Svarīga vieta būs juristiem, kas specializējušies vides pārvaldībā

Latvijas valsts meži | 07.06.2021

Praktiskā darba “Eiropas zaļā kursa ieviešanas ietekme uz meža īpašumu apsaimniekošanas normatīvā regulējuma izmaiņām nacionālā mērogā” mērķis bija izvērtēt nepieciešamās izmaiņas meža apsaimniekošanas normatīvajā regulējumā atbilstoši Eiropas zaļā kursa noteiktajiem priekšlikumiem, nosakot esošā normatīvā regulējuma atbilstību Eiropas zaļā kursa definēto mērķu sasniegšanai un izvērtējot ieviešanas izaicinājumus meža apsaimniekošanā. Pētnieciskais darbs ietver argumentāciju nākotnes meža politikas plānošanai Eiropas zaļā kursa plānošanas kontekstā.

Eiropas zaļā kursa politikas ieviešana Latvijā noteiks izmaiņas meža apsaimniekošanā. ES Bioadaudzveidības stratēģijas mērķi nosaka to, ka Eiropas Savienībai (ES) būs stingri jāaizsargā visi senie meži, kuri atbilstoši Latvijas interpretācijai ir visi mežos sastopamie ES nozīmes biotopi (dabiskie meža biotopi). Konstatēts, ka problēma nav mērķos, bet ES noteikšanas kritērijos, kurus nepieciešams aktualizēt, taču paredzama būtiska pretestība, jo Latvija ir piesaistījusi vērā ņemamu finansējumu biotopu skaitīšanas projektam.

No šobrīd pieejamās informācijas dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” secināms, ka pašlaik ārpus aizsargājamām teritorijām ir vairāk par 50% mežam saistošo ES nozīmes biotopu, kas liek domāt par to, ka dabas teritoriju tīkls Latvijā varētu tikt palielināts vairāk nekā uz pusi, lai nodrošinātu stingru aizsardzību visiem reģistrētajiem senajiem mežiem Latvijā.

Ņemot vērā pašreiz esošo pieredzi par stingro ierobežojumu noteikšanu privātajiem mežu īpašniekiem un ieilgušo kompensāciju jautājumu, kurā valsts nelabprāt kompensē no valsts budžeta, pašreiz nekas neliecina, ka valstij būtu plāns, kas paredz taisnīgu kompensāciju izmaksu par masveidīgi veidotu jaunu ierobežojumu noteikšanu valstī. Tādēļ esošā situācija liek paredzēt, ka tiks izveidots brīvprātīgs – piespiedu kārtā balstīts mehānisms, lai noteiktu ierobežojumus un noteiktu papildu pienākumus meža īpašniekiem, lai rastu formālu atrunu, piemēram, kompensāciju jautājumā. Viens no efektīviem veidiem varētu būt īpašnieku īpašumu tiesību nodošana biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai. Šāds mehānisms tiktu vērtēts kā pasliktinošs, jo tādējādi tiktu pazaudētas īpašuma tiesības uz noteikto termiņu.

Svarīga vieta būs juristiem, kas specializējušies vides pārvaldībā

Pievienot komentāru