Aktuālā informācija par mežu un meža resursu stāvokli Latvijā

silava.lv | 23.04.2021

...šobrīd Latvijā mežaudzes (gan meža zemēs, gan pamestās lauksaimniecības zemēs) aizņem 3239,7 tūkst. ha, kas ir 50,2% no Latvijas iekšzemes platības. Kā kritēriju ar kokiem apaugušas platības atzīšanai par mežaudzi MSI izmanto robežlielumu – vismaz 1000 koki uz ha. Tātad mežaudzēm netiek pieskaitīti izcirtumi un iznīkušas audzes, kā arī pamestās lauksaimniecības zemes, kurās aug krūmi vai reti kociņi. Mežaudžu platība kopš pirmā MSI cikla (2004.–2008. gada) palielinājusies par 66,6 tūkst. ha jeb 2,1%, tā pieaug, galvenokārt aizaugot pamestām lauksaimniecības zemēm. Arvien biežāk zemes īpašnieki šādās zemēs mežaudzes izveido mērķtiecīgi, stādot kvalitatīvus stādus.

Saskaņā ar Latvijā pieņemto izpratni, meža platībā bez mežaudzēm ieskaita arī izcirtumus, purvus, lauces un bebraines, kā arī meža infrastruktūras objektus. Kopumā mežs Latvijā aizņem 55,7% no iekšzemes platības.

Mežaudžu platību pēdējos gados ietekmē aktīvāka saimnieciskā darbība privātajos mežos, kā arī dažādu infrastruktūras objektu izveide un uzturēšana (ceļi, dzelzceļi un to trases, robežstigas, elektrolīnijas, gāzes trases u.c.). Mežaudžu platību ietekmē iznīkušās audzes, kas aiziet bojā bez tiešas cilvēka līdzdalības – vējgāzes, uguns, slimību, kaitēkļu, ūdens vai citu dabisko traucējumu rezultātā. 2020. gadā Lubānas pusē konstatētas iznīkušas audzes, kas aizgāja bojā 2017. gada pārlieku lielā mitruma dēļ.

Aktuālā informācija par mežu un meža resursu stāvokli Latvijā

Pievienot komentāru