Kādēļ Sarkanajā grāmatā iekļautas tik daudzas putnu sugas?

Gunnar Linden | 16.11.2020

(Tulkojums no zviedru valodas) Sarkanajā grāmatā iekļauto putnu sugu skaits ir ievērojami pieaudzis: salīdzinot ar 2015. gadu, tas palielinājies par 21%. No visām apskatītajām putnu sugām 45% ir iekļautas Sarkanajā grāmatā. Rodas jautājums: kādēļ Sarkanajā grāmatā iekļauts tik liels sugu skaits? Daudzas mežos dzīvojošās putnu sugas tikušas iekļautas Sarkanajā grāmatā, jebšu zināms, ka populāciju tendences kopumā bijušas pozitīvas.

Pēc Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitātes publicētā ziņojuma presei vairāki mediji nāca klajā ar informāciju, ka 30% (dažos gadījumos pat viena trešdaļa) putnu sugu īpatņu skaits samazinās tik strauji, ka tās tiek iekļautas Sarkanajā grāmatā.

Lielais Sarkanajā grāmatā iekļauto putnu sugu skaita pieaugums mani pārsteidza, jo pēdējā laikā kopumā ir novērotas pozitīvas tendences saistībā ar putniem, kā tas konstatēts Svensk Fågeltaxering ziņojumā. Tikai 15% no 204 putnu sugām, par kurām putnu vērotāji pēdējo 10 gadu laikposmā veikuši novērojumus, tika konstatētas samazināšanās tendences, bet 19% sugu novēroja skaita pieaugumu, ko apstiprina statistikas dati.

Kādēļ Sarkanās grāmatas dati rāda, ka 30% putnu sugu skaita ziņā strauji samazinās, bet Svensk Fågeltaxering pārskats liecina, ka straujš īpatņu skaita samzinājums vērojams 15% sugu?

Pirmais skaidrojums: Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitātes ziņojums presei ir bijis kļūdains (pēc 2 nedēļām tika veikti labojumi tās mājaslapā, norādot 26%). Bet tikai 23% Zviedrijā esošo putnu sugu ir iekļautas Sarkanajā grāmatā A kategorijā to skaita straujās samazināšanās dēļ. Vēl 5 citas putnu sugas ir iekļautas Sarkanajā grāmatā C kategorijā tādēļ, ka to populācija ir neliela un paredzamas skaita samazināšanās tendences. Šajos aprēķinos ietilpst pašlaik notiekoša skaita sarukšana, kas nav uzskatāma par būtisku. Tas lielākoties attiecas uz tām putnu sugām, kurām nav novērota ar statistikas datiem pamatota skaita samazināšanās. Dažreiz šie dati ir pretrunā ar putnu novērošanas projektā iegūtajiem datiem. Piemēram, klijānu skaits saskaņā ar Sugu datu bāzi 21 gada laikā ir samazinājies par 5%, bet saskaņā ar projekta Svensk Fågeltaxering ziņojumu šīs sugas rādītāji 2019. gada bija labāki kā nekad līdz šim. Ieskaitot C kategorijā iekļautās sugas, kopumā 25% regulāri ligzdojošo putnu sugu tiek iekļautas Sarkanajā grāmatā to skaita samazināšanās dēļ.

Cits skaidrojums lielajai datu atšķirībai: tiek salīdzināti dažādi laikposmi. Ilgdzīvojošo putnu gadījumā skaita samazināšanās tiek vērtēta, apskatot laika posmu, kas lielāks par 10 gadiem. Attiecībā uz meža putniem pēdējo 20 gadu periodā tendences ir vēl optimistiskākas. Saskaņā ar Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitātes un Lundas universitātes veikto pētījumu, gadījumos, kur vērtējumam bija pietiekami daudz pierādījumu, 33 no 58 meža putnu sugām laikposmā no 1998. līdz 2015. gadam tika novērots būtisks to populācijas pieaugums. Tikai 6 meža putnu sugu populācija skaita ziņā ir būtiski samazinājusies. Tomēr citos dabas ainavu tipos mītošajām putnu sugām šīs tendences nav bijušas tikpat pozitīvas.

Arī dati par sugām, kas saskaņā ar Sugu datu bāzi ir strauji samazinājušās (A kategorija), atšķiras no Svensk Fågeltaxes pārskatā iekļautās informācijas. Piemēram, saskaņā ar Sugu datu bāzi vistu vanaga populācija 18 gadu laikā ir samazinājusies par 22%, taču putnu novērošanas Svensk Fågeltaxes pārskata dati liecina, ka to populācija laikposmā starp 2001. un 2019. gadu ir augusi. Saskaņā ar projektu Svensk Fågeltaxering mežirbes populācija 2019. gadā bija rekordaugstā līmenī, bet saskaņā ar Sugu datu bāzi tās populācija pēdējo 12 gadu laikā ir samazinājusies par 25%. Visticamāk šīs atšķirības izskaidrojamas ar to, kuri gadskaitļi ir izvēlēti kā sākuma un beigu atskaites punkts, un Sugu datu bāzes sastādītāji, šķiet, nav ņēmuši vērā datus par 2019. gadu.

Atgriežamies pie jautājuma: kādēļ tik daudzas putnu sugas ir iekļautas Sarkanajā grāmatā? Ir skaidrs, ka pastāv ilgstošas negatīvas tendences un ir iemesls bažīties par noteiktām sugu grupām un dabas ainavu tipiem. Tas attiecas uz, piemēram, pīlēm un gājputniem, arī uz noteiktām lauksaimniecības zemju un meža putnu sugām. Taču liela daļa sugu tiek tiek iekļautas Sarkanajā grāmatā tādu iemeslu dēļ, par kuriem mums nebūtu īpaši jāuztraucas.

Daudzas putnu sugas tiek iekļautas Sarkanajā grāmatā, jo tās ir reti sastopamas. 47 sugas tika iekļautas, jo to populācija ir ļoti maza. Tas nenozīmē, ka šo sugu populācijas samazinās! Lielākajā daļā ekosistēmu un sugu grupu vairums no šīm putnu sugām ir reti sastopamas – tas nav nekas neparasts. Mēs parasti labi pazīstam pat reti sastopamās putnu sugas, jo daudzi cilvēki novēro putnus. Sugas, kuru īpatņu skaits ir mazāks nekā 2000, automātiski tiek iekļautas Sarkanajā grāmatā. Ja sugas īpatņu skaits ir mazāks nekā 250, šīs sugas tiek uzskatītas par nopietni apdraudētām. Putnu vērošanas šarms slēpjas tajā, ka daudzas no putnu sugām ir reti sastopamas. Bet, piemēram, par kukaiņu sugu esamību, kuru īpatņu skaits ir mazāks nekā 250, mēs pat bieži vien nenojaušam.

Cits nozīmīgs izskaidrojums lielajam Sarkanajā grāmatā iekļauto putnu īpatsvaram ir fakts, ka putnu skaits mēdz būt mainīgs, un mēs zinām, kā tas mēdz mainīties. Tas visdrīzāk ir atkarīgs no laikapstākļiem, grauzēju un ogu pieejamības vai starpsugu konkurences, nevis no izmaiņām biotopā. Ja vēlreiz aplūkojam Sarkanajā grāmatā iekļauto mežirbi, tās īpatņu skaits apskatītajā laikposmā ir vairākkārt gan samazinājies, gan palielinājies. 2016. gadā mežirbju skaits būtiski samazinājās, 2019. gadā – pieauga.

Līdzīga aina ir novērojama daudzām citām putnu sugām. Katru gadu lielai daļai putnu sugu populācija pieaug, kā arī lielai daļai putnu sugu populācija samazinās. Kuru putnu sugu populācija samazinās vai palielinās, ir atkarīgs no tā, kura gada datus aplūkojam. Vairāk gan ir to sugu, kuru populācija pieaug, nekā to, kuru populācija samazinās, daudzas putnu sugas tiks iekļautas Sarkanajā grāmatā, jo to populācija samazinās vismaz par 15%. Attiecībā uz meža putnu sugām kopējā aina, salīdzinot ar 2000. gadu, ir būtiski uzlabojusies. Sarkanajā grāmatā iekļauto putnu sugu skaits vien nesniedz pilnīgu priekšstatu par vispārējām tendencēm.

 

Dati no Svensk Fågeltaxering gada pārskats par 2019. gadu

 

Kādēļ Sarkanajā grāmatā iekļautas tik daudzas putnu sugas?

Pievienot komentāru