Kā nodrošināt ekosistēmu saglabāšanu tuvākajā apkārtnē? Ieteikumi iedzīvotājiem Rietumvalstīs

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija | 26.09.2023

Latvijā daudz esam runājuši un joprojām runājam (arī strādājam šai jomā) par ekosistēmām, to saglabāšanu un to pakalpojumiem. Lasot dažādus ārvalstu – šajā gadījumā Rietumvalstu – avotus un apkopojot tajos sniegtos padomus, varam redzēt nedaudz atšķirīgu pieeju un t.s. “modernās tendences”. Latvijā ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, protams, ir daudz labākā stāvoklī nekā t.s. “Vecajā Eiropā”. Tāpēc ir interesanti, ko Rietumos iesaka ekosistēmu saglabāšanā un tālākā nodrošināšanā.

Kā zināms, ekosistēma ir trausls līdzsvars starp dažādiem dzīviem organismiem un apkārtējo vidi, kas nodrošina dzīvību uz Zemes. Ekosistēmu saglabāšana un uzturēšana ir ļoti svarīga gan dabai, gan cilvēku sabiedrības labklājībai. Mēs varam saglabāt un uzlabot vietējās ekosistēmas, aktīvi rīkojoties. Rakstā aplūkosim efektīvus veidus, kā saglabāt ekosistēmas mums tuvākajā apkārtnē un aizsargāt vidi.

Veselīgas ekosistēmas uzturēšana ir ļoti svarīga vides ilgtspējai un vispārējai labklājībai. Tā nodrošina nepārtrauktu ekosistēmu produktivitāti un noturību, sniedzot būtiskus pakalpojumus, piemēram, tīru gaisu, svaigu ūdeni un pārtiku. Aktīvi iesaistoties ekosistēmu apsaimniekošanā un saglabāšanā, mēs varam pozitīvi ietekmēt savu tuvāko apkārtējo vidi un veicināt plašāku mērķi – saglabāt bioloģisko daudzveidību pasaulē.

Izpratne par ekosistēmām

Pirms top skaidrs, ko varam veikt, lai saglabātu ekosistēmas, ir svarīgi saprast, kas ir ekosistēmas un kā tās funkcionē. Ekosistēmas ir sarežģīti dzīvu organismu, tostarp augu, dzīvnieku un mikroorganismu, tīkli, kas mijiedarbojas ar savu fizisko vidi. Šī mijiedarbība veido savstarpējo attiecību tīklu, kas uztur dzīvību un saglabā dabas līdzsvaru. Izprotot sugu un vides savstarpējo saistību, mēs varam novērtēt veselīgu ekosistēmu uzturēšanas nozīmi.

Ekosistēmu saglabāšanas nozīme

Ekosistēmu saglabāšana ir svarīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, veselīgas ekosistēmas veicina bioloģisko daudzveidību, kas ir būtiska dažādu sugu izdzīvošanai un vispārējai ekosistēmu stabilitātei. Bioloģiskā daudzveidība nodrošina ekosistēmu noturību pret traucējumiem un pielāgošanos vides pārmaiņām. Turklāt, ekosistēmas nodrošina vērtīgus ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, apputeksnēšanu, barības vielu apriti un ūdens attīrīšanu. Uzturot ekosistēmas, mēs aizsargājam šos pakalpojumus un veicinām ilgtspējīgu nākotni sev un nākamajām paaudzēm.

Ekosistēmas tuvākajā apkārtnē var uzturēt 8 vienkāršos veidos.

1. Veicināt bioloģisko daudzveidību tuvākajā apkārtnē

Viens no galvenajiem veidiem, kā saglabāt ekosistēmas, ir veicināt bioloģisko daudzveidību tuvākajā apkārtnē. Bioloģiskā daudzveidība ir sugu, gēnu un ekosistēmu daudzveidība, kas sastopama noteiktā teritorijā. Bioloģisko daudzveidību var atbalstīt:

### Stādot vietējās sugas: apkārtnes labiekārtošanā jāizvēlas vietējie augi. Vietējie augi nodrošina barību un dzīves vidi vietējiem savvaļas dzīvniekiem, augi ir piemēroti vietējam klimatam un augsnes apstākļiem.

### Veidojot savvaļas dzīvniekiem piemērotas vietas: ierīkot putnu barotavas, putnu būrīšus un ligzdošanas vietas savvaļas sugām. Izveidot ūdens iegūšanas vietas, piemēram, putnu vanniņas un nelielus dīķus, lai piesaistītu dažādu vietējo putnu sugu pārstāvjus.

### Izvairoties no pesticīdu lietošanas: samazināt pesticīdu lietošanu vai nelietot tos vispār. Pesticīdi var kaitēt derīgajiem kukaiņiem un izjaukt trauslo ekosistēmu līdzsvaru.

2. Ūdens resursu saglabāšana

Ūdens ir vitāli svarīgs resurss visiem dzīvajiem organismiem, tā resursu saglabāšana ir ļoti svarīga ekosistēmu uzturēšanai. Lūk, daži veidi, kā var taupīt ūdeni:

### Novērst ūdens noplūdi: pārbaudīt un salabot bojātās santehnikas ierīces, novērst ūdens zudumus apūdeņošanas sistēmās. Pat neliela sūce laika gaitā var rezultēties ievērojamā ūdens daudzumā.

### Efektīvs ūdens patēriņš ainavu veidošanā: izmantot pret sausumu izturīgus augus un apsvērt iespēju uzstādīt lietusūdens savākšanas sistēmu, lai savāktu un izmantotu lietusūdeni apūdeņošanā.

### Atbildīgs ūdens patēriņš: nepieciešams ievērot ūdens patēriņa paradumus. Veicināt efektīvu ūdens patēriņu mājās vai darbā, aizgriezt krānu, kamēr tīrām zobus, lietot mazāk ūdens dušā, izvairīties no dārzu “pārlaistīšanas” un izmantot īsākus mazgāšanas ciklus veļas mašīnās.

3. Pareiza atkritumu apsaimniekošana

Rietumvalstīs uzsver, ka efektīva atkritumu apsaimniekošana ir ļoti svarīga, lai novērstu piesārņojumu un saglabātu tīru vidi. Jāatzīst, ka Rietumos ar šo problēmu tiek galā sekmīgāk nekā, piemēram, Balkānos, nerunājot par Āfriku, Āziju vai Dienvidameriku…

Jāapsver šādi atkritumu apsaimniekošanas paņēmieni:

### Samazini, izmanto atkārtoti, pārstrādā: izmantojiet 3R principu (tā sauktais 3Rs princips, angliski – reducing waste, reusing and recycling resources and products), samazinot atkritumu rašanos, pēc iespējas ilgāk vai atkārtoti lietojot priekšmetus un pārstrādājot papīru, plastmasu, stiklu un metālu.

### Kompostēšana: kompostējiet organiskos atkritumus, piemēram, pārtikas atliekas un piemājas dārzā radušos augu atlikumus. Kompostēšana samazina atkritumu daudzumu, gan arī nodrošina dārzam barības vielām bagātu augsni.

### Atbildīga utilizācija: bīstamus priekšmetus, piemēram, baterijas un ķimikālijas, izmetiet tām paredzētās savākšanas vietās, lai novērstu vides piesārņošanu.

4. Atbalsts vietējām vides organizācijām...

...tiek uzsvērts kā būtisks ekosistēmu saglabāšanā. Protams, var piekrist, bet ir skaidri jāatšķir vides (jeb “zaļo”) organizāciju ideoloģija, pieeja jautājumu risināšanai un darbības formas. Sadarbība ar vietējām vides organizācijām esot visefektīvakais veids, kā veicināt ekosistēmas saglabāšanu. Šīs organizācijas strādā pie vides saglabāšanas centieniem, veicina izpratni un īsteno iniciatīvas, lai aizsargātu un atjaunotu ekosistēmas. Tās var atbalstīt, veicot šādus pasākumus:

### Brīvprātīgi piedaloties: piedāvājiet savas prasmes, laiku vai resursus vietējām ar vidi saistītām organizācijām. Tās bieži organizē pasākumus, kampaņas un dažādus projektus, kas balstās sabiedrības līdzdalībā.

### Ziedojot vai vācot līdzekļus: finansiāli ieguldījumi palīdz videi draudzīgām organizācijām darbu turpināt. Izskatīt iespēju ziedot vai organizēt līdzekļu vākšanas pasākumus, lai atbalstītu šādas iniciatīvas. Arī uzņēmumi var ieguldīt līdzekļus zaļās iniciatīvās, palīdzot videi un uzlabojot savu reputāciju un ilgtspēju.

5. Iesaistīšanās atjaunošanas projektos

Piedalīšanās ekosistēmu atjaunošanas projektos, var veicināt degradēto biotopu atjaunošanu. Atjaunošanas projektu mērķis ir uzlabot ekoloģisko integritāti un uzlabot gan ekosistēmu, gan vietējo kopienu labklājību. Dažas atjaunošanas projektu iespējas ir šādas:

### Koku stādīšana: pievienojieties koku stādīšanas pasākumiem savā apkārtnē vai piesakieties koku stādīšanas iniciatīvām, kas jūsu vietā “stāda” kokus, jo īpaši teritorijās, kuras skārusi atmežošana vai biotopu izzušana. Kokiem ir būtiska nozīme oglekļa dioksīda piesaistīšanā un tie nodrošina dzīvotnes dažādām sugām.

### Kopienu dārzu projekti: Iesaistīšanās kopienas dārzu iniciatīvās, pilsētu zaļo zonu atjaunošanai un atdzīvināšanai. Šie projekti sniedz iespēju cilvēkiem apvienoties un kopt dārzus, veicinot bioloģisko daudzveidību un pārtikas ražošanu, un radot zaļas oāzes pilsētu teritorijās.

### Mežu atjaunošana: Piedalieties mežu atjaunošanas pasākumos, lai atdzīvinātu un aizsargātu tos. Meži ir bioloģiskās daudzveidības “karstie punkti”, kas nodrošina vērtīgus pakalpojumus, piemēram, ūdens filtrāciju un plūdu mazināšanu.

6. Izglītošana un izpratnes veicināšana

Šis jautājums, skatoties no mūsu (Latvijas meža un saistīto nozaru) viedokļa ir vissvarīgākais. Veidojot izpratni par dabas aizsardzību, arī pie mums Latvijā ļoti bieži tiek izmantota ārkārtīgi tendencioza, zinātnē nebalstīta un vienpusēja pieeja. Apgalvojumu veidā tiek izplatīta informācija par “mežu izciršanu”, “dabas iznīcināšanu”, “lauku indēšanu”. Diemžēl, tādējādi tiek veidots nepareizs priekštats par patieso situāciju un grauts Latvijas, kā dabai draudzīgas valsts, tēls. Mēs zinām, ka Ziemeļvalstīs un Baltijā dabas daudzveidība un ilgtspējīga mežu apsaimniekošana ir augstā līmenī – ko gan nevar teikt par “veco Eiropu”.

Lūk, tāpēc šādas rekomendācijas (kas, protams, ir labi, ja pieeja ir objektīva) tiek sniegtas cilvēkiem Rietumzemēs! Izglītībai un informētībai ir izšķiroša nozīme ekosistēmu saglabāšanā. Izglītojot sevi un citus, var veicināt atbildības sajūtu un iedvesmot rīkoties. Apdomāt šādus jautājumus:

### Esiet informēti: informējiet sevi par vides jautājumiem, saglabāšanas praksi un zinātnes sasniegumiem, kas saistīti ar ekosistēmām. Abonējiet jaunumus par attiecīgo nozari.

### Dalieties ar zināšanām: informējiet savus darbiniekus, kolēģus, ģimenes locekļus, draugus un sabiedrību par ekosistēmu saglabāšanas nozīmi un par pasākumiem, ko viņi var veikt.

### Iesaistieties vides izglītības programmās: atbalstiet vai piedalieties vietējās vides izglītības iniciatīvās, kas veicina ekoloģisko pratību un nodrošina apmācību vietējām kopienām par tādiem jautājumiem kā ilgtspējīga mežsaimniecība un lauksaimniecība.

7. Dabas aizsardzība

Savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība ir neatņemama ekosistēmu saglabāšanas sastāvdaļa. Katra suga veicina ekosistēmas līdzsvaru un funkcionalitāti. Ko varam darīt:

### Saudzēt dzīvotnes: izvairieties no dzīvotņu apmeklēšanas (traucēšanas) vai iznīcināšanas, jo īpaši ligzdošanas vai vairošanās laikā. Atbalstīt savvaļas dzīvnieku aizsardzības projektus.

### Novērst savvaļas dzīvnieku tirdzniecību: ziņot attiecīgajām iestādēm par jebkādiem nelikumīgas savvaļas dzīvnieku tirdzniecības vai malumedniecības gadījumiem.

### Neatbalstīt savvaļas dzīvnieku izmantošanu, piemēram, iebilst zooloģisko dārzu esamībai pie lielceļiem, savvaļas dzīvnieku izmantošanai cirkos un savvaļas dzīvnieku mazuļu pieradināšanai un turēšanai nebrīvē nepiemērotos apstākļos.

### Veicināt mājdzīvnieku atbildīgu turēšanu: jānodrošina, ka mājdzīvnieki nekaitē savvaļas dzīvniekiem un netraucē tiem atrasties savās teritorijās.

8. Zemes ilgtspējīgas izmantošanas prakse

Zemes ilgtspējīgas izmantošanas praktizēšana ir būtiska ekosistēmu saglabāšanai. Apsveriet šādas zemes ilgtspējīgas izmantošanas prakses:

### Ilgtspējīga mežsaimniecība un lauksaimniecība: izmantot ilgtspējīgas mežsaimniecības un lauksaimniecības metodes savā saimniecībā, atbalstīt vietējos lauksaimniekus un mežsaimniekus, kas praktizē zemes ilgtspējīgas apsaimniekošanas un mežsaimniecības metodes, kuru prioritāte ir augsnes veselība, bioloģiskā daudzveidība un ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana.

### Atbildīga apsaimniekošana: veicināt atbildīgu zemes apsaimniekošanu, kas mazina biotopu iznīcināšanu un piešķir prioritāti aizsargājamām teritorijām.

### Zemes atjaunošana: veicināt zemes atjaunošanas pasākumus degradētās teritorijās, piemēram, mežu atjaunošanu, apmežošanu, augsnes atjaunošanu un biotopu atjaunošanu.

Aicinājums rīkoties, lai aizsargātu vidi sev apkārt.

Tuvākās apkārtnes ekosistēmu saglabāšana ir kolektīva atbildība, kas prasa gan individuālu, gan vietējās kopienas (kopīgu) rīcību. Veicinot bioloģisko daudzveidību, taupot ūdeni, atbildīgi apsaimniekojot atkritumus, atbalstot vietējās organizācijas, iesaistoties vides atjaunošanas projektos, izglītojot un vairojot izpratni, aizsargājot savvaļas dzīvniekus un praktizējot ilgtspējīgu zemes izmantošanu, var veicināt vietējo ekosistēmu saglabāšanu un uzlabošanu. Tāpēc jau tagad aktīvi jārīkojas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un plaukstošu vidi nākamajām paaudzēm.

Uzsvērts, ka apņemšanās aizsargāt dabu un veicināt bioloģisko daudzveidību arī turpmāk būs Eiropas Savienības vērtību piedāvājuma virzītājspēks un veicinās ilgtspējīgu nākotni visiem…Tāpēc ir apņemšanās veicināt bioloģisko daudzveidību un tās saglabāšanu, īstenojot dabas projektus un koku stādīšanas iniciatīvas. Rietumvalstīs projekti ir izstrādāti, lai veicinātu veselīgu un plaukstošu ekosistēmu attīstību, tiek aktivizēta sadarbošanās ar lauksaimniekiem, zemes un meža īpašniekiem un dabas aizsardzības organizācijām, lai to īstenotu. Strādājot kopā un veicot pasākumus savā vietējā teritorijā, varēs nodrošināt bioloģiski daudzveidīgu un veselīgu pasauli. Iedzīvotāju kopienas var ietekmēt un veicināt zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni visiem.

Viss ir pareizi un skaisti, tomēr, jāatzīst, ka ar “īstenošanu” un “plaukstošas vides nodrošināšanu nākotnē” attīstītajās Rietumvalstīs nemaz tik ļoti nesekmējas. Situācija pasaulē un ģeopolitiskie apstākļi piespiež izmantot gan esošās un jaunatklātās fosilo resursu ieguves vietas, gan dedzināt ogles, gan izmantot dabasgāzi, gan būvēt milzīgus celtniecības objektus un attīstīt smago industriju utt. Eiropas Zaļā kursa plānotie pasākumi bieži ir pretrunā reāli paveicamajam arī Rietumvalstīs, tāpēc parādās vēlme disproporcionāli pārvirzīt pašuzstādītos vides mērķus uz Eiropas Ziemeļiem un Ziemeļaustrumiem. Rietumvalstis nespēj nodrošināt 30% savas teritorijas dabas sargāšanai, kā tas tiek prasīts ES dabas aizsardzības tiesību aktos. Arī ar oglekļa piesaisti neiet tik viegli. Savukārt, to var izdarīt, uzliekot dažādus apgrūtinājumus ar meža platībām bagātām valstīm Baltijas jūras baseinā, Eiropas Savienības Ziemeļos un Austrumos. Jāņem vērā arī faktiski nerealizējamie plāni, kas būtu jāpilda pārējai pasaulei – Āzijai, Āfrikai un Amerikai. Tur vides piesārņojums, ģeopolitiskie apdraudējumi, atkritumu apsaimniekošanas, dzeramā ūdens un pārtikas pieejamības problēmas tikai aug un aug, tāpat kā iedzīvotāju skaits – ar attiecīgajām sekām. Redzēsim, kā viss virzīsies tālāk. Lai dzīvotu, cerība “gaišākai nākotnei” vienmēr ir nepieciešama…

Un vēl: biežāk uzdotie jautājumi par šo tēmu Rietumvalstīs

Nr.1: Kāpēc ir svarīgi saglabāt ekosistēmas?

Ekosistēmu saglabāšana ir ļoti svarīga, jo tās nodrošina būtiskus pakalpojumus, atbalsta bioloģisko daudzveidību un veicina vides un cilvēku sabiedrības vispārējo veselību un labklājību. Uzturot ekosistēmas, mēs varam nodrošināt tīru gaisu, ūdeni un pārtiku un veicināt ilgtspējīgu nākotni.

Nr. 2: Kā es varu taupīt ūdeni savā apkārtnē?

Jūs varat taupīt ūdeni, novēršot ūdens noplūdes, izmantojot ūdeni taupīgi un atbildīgi, piemēram, lietojot īsākus veļas mazgāšanas ciklus, aizgrieziet ūdens krānu, kamēr tīriet zobus, un pavadiet mazāk laika dušā.

Nr.3: Kādos atjaunošanas projektos es varu piedalīties?

Jūs varat iesaistīties, piemēram, koku stādīšanas aktivitātēs vai mežu atjaunošanas projektos savā apkārtnē. Šo pasākumu mērķis ir uzlabot ekosistēmu veselību un noturību.

Nr.4: Ko es varu darīt, lai aizsargātu savvaļas dzīvniekus savā apkārtnē?

Lai aizsargātu savvaļas dzīvniekus savā apkārtnē, jūs varat pieskatīt un saudzēt savvaļas dzīvnieku dzīvotnes, ziņot par nelikumīgas savvaļas dzīvnieku tirdzniecības vai nelikumīgu medību gadījumiem, neatbalstīt savvaļas dzīvnieku izmantošanu, to audzēšanu nebrīvē un veicināt mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši noteikumiem.

Pievienot komentāru