“Rīgas meži” plāno meža kopšanas darbus pie Langstiņiem, Ropažu novadā

Rigas meži | 13.03.2023

“Rīgas meži” marta vidū plāno uzsākt meža kopšanas darbus netālu no Langstiņiem (“Rīgas mežu” Gaujas mežniecības Krievupes apgaita, Garkalnes pagasts, Ropažu novads).

Darbu mērķis: dabas vērtību, sēņošanas un ogošanas iespēju saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība un pilnveidošana, meža ainavas veidošana un esošās mežaudzes retināšana. Lai veicinātu meža atjaunošanos un atsegtu saules gaismu nākamās paaudzes kokiem, tiks veidoti atvērumi.

Darbu plānotais laiks: 2023. gada pavasaris (no marta vidus).

Darbu platība: 57 ha.

Plānotā darbu secība: meža ceļu sagatavošana atbilstoši transporta vajadzībām, koku ciršana, kokmateriālu izvešana, daļēja zaru savākšana un izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Darbi notiks atbilstoši normatīvajiem aktiem un uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, dabas un rekreācijas teritorijām, kā arī samazinātas mežsaimniecisko darbu platības.

Tāpat meža kopšana notiks atbilstoši šim masīvam izveidotajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. Veicot darbus tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Meža masīvs pie Langstiņiem ir īpašs ar to, ka tajā ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu, kuros meža kopšana netiks veikta. Šo vietu iecienījuši dabas baudītāji gan aktīvai un mierīgai atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai. Te ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, kā arī dobumainie un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, t.sk. ap tiem tiks veidota saudzējoša “telpa”.

Pirms meža kopšanas darbiem tieši šai teritorijai izveidots funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas un ainaviski vērtīgās teritorijas. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, pieguļošās buferjoslas un rekreācijas iespējas.

Atbilstoši izstrādātajiem plāniem, te paredzēti divi ciršu veidi:

izlases cirte: koki tiek vienmērīgi izretināti vai tiek veidoti atvērumi, lai nodrošinātu labākus apstākļus un vairāk gaismu jaunajiem kokiem, lai tie veidotu veselīgu audzi nākotnē (mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par kritisko šķērslaukumu (biezību), kas reizināts ar koeficientu 1,5),

kopšanas cirte: lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki (mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai, kur mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiek samazināta tiktāl, ka tā kļūst mazāka par minimālo šķērslaukumu).

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu:

Bioloģiski vērtīgā teritorija: darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt konkrēto teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie meža un purvu biotopi. Tādēļ, atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi – koku ciršana tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar dabas aizsardzības speciālistu.

Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur cirsmu plānojumu izvērtē un ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz dabas aizsardzības speciālists.

Šī teritorija paredzēta, lai nepasliktinātu bioloģiski vērtīgo nogabalu vērtību.

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa – šajā teritorijā ir ainaviski nozīmīgas vietas, tā ir iecienīta atpūtai, ogošanai un sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis ir ilgtermiņā saglabāt šīs nekoksnes vērtības.

Šajā teritorijā mežistrādes darbi būs saudzīgāki. Lai veicinātu labāku priedes dabisku atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā, te izlases cirtēs tiks veidotas neregulāras un regulāras formas atvērumi. Savukārt kopšanas cirtes plānotas, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīga mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kaitēkļi).

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties teritorijai, kur strādā tehnika!

Pievienot komentāru