Kā bioekonomiku saprot Ziemeļkarēlijā

Bioregions | 12.07.2022

No 2021. gada septembra līdz novembrim Ziemeļkarēlijā dažādās sabiedrības grupās tika veikta reģionāla aptauja par bioekonomikas izpratni, lai saprastu, kā sabiedrībā uztver bioekonomiku, tās ieguvumus, uzdevumus un problēmas. Aptaujas mērķis bija sasniegt sešus rezultātus:

i) saprast, kā uzņēmējdarbībā un politikā iesaistītie uztver bioekonomiku;
ii) pārskatīt vērtību prioritātes un ar tām saistīto komunikāciju;
iii) noteikt šķēršļus un atbalsta nosacījumus;
iv) novērtēt "vēlmi iesaistīties" bioekonomikā;
v) gūt ieskatu, kā uzlabot sadarbību ar valdību un nozarēm;
vi) atrast galvenos punktus bioekonomikas attīstībai, nosakot tās pārklāšanos ar citām jomām.

Iepazīstinām ar sešiem galvenajiem Ziemeļkarēlijā veiktā apsekojuma punktiem (pa vienam no katra iepriekšminētā rezultāta).

Respondenti kopumā bioekonomiku uzskata par daudzsološu un īpašu vides problēmu risināšanai. Par visbūtiskāko bioekonomikas pozitīvo ietekmi viņi nosauc ieguldījumu enerģētikas pārejā no fosilās uz zaļo un ekonomikā ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Ziemeļkarēlijas uzņēmēji un politikas veidotāji uzskata, ka vislielākais izaugsmes potenciāls reģionā ir bioekonomikas nozarēm, kas saistītas ar dabas tūrismu, bioenerģiju un būvniecību no koka.

Par nozīmīgāko šķērsli bioekonomikas attīstībai tiek uzskatīta ierobežota sadarbība starp dažādām ieinteresētajām pusēm (politika, uzņēmējdarbība utt.). Vairāki atbalsta nosacījumi tika novērtēti kā svarīgi un ļoti svarīgi, proti, ieguldījumi inovācijā, zinātniskās informācijas pieejamība, publiskā iepirkuma programmas un atbilstošs normatīvais regulējums. Gan valdības, gan rūpniecības nozari pārstāvošie respondenti norādīja, ka viņu nozare vai pašvaldība, vai institūcija vēlas attīstīt bioekonomiku.

Pārvaldības un nozares respondenti ļoti līdzīgi uzskatīja, kas ir atbildīgs par dažādiem uzdevumiem bioekonomikas attīstībā Ziemeļkarēlijā. Abas grupas norādīja, ka tās ir vienlīdz atbildīgas gan par ieguldījumiem pētniecībā, attīstībā un inovācijā, gan par pozitīvas ietekmes uz vidi un sociālo jomu nodrošināšanu. Turklāt respndenti abās grupās uzsvēra, ka lielāka atbildība par bioekonomikas komunikāciju un popularizēšanu sabiedrībā ir valdībai.

Pēc respondentu domām, bioekonomikas mērķi ir cieši saistīti ar vides politiku, jo īpaši ar klimata pārmaiņu mazināšanu un tīru enerģiju. Citas politikas jomas, kas būtiski "pārklājas" ar bioekonomiku ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, aprites ekonomika un lauku attīstība. Uzskatīts, ka bioekonomikai ir mazāka mērķu saskaņotība ar sociālās un ekonomikas politikas jomām.
https://bioregions.efi.int/wp-content/uploads/2022/06/North-Karelia-Survey-Report_v1_08062022.pdf

Kā bioekonomiku saprot Ziemeļkarēlijā

Pievienot komentāru