VARAM: reģiona konventa sanāksmē pārrunā jautājumus par skolu un sabiedriskās kārtības tīklu reformām

VARAM | 01.09.2023

2023. gada 23. augustā norisinājās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka reģionālās attīstības padomnieku konventa otrā sanāksme. Konventā piedalījās visu piecu plānošanas reģionu un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, lai būtu iespēja nepastarpināti pārrunāt reģionālās attīstības izaicinājumus un iespējamos to risinājumus, kā arī, lai nodrošinātu pastāvīgu informatīvo saikni ar visas Latvijas teritorijas pašvaldībām.

Uz otro sanāksmi tika aicināti arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kā arī Iekšlietu ministrijas (IeM) pārstāvji, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar skolu tīkla reformu, vienotā sabiedriskās kārtības (valsts policijas, pašvaldību policijas) tīkla izveidi. Tāpat tika pārrunātas citas aktualitātes plānošanas reģionu darbībā, t.sk. finansējuma pieprasījums plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšanai u.c. 

Sanāksmē IZM pārstāve informēja par plānoto skolu tīkla sakārtošanas procesu ar mērķi nodrošināt izglītības kvalitāti un līdzvērtīgas iespējas izglītības programmas apguvei neatkarīgi no skolēna dzīvesvietas, uzlabot izglītības sistēmas infrastruktūras, cilvēkkapitāla un finanšu resursu pārvaldību. Tāpat tika diskutēts par izvirzīto izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanas kritēriju pamatotību, attiecināmību un izpildi, to sasaisti ar skolu akreditācijas procesu, efektīvu izglītības iestāžu finansēšanas modeli un valsts un pašvaldības atbildības dalījumu, ieviešot jauno modeli. Tika atzīmēts, ka IZM un pašvaldību konsultāciju procesā ir panākts zināms progress situācijas izpratnē un atbilstīgu risinājumu izveidošanā. Tomēr principā neatrisināts paliek vidusskolu posma risinājums, tostarp sasaiste ar dažādo ministriju pārziņā esošo profesionālās izglītības sistēmu. Ministrs aicināja IZM turpināt dialogu ar iesaistītajiem partneriem un norādīja, ka ir būtiski rast mehānismu koordinētai skolu tīkla sakārtošanas pārvaldībai, vērtējot arī citus teritorijas attīstībai būtiskus aspektus – mobilitātes iespējas, pakalpojumu infrastruktūras kvalitāte u.tml.

Sanāksmes laikā diskusijā ar IeM pārstāvi dalībnieki pārrunāja priekšlikumu veidot vienotu valsts un pašvaldību civilās aizsardzības platformu, radot vienotu modeli infrastruktūras objektu pārraudzības sistēmai, ko atbalstīja IeM. Tā ļautu savlaicīgi paredzēt un sagatavoties dažādiem riskiem un attiecīgi operatīvi uz tiem reaģēt, tai skaitā, informējot par tiem sabiedrību, šāda platforma būtu noderīga gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, gan īstenojot civilās aizsardzības pasākumus. Attiecīgi tika panākta vienošanās par turpmāko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), IeM un plānošanas reģionu sadarbību sabiedriskās kārtības tīkla sakārtošanā.

Reģionālās attīstības padomnieku konvents iekļaujas ministrijas stratēģijā stiprināt plānošanas reģionus kā efektīvu plānošanas lēmumu pieņemšanas platformu starp nozaru ministrijām un pašvaldībām katrā reģionā, veidojot un īstenojot reģionālo politiku, kas vērsta uz reģionālās sociālekonomiskās attīstības kohēziju, sadarbīgi izmantojot valsts un pašvaldību resursus, iespējas un koordinēti izmantojot valstī pieejamos attīstības veicināšanas instrumentus.

Konventa izveidošanas mērķis ir nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu starp ministriju un plānošanas reģioniem par reģionālās politikas izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un koordināciju, depopulācijas procesu mazināšanai, ekonomikas izaugsmei, kā arī pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai reģionos.

Pievienot komentāru