Atbildes uz Konferences laikā uzdotajiem neatbildētajiem jautājumiem

Zemeunvalsts.lv | 03.12.2021

Uldis Valainis

Vai Jums nešķiet, ka jaunā Eiropas zaļā vienošanās aizslaucīs FSC un PEFC sertifikāciju? Vismaz Eiropā.

Zaļā vienošanās netiešā veidā prognozējami pat varētu veicināt FSC, PEFC sertificēto uzņēmumu (gan FM, gan CoC) skaita palielināšanos, jo nacionālā līmeņa prasības visticamāk kļūt stingrākas par FSC, PEFC normatīvo regulējumu attiecībā uz dabas aizsardzības prasībām, tādēļ sertificētiem uzņēmumiem tas vairs neradīs papildus apgrūtinājumus vai ierobežojumus salīdzinājumā ar nesertificētājiem uzņēmumiem. Pastāv zināmi riski FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām attiecībā uz iecerēm alternatīvu meža sertifikācijas sistēmu izveidei Eiropā, tomēr jāņem vērā, ka prasības attiecībā uz  pieprasījumu pēc sertificētas koksnes nosaka patērētāji, kuri manā izpratnē nebūs gatavi maksāt augstāku cenu. Alternatīvas meža sertifikācijas sistēmas būs spējīgas pastāvēt tikai gadījumā, ja Eiropas Savienība šādas sistēmas subsidētu, jo citādi tās nespēs nodrošināt konkurētspējīgas cenas sertificētajai koksnei salīdzinot ar FSC un PEFC sertifikācijas sistēmām.

Kā vērtējat biotopu noteikšanas kritērijus - vai tie pieļauj zemu slieksni, lai izaugušus lielus kokus nosauktu par biotopu?
 
Katram Latvijā sastopamajam ES nozīmes biotopu veidam ir izstrādāti minimālie kritēriji, kuriem izpildoties, konktētā teritorija var tikt atzīta par ES nozīmes aizsargājamo biotopu. ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika saskaņota un apstiprināta VARAM 22.07.2016. gada rīkojumā. Kritēriji ir individuāli katram biotopu veidam, bet pamatā bioloģiski vecu koku klātbūtne mežaudzē ir tikai viens no nedaudziem kritērijiem, lai konkrētu mežaudzi atzītu par ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu. Būtiska nozīme parasti ir arī lielu dimensiju atmirušās koksnes (kritalas, stumbeņi, sausokņi)  klātbūtnei, mežaudzē notiekošajiem procesiem un funkcijām, konkrētajam biotopu veidam raksturīgo sugu sastopamībai mežaudzē u.c. Atsevišķiem meža biotopu veidiem nozīmīgākais kritērijs ir nevis mežaudzes struktūra, bet vietas ģeomorfoloģija - piemēram - meži uz eoliem nogulumiem, osveida reljefa formām u.c.
 
Āris Jansons
 
Kādi būs ekonomiskie zaudējumi meža nozarei no nekontrolētām klimata pārmaiņām, kas mūs sagaidīs, ja nepietiekami aktīvi risināsim šo problēmu?

Jautājums nav atbildams viennozīmīgi, jo atkarīgs no pakāpes, kādā mērā ietekme uz klimata pārmaiņām (un līdz ar to pašas pārmaiņas) netiktu ierobežota. Tomēr mūsu reģionā, atšķirībā no, piemēram, Dienvideiropas, ietekme būtu relatīvi mazāka un samazināma, veicot mērķtiecīgus adaptācijas pasākumus, piemēram, paaugstinot noturību pret vētrām (zemāks audžu biezums, koptas jaunaudzes, saimniecība pēc mērķa caurmēra, iespējami samazināta sakņu trupes izplatība un pārnadžu radīti stumbra mizas bojājumi, apjoma mazināšana), paaugstinot noturību pret citiem negatīvajiem faktoriem, plašāk izmantojot nākotnes klimatam pielāgotu stādāmo materiālu.

Kā Silavas zinātnieki vērtē meža nozares spēju pētījumu rezultātus pārnest praksē, lai sasniegtu nozares mērķus?

Zinātnieki nevērtē šo spēju, zinātnieki veicina šādu pārnesi, stāstot visiem, kas vēlas klausīties, par praksē izmantojamiem pētījumu rezultātiem un atziņām. Līdz šim samērā daudzos jautājumos ir izdevies atrast dzirdīgas ausis gan "Latvijas valsts mežos", gan pie atsevišķiem privātajiem mežsaimniekiem, kas labprāt uzklausa rezultātus, piemēram, par atjaunošanu, stādot, selekciju, mazgabarīta mežistrādes tehniku, augsnes sagatavošanu pacilās u.c.

Pievienot komentāru