Aizsargājama biotopa noteikšanas kritērijs – viens sauss koks

Zemeunvalsts.lv | 30.11.2018

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu"" paredz, konstatējot aizsargājamu biotopu, veidot mikroliegumu.

Teritorijai veido mikroliegumu, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:


 • atbilst biotopa definīcijai, izpildīti visi obligātie biotopu raksturojošie kritēriji (atkarībā no biotopa veida – vidēji 2-3 īpašības), un sastopama biotopam raksturīga reta augu sabiedrība

vai

 • atbilst biotopa definīcijai, izpildīti visi obligātie biotopu raksturojošie kritēriji, un sastopama daļa (atkarībā no biotopa veida vidēji 4-5 īpašības) no bioloģiski nozīmīgu struktūras elementu kopas.

Turpmāk aplūkotas dažas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izpratnē NOZĪMĪGAS meža struktūras elementu robežvērtības, kas var būt pamatā aizsargājama biotopa statusa noteikšanai un saimnieciskās darbības aizliegumam:

Mežainas piejūras kāpas

 • Lieli sausokņi un/vai stumbeņi, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha
 • Lielas kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā lielāks nekā 25 cm:  Vismaz 1 kritala uz 1 ha
 • Dzīvi koki, sausokņi un/vai stumbeņi ar koksnes sēnēm (piepēm): Vismaz 1 koks, sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha
 • Priedes ar deguma rētām: Vismaz 1 priede uz 1 ha

Jaukti ozolu, gobu un ošu meži gar lielām upēm

 • Bioloģiski veci, lieli koki, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 35 cm:Vismaz 6 koki uz 1 ha
 • Lieli sausokņi un/vai stumbeņi, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 sausoknis un/vai stumbenis uz 1 ha
 • Lielas kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā lielāks nekā 25 cm: Vismaz 1 kritala uz 1 ha

Veci jaukti platlapju meži

 • Koki ar dobumiem: Vismaz 1 koks uz 1 ha
 • Dzīvi koki, sausokņi un/vai stumbeņi ar koksnes sēnēm (piepēm): Vismaz 6 koki, sausokņi un/vai stumbeņi uz 1 ha
 • Bioloģiski veci, lieli koki, kuru diametrs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla lielāks nekā 35 cm: Vismaz 10 koki uz 1 ha

Ar vārdu "biotops" cilvēki parasti saprot īpaši unikālas dabas vērtības, bet augšminētie meža stuktūrelementi ir sastopami teju jebkurā mežaudzē, turklāt jāmin, ka šajā rakstā uzskaitīti vien daži piemēri; pilnu paredzēto biotopu noteikšanas aprakstu un MK noteikumu redakciju var skatīt: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40421603

Pievienot komentāru