis ietekmē oglekļa emisiju izmaksas.

Valdības stimuli: Valdības politika un stimuli, kas veicina emisiju samazināšanu, ietekmē oglekļa kredītu pieprasījumu un cenu.

Ekonomiskā ietekme: Oglekļa nodokļi var atšķirties atkarībā no to ekonomiskās ietekmes, likmes, atbrīvojumiem un pakāpeniskas ieviešanas nozarēs un sektoros.

Oglekļa cenu noteikšanas mehānismi: Oglekļa kredītus iegūst, izmantojot oglekļa cenu noteikšanas instrumentus, piemēram, oglekļa nodokļus un emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS). Ieņēmumi no šiem instrumentiem palielina oglekļa kredītu kopējo vērtību.

Oglekļa cenu noteikšana oglekļa emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmās: tirgojamu oglekļa kvotu radīšana

Ar emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmām ievieš uz tirgu balstītu mehānismu emisiju kontrolei. Galvenā atbildīgā iestāde nosaka maksimālo pieļaujamo emisiju apjomu, un tiek izsniegtas atļaujas (kvotas), kas atbilst šim maksimālajam apjomam. Uzņēmumiem ir pienākums turēt kvotas, kas atbilst to emisijām. Ja uzņēmuma emisijas ir mazākas par tam piešķirtajām kvotām, tas var pārdot pārpalikušās kvotas citiem uzņēmumiem. Un otrādi, ja uzņēmuma emisijas pārsniedz tam piešķirtās kvotas, tam jāiegādājas papildu kvotas, lai segtu pārsniegto apjomu.

Šāda pieeja uzņēmumiem rada finansiālu motivāciju gan savā darbībā ieviest inovācijas, gan samazināt emisijas. Uzņēmumiem, kas var samazināt emisijas, būs kvotu pārpalikums, ko pārdot, bet uzņēmumi, kuriem ir grūtības sasniegt emisiju mērķus, kvotas var iegādāties. Šī sistēma izmanto tirgus ietekmi, lai veicinātu emisiju samazināšanu izmaksu ziņā visefektīvākajā veidā.

Faktori, kas emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmās ietekmē oglekļa kredītu cenas

Emisiju samazināšanas mērķi: Emisiju ierobežojumu stingrība un vērienīgāki mērķi tieši ietekmē pieprasījumu pēc oglekļa kvotām un to cenu.

Tirgus dinamika: Cenu ietekmē līdzsvars starp emisiju kvotu pieprasījumu un šo kvotu piedāvājumu. Tirgus dinamiku un cenu ietekmē arī tas, kā kvotas tiek sadalītas – izsolē vai piešķīrumā.

Tehnoloģiju attīstība: Inovācijas zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās ietekmē emisiju samazināšanas izmaksas, attiecīgi arī kvotu cenu.

Normatīvā vide: Noteikumu stingrība un valstu politika ietekmē oglekļa emisiju izmaksas.

Oglekļa cenu noteikšanas mehānismi: Oglekļa kredītus iegūst, izmantojot oglekļa cenu noteikšanas instrumentus, piemēram, oglekļa nodokļus un emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS). Ieņēmumi no šiem instrumentiem veicina oglekļa kredītu kopējo vērtību.

Parīzes nolīgums: Ar Parīzes nolīguma 6. pantu tiek ieviesti jauni starptautiskās sadarbības un oglekļa uzskaites mehānismi oglekļa tirgos, kas var būtiski ietekmēt oglekļa kredītu cenu, piemēram, ITMO un SDM.

Uzticēšanās tirgum: Tirgus stabilitāte un pārliecība par emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēmu efektivitāti ietekmē ieguldītāju rīcību un cenu.

Brīvprātīga līdzdalība: Brīvprātīgo dalībnieku iesaiste var radīt papildu pieprasījumu pēc kvotām, tā ietekmējot cenas.

Tirgu sasaiste: Savstarpēji savienoti tirgi var ietekmēt cenas, ļaujot veikt tirdzniecību starp dažādiem reģioniem.

Oglekļa cenu noteikšanas efektivitāte

Oglekļa cenu noteikšana ir instruments, ar ko nosaka finansiālas izmaksas par siltumnīcefekta gāzu, galvenokārt, oglekļa dioksīda, emisijām, saistot emisijas ar to izcelsmes avotu. Siltumnīcefekta gāzu emisiju pieauguma finansiālās izmaksas var redzēt kā kaitējumu, ko rada dabas katastrofu skaita palielināšanās.

Lai novērtētu oglekļa cenu noteikšanas efektivitāti, jānovērtē faktiskie rezultāti. Pētījumi un dati no reģioniem, kuros ir ieviesti oglekļa cenu noteikšanas mehānismi, sniedz ieskatu par to ietekmi uz emisiju samazināšanu. Piemēram, Zviedrijā veiktā pētījumā konstatēts, ka oglekļa cenu noteikšana ir izraisījusi ievērojamu emisiju samazinājumu transporta nozarē, parādot, ka pārmaiņas var veicināt konkrēti ekonomiskie stimuli.

Komentāri

Jānis Bergmanis
Informācija aktuāla un lakoniska. Apkopojumu vajadzētu izplatīt arī citos masu informācijas līdzekļos, lai sabiedrībā arīdzan rastos sapratne par šiem jautājumiem. Pateicos.

Pievienot komentāru