Latvijā ir vieni no viszemākajiem augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apjomiem ES

ZM, VAAD | 25.04.2021

Eiropas Savienībā (ES) katru gadu tiek apkopota informācija par galalietotājiem izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem (AAL). Šis rādītājs tiek izmantots kā indikators, lai netieši novērtētu AAL lietošanas tendences. Latvijā izplatītais AAL apjoms uz hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) jau vairākus gadus ir viens no mazākajiem ES – 0,84 kg/ha un zemāks arī par vidējo ES rādītāju -2,05 kg/ha.

Komentējot 22. aprīļa Eurostat publikāciju “Pārdotie pesticīdu apjomi ES 2019. gadā samazinājušies par 6%”, kurā minēts, ka Latvijā pārdoto AAL apjoms kopš 2011. gada palielinājies par 54%, VAAD skaidro, ka, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm, Latvijā kopš 2011. gada nozīmīgi palielinājusies LIZ platība (par 8%) un aramzemes platība (par 14%). Līdz ar to palielinājies arī izmantoto AAL apjoms, jo, lai ar krūmiem vai ilggadīgajām nezālēm aizaugušu platību sagatavotu lauksaimnieciskai darbībai, siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) un izmaksu ziņā visekonomiskāk to paveikt, izmantojot AAL.

Latvijā ir vieni no viszemākajiem augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apjomiem ES

Pievienot komentāru