Noteikumu projekts

23-TA-36
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" vienreizēja maksājuma veidā (turpmāk – atbalsts).
2.
Atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulu (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115).
3.
Atbalsta mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
4.
Pieteikšanās atbalstam, projektu iesniegumu un pārskatu vērtēšana, lēmuma pieņemšana, pārskata sniegšana un publiskā finansējuma saņemšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.
5.
Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādi dzīvnieki, uz kuriem neattiecas Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti).
6.
Šo noteikumu izpratnē saimniecības dibināšana ir process, kad persona vai tās kontrolē esošā zemnieku saimniecība vai kapitālsabiedrība pirmo reizi īsteno vienu no šādām darbībām:
6.1.
iesniedz iesniegumu valsts vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai saņemšanai;
6.2.
reģistrē saimniecisko darbību, kas saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu, vai dibina lauku saimniecību;
6.3.
deklarē lauksaimnieciskās darbības ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienestā;
6.4.
reģistrē Lauksaimniecības datu centrā lauksaimniecības dzīvniekus, kuru skaits nav mazāks par trīs nosacītajām liellopu vienībām, un to nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu un administrēšanu.  
7.
Pirms Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu par šajos noteikumos paredzētā publiskā finansējuma sadali, ievērojot reģionalizācijas principu un tās platības apjomu, kas attiecīgajā reģionā pieteikta ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstam atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu un administrēšanu, kā arī nosaka atbalstāmos pasākumus.
II.Atbalsta saņemšanas nosacījumi, veids un apmērs
8.
Atbalsta pretendents ir:
8.1.
fiziska persona, kura:
8.1.1.
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
8.1.2.
ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
8.1.3.
nav uzsākusi saimniecības dibināšanas procesu saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu ilgāk nekā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
8.1.4.
pirmo reizi dibina, pārņem vai manto tās kontrolē esošu lauksaimniecības produkcijas ražošanas saimniecību, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
8.2.
juridiska persona:
8.2.1.
kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
8.2.2.
kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajām prasībām, tai vienpersoniski vai kopā ar citiem gados jauniem lauksaimniekiem pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu (katram vismaz 20 procenti kapitāldaļu) un Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas paraksta tiesības.
9.
Atbalsta pretendents nodrošina šādu atbilstības nosacījumu izpildi:
9.1.
gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nepārsniedz 150 000 euro, ņemot vērā saistītās personas, tostarp vienu vienotu uzņēmumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai;
9.2.
atbilstoši šo noteikumu 20.1. apakšpunktam ir sagatavots projekta iesniegums, kas ietver darījumdarbības plānu visam tā īstenošanas periodam;
9.3.
atbalsts pretendents atbilst mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai, kas noteikta Eiropas Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, (turpmāk – regula Nr. 702/2014) 2. panta 2. punktā;
9.4.
projekts ir saistīts ar šo noteikumu 5. punktā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu.
10.
Darījumdarbības plānā saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu var ietvert ieguldījumus, kas nepieciešami saimniecības darbības nozares pārorientācijai. Piena lopkopības saimniecībā ieguldījumi iespējami, ja tā tiek pārorientēta uz citu lopkopības nozari.
11.
Saimniecību pārņemot vai mantojot, atbalsta pretendents ir pārņēmis vai mantojis visu saimniecību vai tās daļu, arī ražošanas resursus, nodrošinot patstāvīgu saimniekošanu, ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
12.
Atbalsta pretendents saimniecisko darbību veic vismaz četrus noslēgtus gadus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek nodrošināta darījumdarbības plāna izpilde, darījumdarbības plānā sasniegto rādītāju saglabāšana un Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.
13.
Atbalsta apmērs darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, ko izmaksā divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:
13.1.
pēc tam kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pirmo maksājumu 80 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas saskaņā ar šo noteikumu 14.1. apakšpunktu izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
13.2.
gala maksājumu 20 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas izmaksā pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas un darījumdarbības plāna mērķu izvērtējuma.
14.
Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:
14.1.
ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, – vismaz 80 procentu no ieguldījumiem;
14.2.
vispārējās izmaksas, tai skaitā konsultāciju pakalpojumu, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas, – ne vairāk kā 20 procentu no ieguldījumiem.
15.
Atbalsta saņēmējs darījumdarbības plānā norādītajiem ieguldījumiem izmanto bezskaidras naudas norēķinus.
16.
Attiecināmi ir tikai tie atbalsta saņēmēja ieguldījumi, kas īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas.
17.
Projektu iesniegumus sarindo pēc projektu atlasē saņemtā punktu skaita atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajiem kritērijiem. Ja projektu atlasē iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam ar mazāku lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, kas deklarēta vai apstiprināta ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstam.
18.
Atbalsta pretendents var pretendēt uz atbalstu, ja tas ieguvis vismaz 45 punktus atbilstoši šo noteikumu pielikumā minētajiem atlases kritērijiem.
19.
Atbalsta pretendents atbalstu intervencē nesaņem, ja tas saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai", vai atbalstu ir saņēmušas tās ar atbalsta pretendentu saistītās personas, kurām nodota saimniecība un kuras nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai.
III.Iesniedzamie dokumenti
20.
Lai pieteiktos atbalstam, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:
20.1.
projekta iesniegumu, kurā norāda informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, izglītība lauksaimniecībā, ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas, zeme un dzīvnieki) un projektu (investīciju rezultātā sasniedzamie rādītāji, saimniecības attīstības mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, projekta īstenošanas nozare un citas ziņas), un tam pievieno darījumdarbības plānu, norādot ražošanas apjomu, izmaksas un naudas plūsmas pārskatu pa gadiem;
20.2.
atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai;
20.3.
nomas līgumu, kura termiņš nav īsāks par pieciem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, – ja zeme tiek nomāta;
20.4.
ar būvvaldi saskaņotus dokumentus atbilstoši būvniecības procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā kopā ar šo noteikumu 27. punktā minēto atbalsta pieprasījumu (dokumentāciju neiesniedz, ja tā ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmā) – ja darījumdarbības plānā paredzēta būvniecība vai būvmateriālu iegāde;
20.5.
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedra statusu apliecinošu dokumentu un apliecinājumu par produkcijas realizāciju – ja atbalsta pretendents ir šādas sabiedrības biedrs;
20.6.
izglītību apliecinošu dokumentu vai – atbalsta piešķiršanas brīdī – izziņu no mācību iestādes par to, ka izglītojamais apgūst kādu no mācību programmām atbilstoši šo noteikumu 8.1.2. apakšpunktam;
20.7.
deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mikrouzņēmuma vai mazā uzņēmuma statusam atbilstoši regulai Nr. 702/2014;
20.8.
saimniecības pārņemšanas līgumu, ja plānota saimniecības pārņemšana.
21.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumā, kas ietver darījumdarbības plānu, iekļauj:
21.1.
konkrētas ziņas par paredzētajiem ieguldījumiem saimniecības attīstībā, kuri ir tieši saistīti ar lauksaimniecības produktu ražošanu;
21.2.
saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma, projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;
21.3.
sasniedzamos rādītājus – neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ražošanas resursu pieaugumu.
22.
Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz no diviem līdz četriem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2029. gada 30. jūnijam, un, to īstenojot:
22.1.
tiek sasniegti darījumdarbības plānā noteiktie mērķi un rādītāji;
22.2.
neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ražošanas resurss ir palielinājies vismaz par 20 procentiem. Ja darījumdarbības plānā noteiktais mērķis ir mainīt lauksaimniecības nozari, kurā saimniecība ir specializējusies, palielinājums ir tajā lauksaimniecības nozarē, uz kuru saimniecība pārorientējusies un kura ir kļuvusi par jauno nozari.
23.
Lauku atbalsta dienests, izskatot projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, vērtē šī darījumdarbības plāna kvalitāti un ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem, kā arī darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu samērīgumu attiecībā pret kopējo saņemtā atbalsta apmēru.
24.
Atbalsta pretendents darījumdarbības plānu sāk īstenot ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Nosacījums uzskatāms par izpildītu, ja atbalsta saņēmējs:
24.1.
Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis apliecinājumu par būvdarbu uzsākšanu un papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanu. Šos dokumentus neiesniedz, ja tie ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā;
24.2.
ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;
24.3.
ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.
25.
Pēc darījumdarbības plāna īstenošanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz:
25.1.
pārskatu par darījumdarbības plāna īstenošanu, tajā iekļaujot šādu informāciju:
25.1.1.
apliecinājumu par to, ka šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētais sasniegtais neto apgrozījums no lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ražošanas resurss ir palielinājies;
25.1.2.
par darījumdarbības plānā minētajām īstenotajām darbībām;
25.1.3.
par darījumdarbības plānā minētajiem sasniegtajiem mērķiem un rādītājiem;
25.1.4.
par ieguldījumiem, kas īstenoti saistībā ar darījumdarbības plānu;
25.2.
atbalsta pretendenta apliecinātu izglītību apliecinošu dokumentu, ja atbalsta pretendents ir iesniedzis šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minēto izziņu;
25.3.
konta izrakstu, kas apliecina šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētos ieguldījumus;
25.4.
bioloģiskās saimniecības sertifikātu, ja sertifikācija veikta saistībā ar darījumdarbības plānu;
25.5.
integrētās lauksaimniecības atbilstību apliecinošus dokumentus, ja darījumdarbības plāna īstenošanai saimniecība ir ietverta integrētās augu audzēšanas kontroles shēmā.
26.
Grozījumus darījumdarbības plānā atbalsta pretendents saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu.
27.
Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz atbalsta pieprasījumu, un Lauku atbalsta dienests maksājumus izmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai pēc šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto priekšapmaksas rēķinu vai darījumu apliecinošu dokumentu saņemšanas.
28.
Atbalsta saņēmējs visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus apliecinošos dokumentus uzglabā piecus gadus pēc darījumdarbības plāna īstenošanas.
29.
Lauku atbalsta dienests pieprasa saņemtā atbalsta pilnīgu vai daļēju atmaksu normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktajā kārtībā, tostarp, ja:
29.1.
atbalsta saņēmējs nav sasniedzis darījumdarbības plānā noteiktos mērķus un rādītājus;
29.2.
atbalsta saņēmējs pēc darījumdarbības plāna īstenošanas nav sasniedzis darījumdarbības plānā ietvertos ekonomiskos rādītājus saskaņā ar šo noteikumu 22.2. apakšpunktu;
29.3.
atbalsta saņēmējs nav ieguvis šo noteikumu 8.1.2. apakšpunktā minēto izglītību;
29.4.
atbalsta saņēmējs pārtrauc darījumdarbības plāna īstenošanu, neveic saimniecisko darbību vai to turpina ar projektu nesaistītā nozarē;
29.5.
ieguldījumi nav īstenoti vai ir īstenoti daļēji un neatbilst darījumdarbības plānam;
29.6.
darījumdarbības plāna īstenošanas laikā un pabeigšanas brīdī atbalsta saņēmējs nenodrošina sākotnējo projektu atlases kritērijos (pielikums) iegūto punktu skaitu, un tas rada risku atbalsta saņemšanai.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[23-TA-36 Dt]
noteikumiem Nr.
[23-TA-36 Nr]
Projektu atlases kritēriji intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Nr. p. k. Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā Maksimālais punktu skaits grupā
1.

Saimniecības nozare, kura tiek attīstīta darījumdarbības plāna ietvaros

Augļkopība, dārzeņkopība 30 30
Lopkopība (izņemot piena lopkopību) 20

Pārējās lauksaimniecības nozares

10
2. Iekšzemes kopprodukts (turpmāk – IKP) uz vienu iedzīvotāju1 līdz 10 000 15 15
10 000–15 000 10
15 000–20 000 5
virs 20 000 0
3. Atbalsta pretendents savā saimniecībā īsteno vides un klimata intervences2

Piedalās vairākās intervencēs

10 10
Piedalās vienā intervencē 5
Nepiedalās nevienā intervencē 0
4. Atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītība3 Iegūta augstākā izglītība lauksaimniecībā 15 15
Iegūta vidējā (vidējā speciālā) izglītība lauksaimniecībā 10
Uzsācis mācības lauksaimniecības izglītības iegūšanai 5
5. Īpašumā esošie resursi

Īpašumā ir 51 % vai vairāk no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ha)

10 10
Īpašumā ir 10–50 % no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ha) 5
Īpašumā ir mazāk par 10 % no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ha) 0
6. Darījumdarbības plānā paredzētie ieguldījumi (punktu skaitu reizina ar attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu izdevumu proporciju no kopējiem projekta attaisnotajiem izdevumiem)4 Ilgtermiņa ieguldījumi (zemes, dzīvnieku iegāde, būvniecība) 10 10
Pārējie ieguldījumi 5
7. Zemes novērtējums5

Saskaņā ar pieteikumu

  15
8.

Gados jaunā lauksaimnieka vadītās saimniecības dalība atbilstīgā kooperatīvā6

Vismaz trīs gadus ir attiecīgās nozares atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedrs

5 5
Vismaz 1–3 gadus ir attiecīgās nozares atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības biedrs vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības biedrs 3
9. Saimniecības esošā vai plānotā lauksaimniecības sistēma

Bioloģiskā lauksaimniecība

15 15
Integrētās lauksaimniecības augļkopība, dārzkopība 10
Pārējie 5
Kopā 125
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 45 punkti.

 

Piezīmes.

1 Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (saimniecības faktiskā adrese) IKP uz vienu iedzīvotāju novados. Datus par IKP uz 1 iedzīvotāju aprēķināšanai iegūst no Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) un IKP uz vienu iedzīvotāju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A = B x 1000/C, kur

 

A – IKP uz vienu iedzīvotāju;

B – IKP faktiskajā cenā (CSP datu tabula IKR060. Iekšzemes kopprodukts un bruto pievienotā vērtība plānošanas reģionos, valstspilsētās un novados faktiskajās cenās (pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā), (tūkst. euro);

C – iedzīvotāju skaits attiecīgajā novadā (CSP datu tabula RIG010. Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

 

2 KLP stratēģiskā plāna intervences:

→klimatiskās un vidiskās shēmas atbalsts (ekoshēmas);

→intervences vides, klimata un citu pārvaldības saistību īstenošanai (LA 10 agrovide);

→ieguldījumu intervences:

°LA 4.1.2. Atbalsts ieguldījumiem SEG un amonjaka emisijas samazinošajiem pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanās pasākumu īstenošanai lauku saimniecībās;

°LA 4.1.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības dzīvnieku labturības uzlabošanai un biodrošības pasākumu īstenošanai;

°LA 4.1.4. Atbalsts ieguldījumiem AER izmantošanai vai energoefektivitātes palielināšanai;

°LA 4.5. Mākslīgu mitrāju izveide (neienesīgās investīcijas);

°LA 4.6. Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana (neienesīgās investīcijas).

 

3 Saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu.

 

4 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

A = B x (C/D), kur

 

A – punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā ilgtermiņa ieguldījumu proporciju pret kopējiem attiecināmajiem projekta izdevumiem;

B – punktu skaits kritērijā pēc ieguldījumu veida;

C – projektā paredzētie ilgtermiņa ieguldījumu izdevumi (euro);

D – projekta kopējie attiecināmie izdevumi (euro).

 

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

 

Zemes novērtējums ballēs:

 

I un II kvalitātes grupa mazāk par 19 ballēm 15 punktu
III kvalitātes grupa no 20 līdz 30 ballēm 10 punktu
IV kvalitātes grupa

no 31 līdz 40 ballēm 

5 punkti
V–VII kvalitātes grupa vairāk par 41 balli  0 punktu

 

6 Kritēriju vērtē saistībā ar gados jaunā lauksaimnieka dalību kooperatīvā, nevis ar iepriekšējo saimnieku.