Ar putniem galvā jeb putni svarīgāki par cilvēkiem

Kristīne Stalidzāne, nra.lv | 04.02.2020

Kopējā pēdējos gados izveidoto mikroliegumu statistika liecina, ka mikroliegumus pamatā veido mazajam ērglim. Tas ir saistīts ar Latvijas Dabas fonda īstenoto Life+ projektu LIFE 13 NAT/LV/001078 ar kopējo budžetu 2,5 milj. eiro. Projektā paredzēts papildus esošajam mazo ērgļu aizsardzības stāvoklim nodrošināt 500 mazo ērgļu ligzdošanas vietu aizsardzības statusu, nosakot mikroliegumus. VMD kopš 2013.gada nav piešķirts finansējums sugu un biotopu ekspertu pakalpojumu apmaksai, pretēji tam kā to paredzēja MK “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (Nr. 940). Šajā periodā VMD ekspertu atzinumus ir apmaksājis no saviem budžeta līdzekļiem. Jau no 2018. gada nogales un 2019. gadā VMD finanšu resursi minētajam mērķim ir bijuši ierobežoti.

Ar putniem galvā jeb putni svarīgāki par cilvēkiem

Pievienot komentāru