Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai “Latvijas valsts meži” paplašina dabas aizsardzības platības

Zemeunvalsts.lv | 08.07.2022

“Lāču purvs” , “Mērsrags”, “Pečora ezers”, “Šarlotes”, “Vārupe” , “Beiriņu sils” ir tikai dažas  no teritorijām, kuras šī gada sākumā  a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) līdztekus jau esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) un mikroliegumiem iekļāva papildu dabas aizsardzības platībās, kas likumā noteiktajā kārtībā pēc ĪADT statusa noteikšanas varētu tikt iekļautas arī Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – Natura2000 – tīklā. 

“Minētās teritorijas vai to daļas jau iepriekš LVM apsaimniekoja kā dabas vērtību koncentrācijas teritorijas vai teritorijas konkrētu sugu, galvenokārt, putnu ligzdošanas, riestošanas vietu aizsardzībai. Saskaņā ar LVM iekšējo rīkojumu, minētajās teritorijās un citās potenciālajās Nutura2000 platībās jaunas mežsaimnieciskās darbības – galvenā cirte, ceļu būve, meža meliorācijas sistēmu atjaunošana – vairs netiek plānotas. Tiek pabeigtas tikai iesāktās un jau iepriekšējos gados ieplānotās mežsaimnieciskās darbības, kas būtiski neietekmē tās dabas vērtības, galvenokārt pārmitro mežu biotopus un ar tiem saistīto sugu dzīvotnes, kuru aizsardzībai teritorijas tiek veidotas un apsaimniekotas,” skaidro LVM vides plānošanas vadītāja Laila Šica. (...)

Pievienot komentāru