ES Padomē apstiprināta Atmežošanas regula (EUDR*)

Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija | 22.05.2023

* EUDR (The European Union’s Deforestation Regulation) jaunā ES iniciatīva, kuras mērķis ir ierobežot atmežošanu, ko izraisa mežsaimniecības un lauksaimniecības darbības visā pasaulē

Eiropas Savienības Padome ir apkceptējusi ES Atmežošanas regulas tekstu. Eiropas Parlaments jau bija balsojis par nolīguma tekstu. Nākamais solis būs teksta izsludināšana, regula stāsies spēkā un būs piemērojama pēc 18 mēnešiem (pēc 24 mēnešiem attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem).

Pirms dažām nedēļām pēc Eiropas Parlamenta balsojuma arī Eiropas Savienības Padome pieņēma ES Atmežošanas regulas (EUDR) tekstu.

Šā gada 10. maijā vēstnieki bija vienojušies Padomē balsot par 2022. gada decembrī trialogā panāktās vienošanās tekstu, ko šogad 16. maijā īstenoja Eiropas ministri.

Vēstnieku sanāksmē neviena valsts nebalsoja pret un piecas valstis atturējās, tostarp, Zviedrija, kas apšaubīja administratīvo slogu, ko šī regula varētu radīt mazajiem uzņēmumiem. Prezidentvalsts (Zviedrija) arī kritizēja skaidrības trūkumu kontroles un izsekojamības mehānismā. Portugāle un Slovākija kritizēja meža degradācijas definīciju, kas, pēc vēstnieku domām, varētu kavēt dabas atjaunošanas pasākumus.

Turpmākie pasākumi:

### Regula tiek publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī (parasti publicēšanas process var aizņemt no dažām dienām līdz dažām nedēļām pēc Padomes galīgā apstiprinājuma).

### Regula stājas spēkā 20 dienas pēc tās publicēšanas.

### Uzņēmumiem būs jāievēro visas regulas prasības 18 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā.

### Uzņēmējiem, kuri 2020. gada 31. decembrī ir reģistrēti kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), būs atvēlēti 24 mēneši.

Nākamie 18 mēneši būs veltīti sagatavošanās darbiem regulas īstenošanai, tostarp šādiem pasākumiem:

Pamatnostādņu un instrumentu noteikšana un izstrāde, lai izpildītu EUDR prasības: Eiropas Komisija ir nolēmusi izveidot divas darba grupas (tostarp, ar vismaz vienu pārstāvi no kokrūpniecības nozares):

– Izsekojamības grupu (tostarp, uzticamības pārbaudes prasības);

– Mazo īpašnieku iesaistes grupu.

Abu grupu mērķis ir palīdzēt daudzu ieinteresēto personu platformai apkopot informāciju un elementus, ko var izmantot, lai interpretētu prasības un atvieglotu regulas īstenošanu. Dalībnieki būs brīvprātīgi platformas dalībnieki (dalībvalstis, trešās valstis, NVO un tirdzniecības asociācijas).

– Valstu riska salīdzinošā novērtēšana: 18 mēnešu laikā pēc regulas stāšanās spēkā Eiropas Komisija, veicot objektīvu un pārredzamu novērtējumu, klasificēs valstis vai atsevišķus reģionus kā zema, vidēja vai augsta riska valstis. Tādējādi uz produktiem no zema riska valstīm attieksies vienkāršota uzticamības pārbaudes procedūra, savukārt, uzņēmējiem tiks veikta proporcionāla kontrole atkarībā no valsts riska līmeņa.

– Informācijas sistēmas (reģistra) izveide un darbības uzsākšana: šī informācijas sistēma ļaus uzņēmējiem iesniegt uzticamības pārbaudes deklarācijas un pārbaudīt jau reģistrētās deklarācijas. Šis reģistrs būs saistīts ar muitu, tas būs pieejams kompetentajām iestādēm kontroles veikšanai.

Pievienot komentāru