Biodaudzveidības sardzē. ES rīcība novērš Eiropas dabai kaitīgu invazīvu svešzemju sugu ieviešanos

Eiropas Komisija | 11.02.2022

Eiropas Komisija veic juridiskus pasākumus pret 15 dalībvalstīm, lai pastiprinātu invazīvu svešzemju sugu saviešanās profilaksi un pārvaldību. Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Slovākija līdz 2019. gada jūlijam nav izveidojušas, ieviesušas un iesniegušas Komisijai rīcības plānu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1143/2014, lai apkarotu invazīvās svešzemju sugas, kas rada bažas Savienībai. Tādas sugas videi un veselībai rada tik būtisku kaitējumu, ka ir pamats pieņemt visā ES piemērojamus pasākumus.

Pārkāpuma izbeigšanas procedūra, kas uzsākta pret Bulgāriju, Grieķiju un Rumāniju, attiecas arī uz to, ka nav izveidota sistēma, kas uzrauga invazīvās svešzemju sugas, kuras rada problēmas Savienībai, lai gan termiņš tam bija 2018. gada janvāris. Bez tam Komisija aicina Grieķiju un Rumāniju izveidot pilnībā funkcionējošas struktūras oficiālām pārbaudēm, kas vajadzīgas, lai novērstu invazīvu svešzemju sugu tīšu ieviešanu Savienībā.

Biodaudzveidības sardzē. ES rīcība novērš Eiropas dabai kaitīgu invazīvu svešzemju sugu ieviešanos

Pievienot komentāru