Skaidrojums par atbalstu meža atjaunošanai pēc dabas katastrofu postījumiem

Zemeunvalsts.lv | 24.10.2018

Skaidrojums attiecībā uz atbalstu meža atjaunošanai pēc dabas katastrofu postījumiem:

Attiecībā uz pēdējo noteikumu grozījumu saistībā ar atbalstu par dabas katastrofās iznīcinātu mežaudzi – esam sazinājušies ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem un guvuši mutisku apstiprinājumu tam, ka šāds atbalsts ir iespējams arī gadījumos, kad bojāta mežaudze, kas ieaudzēta vai atjaunota atbalsta projekta ietvaros (arī tāda projekta, kas vēl nav pabeigts), jo regula šādu iespēju neizslēdz. Vienīgais nosacījums - ir jābūt apstiprinājumam, ka šāda dabas katastrofa attiecīgo platību ir skārusi. Mūsu gadījumā tas ir Valsts meža dienesta atzinums (455. noteikumu 21. punkts), kas turpmāk tiks izmantots uz visām abiotisku faktoru ietekmēm. (Apstiprinājumu šim no Komisijas gan vēl gaidām arī rakstisku.)
Nianse pie uzsāktiem projektiem – svarīgi lai platība būtu atzīta par atjaunotu vai ieaudzētu – tas ir brīdis, no kura, saskaņā ar mūsu normatīvo aktu nosacījumiem varam runāt par mežaudzi (mežaudzes atzīšanas fakts).

Atbilstoši noteikumu Nr.455 21.punktam, atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai abiotisku faktoru ietekmē radušies postījumi un kuru dēļ mežaudze vai tās daļa ir iznīcināta. Līdz ar to atbalsta saņemšanai var pieteikt platību, kurā mežaudzes šķērslaukums (tam atbilstošais koku skaits jaunaudzē) ir zem kritiskā. Ņemot vērā Meža likuma 1. panta 31. punktā ietverto mežaudzes definīciju - mežaudze ir mežs ar viendabīgiem meža augšanas apstākļiem, koku sugu sastāvu un vecumu. Meža likuma izpratnē arī sugu sastāvs ir parametrs, kas raksturo dažādas mežaudzes. Līdz ar to gadījumos, kad abiotisku faktoru ietekmē iznīcināti stādījumi, kuros ir nebojātu dabiski atjaunoto koku piemistrojums, mežaudzes iznīcināšanas fakts vērtējams pēc sākotnējā piefiksētā mežaudzes sastāva un koku skaita. Piemēram, ja mežaudze atzīta par atjaunotu un tās sastāvs ir bijis 7E3B (koku skaits 2000) un dabas katastrofu ietekmē stādītā egle ir gājusi bojā, tad šādu platību ir iespējams pieteikt atbalsta saņemšanai apakš pasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” arī tad, ja šajā platībā dabiski atjaunoto koku skaits nodrošina produktīvas mežaudzes attīstību, jo sākotnēji atjaunoto mežaudzi var uzskatīt par iznīcinātu. Ja stādītās koku sugas koku īpatsvars ir mazāks (piemēram sākotnējais sastāvs 6E4B), tad mežaudze neatbildīs iznīcinātas mežaudzes kritērijam, jo egles un bērza gadījumā kritiskais šķērslaukums ir 800 koku uz hektāra, bet iznīcināta mežaudze ir tad, ja koku skaits ir zem šiem 800 kokiem uz hektāra.

Pievienot komentāru