Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-1346
“Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11. nr.; 2003, 12. nr.; 2006, 2., 20. nr.; 2007, 14. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 10., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94., 162. nr.; 2011, 76. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 6. nr.; 2014, 32., 38., 228. nr.; 2015, 107., 190., 251. nr.; 2016, 31., 123. nr.; 2018, 36., 216. nr.; 2019, 233. nr.; 2020, 123., 243. nr.; 2021, 22., 121.B nr.; 2022, 211.A nr.; 2023, 54. nr.) šādus grozījumus:
Papildināt pirmo pantu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:
10) Pilnas slodzes amats – amats, kurš paredz amata pienākumu veikšanu ar normālo darba laiku;
11) Nepilnas slodzes amats – amats, kurš paredz amata pienākumu veikšanu ar nepilnu darba laiku;
11) amatpersonas apvienoto amatu maksimālais slodzes apmērs – vairākos valsts amatpersonas atalgotos amatos kopējai amatu pienākumu izpildei patērētais laiks, kas nedrīkst pārsniegt 125% no normālā darba laika.

Izteikt 4.panta (23)  daļu šādā redakcijā:
(23) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kuras ieņem ostas valdes priekšsēdētāja, ostas pārvaldnieka, ostas valdes locekļa amatu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Rēzeknes  speciālās ekonomiskās zonas vai Latgales speciālās ekonomiskās zonas lēmējinstitūciju un izpildinstitūciju locekļu amatus. Privātajās ostās nodarbinātās personas uzskatāmas par valsts amatpersonām tikai tad, ja to paredz šā panta trešā daļa.
3. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:
 “1. Ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts
savienot valsts amatpersonas pilnas slodzes amatu ar ne vairāk kā vienu citu algotu vai citādi atlīdzinātu nepilnas slodzes valsts amatpersonas amatu vai amatu citās publiskas personas institūcijās, nepārsniedzot amatpersonas apvienoto amatu maksimālo slodzes apmēru.
 b)savienot valsts amatpersonas nepilnas slodzes amatu ne vairāk kā diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem nepilnas slodzes valsts amatpersonas amatiem vai nepilnas slodzes amatiem citās publiskas personas institūcijās, nepārsniedzot amatpersonas apvienoto amatu maksimālo slodzes apmēru.
Papildināt 6.pantu ar otro prim daļu šādā redakcijā:
(2prim). Par šā panta otrajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.”
Papildināt likumu ar jaunu pārejas noteikumu punktu Nr.33 šādā redakcijā:
33. Grozījumu šā likuma 6. panta otrajā daļā par pieļaujamo amatu savienošanas skaitu un apvienoto amatu maksimālo slodzes apmēru līdz attiecīgā amata termiņa beigām nepiemēro valsts amatpersonām, kuras minētā grozījuma spēkā stāšanās brīdī savieno valsts amatpersonas amatu ar citu algotu vai citādi atlīdzinātu valsts amatpersonas amatu vai amatu citās publiskas personas institūcijās.
 
Likums stājas spēkā vispārējā kārtībā.
Ministrs V. Uzvārds