Līdz 12. oktobrim aicinām izteikt viedokli par dabas liegumiem “Gudenieki” un “Nīcas īvju audze”

Dabas aizsardzības pārvalde | 12.09.2023

Dabas aizsardzības pārvaldes Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) ir sagatavojis jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes ietvaru. Testa plāna izstrāde sākas divām pilotteritorijām – dabas liegumam “Gudenieki” un “Nīcas īvju audze” kopā ar tam piegulošajām bioloģiski vērtīgajām platībām. Tās abas ir īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un Natura 2000 teritorijas.

Tādēļ aicinām ikvienu interesentu līdz 2023. gada 12. oktobrim izteikt savu viedokli Dabas aizsardzības pārvaldei un sniegt konstruktīvus priekšlikumus par dabas liegumu attīstības vīziju kādā no trim veidiem:

https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/lidz-12-oktobrim-aicinam-izteikt-viedokli-par-dabas-liegumu-gudenieki-un-nicas-ivju-audze

Pievienot komentāru