"Latvijas valsts meži" uzlabos un atjaunos dzīvotnes 14 aizsargājamās dabas teritorijās

lvm.lv | 26.03.2021

ES nozīmes biotopu atjaunošana plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā. LVM darbus veiks 14 vietās  - 13 ES nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Natura2000 un vienā mikroliegumā piecos LVM reģionos:

  • aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”;
  • dabas liegumos “Ziemeļu purvi”, “Augstroze”, “Melturu sils”, “Sakas grīņi”, “Ances purvi un meži”, “Ovīši”, “Užava”, “Posolnīca”, “Lubāna mitrājs”;
  • trīs dabas parkos: “Numernes valnis”, “Vecumu meži” un “Driksnas sils”;
  • mikroliegumā meža silpurenes Pulsatilla patens aizsardzības nodrošināšanai pie Gaigalavas.

Prioritāri izvēlēti tādi ES nozīmes biotopi un īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes, kuru atjaunošana sniegs vislielāko ieguldījumu konkrētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķu sasniegšanā vai valsts līmenī veicinās konkrētas sugas vai ES nozīmes biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu.

"Latvijas valsts meži" uzlabos un atjaunos dzīvotnes 14 aizsargājamās dabas teritorijās

Pievienot komentāru