Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-1130
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
Izdarīt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 216. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 120. nr.; 2018, 57. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 243. nr.; 2021, 86.A, 227., 234.A nr.) šādus grozījumus:
1.
Izslēgt 1. panta pirmās daļas 13. punktu.
Izteikt 1. panta pirmās daļas 15. punktu šādā redakcijā:
"15) korporatīvā pārvaldība – pasākumu kopums kapitālsabiedrības darbības un attīstības mērķu sasniegšanai un kapitālsabiedrības darbības kontrolei, kā arī ar kapitālsabiedrības darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai;"
Izteikt 1. panta pirmās daļas 16. punktu šādā redakcijā:
"16) nefinanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas izriet no kapitālsabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar publiskai personai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu, kā arī kapitālsabiedrības darbības (biznesa) mērķi un kapitālsabiedrības ilgtspējas mērķi, tajā skaitā korporatīvās sociālās atbildības mērķi;"
Izteikt 1. panta pirmās daļas 17. punktu šādā redakcijā:
"17) finanšu mērķi - ar kapitālsabiedrības finanšu darbību saistītie mērķi (piemēram, rentabilitāte, kapitāla struktūra, apgrozījums, dividendes un peļņa);"
Papildināt 1. panta pirmo daļu ar 22., 23., 24., 25, 26. punktu šādā redakcijā:
"22) atkarīgā sabiedrība – kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas vai akcijas pieder publiskas personas kapitālsabiedrībai;"
"23) komerciāla valsts kapitālsabiedrība – valsts kapitālsabiedrība, kuras ieņēmumus veido tās komercdarbība, saņemtie dāvinājumi, ziedojumi un citi pašu ieņēmumi, kas nav valsts vai pašvaldības budžeta finansējums, un kura darbojas tirgus apstākļos. Šajā grupā ieskaitāmas arī valsts kapitālsabiedrības, kuras pēdējo trīs gadu laikā saņēmušas valsts vai pašvaldību piešķirtu finansējumu, kura vidējais apjoms nepārsniedz 10 % no kapitālsabiedrības vidējā apgrozījuma attiecīgajā periodā;"
"24) no valsts budžeta atkarīga komerciāla valsts kapitālsabiedrība – kapitālsabiedrība, kura darbojas tirgus apstākļos un kuras ieņēmumi no komercdarbības pēdējo trīs gadu laikā pārsniedz 10 % no kapitālsabiedrības vidējā apgrozījuma attiecīgajā periodā, neatkarīgi no šīs kapitālsabiedrības iekļaušanas Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotā Institucionālo sektoru klasifikācijas saraksta sektorā "Vispārējā valdība", deleģēto uzdevumu apjoma, tirgus konkurences apstākļiem un ieņēmumu struktūras;"
"25) no valsts budžeta atkarīga nekomerciāla valsts kapitālsabiedrība – valsts kapitālsabiedrība, kura atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotajam Institucionālo sektoru klasifikācijas sarakstam  iekļauta sektorā "Vispārējā valdība" un kura primāri nodrošina nefinanšu mērķu izpildi, un kuras komerciālā darbība veido nebūtisku daļu no uzņēmuma ieņēmumiem;"
"26) īpašnieka gaidu vēstule – dalībnieka (akcionāra) vai dalībnieku (akcionāru) sapulces apstiprināts dokuments, kas detalizē kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu tvērumu un robežas un sniedz skaidrojumu par īpašnieka iecerēm, ko tas plānotajā periodā vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā, kā arī par attīstības virzieniem un finanšu un nefinanšu mērķiem."
2.
Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Publiskās personas augstākās lēmējinstitūcijas kompetencē ietilpst šādu līdzdalības jautājumu izlemšana:
1) lēmuma pieņemšana par publiskas personas līdzdalības vai izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu kapitālsabiedrībā;
2) lēmuma pieņemšana par atļaujas došanu publiskas personas kapitālsabiedrībai iegūt vai izbeigt līdzdalību vai izšķirošo ietekmi citā kapitālsabiedrībā;
3) lēmuma pieņemšana par dalībnieka (akcionāra) nostāju publiski privātas kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcē jautājumā par šādas kapitālsabiedrības līdzdalības vai izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā."
Izslēgt 5. panta otro un trešo daļu.
Izteikt 5. panta piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktu nepiemēro kapitālsabiedrībām, kuras darbojas kā kredītiestādes vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības."
3.
Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:
"7. pants. Publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšana
(1) Publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados izvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā.
(1.1) Līdzdalību kapitālsabiedrībā izvērtē, pamatojoties uz kapitāla daļu turētāja sagatavotu līdzdalības stratēģisko izvērtējumu, kurā ietver:
1) vērtējumu par līdzdalības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma pirmās daļas nosacījumiem un līdzdalības lietderības apsvērumus, lai pamatotu, ka citā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt tai noteiktos mērķus vai nodrošināt tai deleģēto uzdevumu izpildi;
2) līdzdalības apjoma ietekmi uz publiskas personas kapitālsabiedrības vai publiski privātās kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu;
3) iepriekšējā periodā sasniegto kapitālsabiedrības darbības rezultātu vērtējumu sasaistē ar īpašnieka gaidu vēstuli;
4) kapitālsabiedrības atbilstību kādai no šā likuma 25.1 pantā norādīto kapitālsabiedrību grupām;
5) kapitālsabiedrības iesaistes apjomu konkrētos preču vai pakalpojumu tirgos un publiskas personas iesaistes apjoma ietekmi uz konkurenci;
6) informāciju par kapitālsabiedrības stratēģiskās attīstības potenciālu no finansiālā, konkurences tirgus un inovāciju iespēju aspekta;
7) priekšlikumu par to, cik lietderīgi ir saglabāt publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā, norādot stratēģiskā mērķa sasniegšanai nepieciešamo līdzdalības īpatsvaru pamatkapitālā un pamatojumu;
8) ja sniegts priekšlikums saglabāt publiskas personas līdzdalību kapitālsabiedrībā, tajā ietver arī kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;
9) vērtējumu par līdzdalības tiesisko un ekonomisko lietderību kapitālsabiedrības meitas sabiedrībā.

(2) Lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu vai izmaiņām  kapitālsabiedrībā pieņem attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu par atbilstību šā likuma 4. panta nosacījumiem;
2) kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;
3) lēmumu par līdzdalības apjoma saglabāšanu vai izmaiņām.

(3) Ja likumos ir noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, tad šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā sagatavotajā izvērtējumā un augstākās lēmējinstitūcijas nolēmumā neietver sadaļu par publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā saglabāšanas lietderību un stratēģiskā mērķa sasniegšanai nepieciešamo līdzdalības apjomu."
4.
Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:
"7.1 pantsĀrkārtas līdzdalības izvērtēšana
(1) Augstākā lēmējinstitūcija ir tiesīga ierosināt publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā ārkārtas izvērtēšanu.
(2) Publiska persona līdzdalību kapitālsabiedrībā izvērtē atbilstoši šā likuma 7. panta pirmās un otrās daļas noteikumiem.
(3) Veicot ārkārtas līdzdalības izvērtēšanu kapitālsabiedrībās, attiecībā uz kurām likumos ir noteikts, ka to kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, publiskas personas izvērtējumu  un augstākās lēmējinstitūcijas nolēmumu sagatavo, nepiemērojot šā likuma 7. panta trešo daļu.
(4)  Publiskās personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumā, kas pieņemts ārkārtas līdzdalības izvērtēšanas procesā, attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kuru kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, papildus šā likuma 7. panta otrās daļas nosacījumiem, ja nepieciešams, ietver uzdevumu atcelt kapitālsabiedrības kapitāla daļu atsavināšanas ierobežojumus."
5.
Papildināt 8. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
"4) tiek izstrādāta un publiskota kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzības politika."
Papildināt 8. panta trešās daļas ievaddaļu aiz vārdiem "Publiskas personas kapitālsabiedrība" ar vārdiem "un publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrība" 
Papildināt 8. panta trešo daļu 5. punktu šādā redakcijā:
"5) izstrādā un publisko kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzības politiku."
6.
papildināt II nodaļu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
"9.1 pants. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības vispārējie principi
(1) Publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas vispārējie principi:
1) informēta un aktīva īpašnieka princips – publiska persona skaidri definē publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā stratēģisko mērķi un būtiskos uzdevumus, kā arī periodiski izvērtē to aktualitāti;
2) mērķorientācijas princips – publiskas personas kapitāla daļu pārvaldībā tiek īstenota publiskās personas aktīvu lietderīga ieguldīšana kapitālsabiedrībā un pieņemti uz kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu orientēti lēmumi;
3) risku kontroles princips – publiskas personas kapitāla daļu  pārvaldībā tiek nodrošināta pārskatāma un saprotama kapitālsabiedrības pārvaldības procesu vadība;
4) informācijas atklātības princips – publiskas personas kapitāla daļu pārvaldībā tiek nodrošināta informācijas pieejamība par kapitālsabiedrību, ievērojot informācijas atklātības un publiskošanas prasības;
5) sadarbības princips – publiskas personas kapitāla daļu pārvaldība tiek īstenota, sadarbojoties šā likuma subjektiem, tai skaitā nodrošinot vispusīgu un operatīvu informācijas apmaiņu, kapitāla daļu pārvaldības uzlabošanai nepieciešamas informācijas saglabāšanu, kā arī ziņošanu koordinācijas institūcijai pr kapitālsabiedrību pārvaldības sistēmā identificētiem trūkumiem.
(2) Īstenojot publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību, šī likuma subjekti ievēro publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības vispārējos principus.
(3) Publisku personu kontrolētu kapitālsabiedrību pārvaldības process un elementi tiek īstenoti līdzvērtīgi publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības procesam un elementiem, ja vien šajā likumā nav noteikta īpaša izņēmuma kārtība vai konstatējami citi tiesiski šķēršļi pārvaldības procesa īstenošanai šādā kārtībā.
(4) Likuma subjektu funkciju izpildi un tiesības nevar nodot privātpersonām civiltiesiska darījuma vai deleģēšanas līguma ceļā."
7.
Papildināt 10. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ja valsts kapitāla daļu turētājs pieļauj ilgstošus vai būtiskus valsts kapitāla daļu pārvaldības pārkāpumus vai būtiskas nepilnības kapitāla daļu turētāja pienākumu izpildē un nav panākta vienošanās ar koordinācijas institūciju par piemērotu korektīvo darbību veikšanu noteiktā termiņā, Ministru kabinets pēc koordinācijas institūcijas ierosinājuma var lemt par attiecīgās kapitālsabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja funkciju nodošanu citam valsts kapitāla daļu turētājam."
8.
Izteikt 14.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Pašvaldības izpilddirektors no pašvaldības vai pašvaldības iestāžu darbinieku vidus vai šā panta otrajā daļā minētā amatpersona no tai padoto struktūrvienību darbinieku vidus ieceļ atbildīgo darbinieku, kas sniedz izpilddirektoram vai attiecīgajai amatpersonai nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus kapitāla daļu turētāja funkciju izpildei. Atbildīgo darbinieku var neiecelt, ja atbildīgā darbinieka pienākumu izpilde ietilpst pašvaldības izveidotas struktūrvienības kompetencē."
9.
Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:
"17. pants. Dalībnieka (akcionāra) tiesību īstenošana publiski privātā un privātā kapitālsabiedrībā
(1) Kapitāla daļu turētāju kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcē pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis un tam, balsojot dalībnieku (akcionāru) sapulcē, ir saistoši publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas pieņemtie lēmumi.
(2) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pilnvarot atbildīgo darbinieku vai citu personu (turpmāk – pilnvarotā persona) pārstāvēt kapitāla daļu turētāju kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcē. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pilnvarotajai personai izdod pilnvaru un rakstveida balsošanas uzdevumu katrā dalībnieku (akcionāru) sapulces darba kārtības jautājumā.
(3) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības vispārējiem principiem publiskas personas kontrolētā kapitālsabiedrībā veicina likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, kā arī šā likuma nosacījumu izpildi.
(4) Kapitāla daļu turētāja pārstāvja vai tā pilnvarotas personas pienākumu izpildei nepieciešamos līdzekļus nodrošina kapitāla daļu turētājs.
(5) Kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotā persona:
1) rīkojas kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarojuma robežās un precīzi ievēro balsošanas izdevumus;
2) nav tiesīga atteikties no balsstiesību izmantošanas dalībnieku (akcionāru) sapulcē. Par atteikšanos no balsstiesību izmantošanas uzskatāma arī neierašanās dalībnieku (akcionāru) sapulcē pēc attiecīga pilnvarojuma saņemšanas, ja pilnvarotā persona par nespēju piedalīties dalībnieku (akcionāru) sapulcē nav paziņojusi kapitāla daļu turētāja pārstāvim laikā, kas nodrošina iespēju pilnvarot citu personu dalībai attiecīgajā dalībnieku (akcionāru) sapulcē;
3) ja dalībnieku (akcionāru) sapulcē izskata jautājumu, kas nav norādīts paziņojumā par dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanu, pilnvarotā persona rīkojas tā, kā attiecīgajā gadījumā rīkotos pats kapitāla daļu turētāja pārstāvis, lai panāktu nepieciešamo vai visizdevīgāko rezultātu;
4) nedrīkst savus pienākumus deleģēt citai personai – veikt pārpilnvarojumu (substitūciju);
5) nav atbildīga par tādu savu darbību sekām, kuras tā izpildījusi saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja doto balsošanas uzdevumu."
 
10.
Izslēgt 18., 19., 20. un 21. pantu.
 
11.
Izteikt 22. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
"2) valsts kapitālsabiedrībās, kurās nav izveidotas padomes, sniedz valsts kapitāla daļu turētājiem atzinumu par kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas rādītājiem, kapitāla atdevi u. c.), kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem;"
Papildināt 22. panta otro daļu ar 5.1, 5.2 , 7.5 un 7.6 punktu šādā redakcijā:
" 51) uztur publisku personu kapitālsabiedrību pārvaldības informācijas sistēmu;"
"52) konstatējot ilgstošus vai būtiskus valsts kapitāla daļu pārvaldības pārkāpumus vai būtiskas nepilnības kapitāla daļu turētāja pienākumu izpildē, rosina kapitāla daļu turētājam veikt piemērotus kapitāla daļu pārvaldības korektīvos pasākumus noteiktā termiņā;"
"75) reizi gadā pēc ikgadējā publiskā pārskata sagatavošanas informē Ministru kabinetu par konstatētajām būtiskajām nepilnībām valsts un valsts kontrolēto kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldībā, norādot veiktos vai ieteicamos korektīvos pasākumus un, ja nepieciešams, rosinot kapitāla daļu turētāja maiņu;"
"76) pārrauga, kā valsts kapitāla daļu turētājs un valsts kapitālsabiedrības nodrošina šā likuma 7., 8., 25.2, 26., 27. un 31. panta prasību izpildi;"
12.
Papildināt V nodaļu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:
"Valsts kapitāla daļu pārvaldības politikas veidošana
(1) Ministru kabinets, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā noteiktos principus, deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību vai rīcības plānā deklarācijas īstenošanai (turpmāk – rīcības plāns) nosaka valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas prioritātes.
(2) Šā panta pirmajā daļā norādītā dokumenta valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas sadaļā ietver:
1) valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās pamatnostādnes, ja nepieciešams, lemjot par ārkārtas līdzdalības izvērtēšanas darbību uzsākšanu konkrētās kapitālsabiedrībās;
2) valsts nozīmes stratēģiskos uzdevumus sasaistē ar rīcības plānā uz kapitālsabiedrībām orientētajiem nozares mērķiem;
3) plānotā perioda ilgtspējas mērķu ietvaru šā likuma 25.1 pantā noteiktajām valsts kapitālsabiedrību grupām vai konkrētām kapitālsabiedrībām;
4) ja nepieciešams, arī valsts attīstībai vai drošībai stratēģiski svarīgus īpašumus, kas izveidojami vai pārvaldāmi ar valsts kapitālsabiedrību iesaisti, vai novēršamas tirgus nepilnības, vai tādas preces un pakalpojumus un to grupas, kuri ir stratēģiski svarīgi valsts attīstībai vai drošībai un kuru nodrošināšanu paredzēts sekmēt ar valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās.
(3) Valsts kapitālsabiedrību kapitāla daļu (akciju) turētāji, izstrādājot īpašnieka gaidu vēstules, ņem vērā šā panta pirmajā daļā norādītajā valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas dokumentā noteiktās prioritātes."
13.
Izteikt 25. panta nosaukumu, pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:
"25. Valsts līdzdalības izvērtēšanas un līdzdalības stratēģiskās vadības kārtība
(1) Valsts līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu kapitālsabiedrībā var ierosināt nozares ministrija vai valsts kapitāla daļu turētājs, iesniedzot Ministru kabinetam attiecīgu priekšlikumu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajam Ministru kabinetā iesniegtajam priekšlikumam pievieno vērtējumu par līdzdalības vai izšķirošās ietekmes iegūšanas atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas nosacījumiem, kā arī vispārējo stratēģisko mērķi, ko priekšlikuma iesniedzējs piedāvā valstij sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un  koordinācijas institūcijas atzinumu.
(3) Koordinācijas institūcija pārrauga, kā valsts kapitāla daļu turētājs pilda savu pienākumu – izvērtē šā likuma 7. un 7.1 pantā paredzēto valsts līdzdalību kapitālsabiedrībā."
Izslēgt 25. panta ceturto daļu.
14.
Papildināt ar 25.1 pantu šādā redakcijā:
" 25.1 pants. Valsts kapitālsabiedrību iedalījums grupā pēc pamatdarbības finansējuma avotiem
(1) Valsts kapitālsabiedrību, atkarībā no tās finansējuma avotiem, klasificē vienā no šādām grupām:
1) komerciāla valsts kapitālsabiedrība;
2) no valsts budžeta atkarīga komerciāla valsts kapitālsabiedrība;
3) no valsts budžeta atkarīga nekomerciāla valsts kapitālsabiedrība.
(2) Valsts kapitālsabiedrības meitas sabiedrības vēlams klasificēt tajā pašā grupā, kurai pieder mātes sabiedrība.
(3) Mainoties finansēšanas avotiem vai izvērtējot līdzdalību kapitālsabiedrībā šā likuma 7. pantā noteiktajā kārtībā, valsts kapitālsabiedrības grupu aktualizē, lai tā būtu atbilstoša nākamās īpašnieka gaidu vēstules periodam."
15.
Papildināt ar 25.2 pantu šādā redakcijā:
"25.pants. Īpašnieka gaidu vēstule
(1) Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par līdzdalības iegūšanu vai saglabāšanu valsts kapitālsabiedrībā un valsts kontrolētās kapitālsabiedrībās, ja tās tiek saglabātas valsts izšķirošā ietekmē, vai tiek noteikts vai aktualizēts kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis, kapitāla daļu turētājs sagatavo īpašnieka gaidu vēstuli.
(2)  Īpašnieka gaidu vēstulē ietver šādu informāciju:
1) norādes par kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu tvērumu un robežām;
2) augsta līmeņa finanšu un nefinanšu mērķus sasaistē ar kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi;
3) skaidrojumu par valsts kā īpašnieka gaidām (iecerēm), ko nepieciešams sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā plānotajā periodā, tostarp nozaru politikas dokumentos ietvertos uz kapitālsabiedrību attiecināmos horizontālos politiku mērķus (vides, ilgtspējas, korporatīvās pārvaldības, sociālās atbildības, pētniecības, attīstības u. c.);
4) kapitālsabiedrības sagaidāmo attīstības virzienu un kapitāla daļu turētāja finanšu gaidas (ieceres);
5)  nozares ministrijas nefinanšu gaidas (ieceres) –  mērķus, attiecīgi paredzot piešķirt valsts finansējumu vai norādot citus finanšu avotus, arī gaidas vai kvalitātes standartus attiecībā uz valsts uzdevumu izpildi, ja nav noslēgts deleģēšanas līgums.
(3) Īpašnieka gaidu vēstuli apstiprina dalībnieku (akcionāru) sapulcē.
(4) Kapitāla daļu turētājs pirms īpašnieka gaidu vēstules apstiprināšanas dalībnieku (akcionāru) sapulcē saņem nozares ministrijas (ja kapitāla daļu turētājs nav nozares ministrija) un  koordinācijas institūcijas atzinumu.
(5) Kapitāla daļu turētājam ir tiesības aktualizēt īpašnieka gaidu vēstuli pēc nepieciešamības, ja kapitāla daļu turētāja ieceres vai nozares politikas pamatnostādnes vai mērķi ir mainījušies. Īpašnieka gaidu vēstules aktualizēšanu var ierosināt arī nozares ministrija vai citas ieinteresētās puses.
(6) Koordinācijas institūcija izstrādā un aktualizē gaidu vēstules izstrādes vadlīnijas."
16.
Izteikt 26. panta nosaukumu šādā redakcijā:
"26. Valsts un valsts izšķirošā ietekmē esošas kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas un neparedzētu darījumu izvērtēšanas kārtība"
Izslēgt 26. panta trešajā daļā vārdus "un koordinācijas institūcijas".
Izteikt 26. panta ceturto daļu šādā redakcijā:
"Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā atzinumā koordinācijas institūcija sniedz vērtējumu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (peļņas rādītājiem, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kapitāla atdevi u. c.), kā arī par to saskaņotību ar  īpašnieka gaidu vēstuli. Atzinumu par vidēja termiņa darbības stratēģiju koordinācijas institūcija sniedz triju mēnešu laikā no brīža, kad kapitāla daļu turētājs to iesniedzis koordinācijas institūcijai."
Izteikt 26. panta sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:
"(6) Pirms pieņemt lēmumu par piekrišanu darījumam vai citam plānotam pasākumam, kurš nav paredzēts kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā un būtiski ietekmē (vismaz par 15 procentiem) kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteikto aktīvu apjomu, valsts kapitāla daļu turētājs kapitālsabiedrībā saņem koordinācijas institūcijas atzinumu.
(7) Koordinācijas institūcija izvērtē šā panta sestajā daļā minētā darījuma vai plānotā pasākuma ietekmi uz kapitālsabiedrības vērtību un finanšu mērķu sasniegšanu, novērtējot riskus vai ieguvumus, ilgtermiņa izmaksas un alternatīvas, kā arī darījuma lietderību.
"(8) Ja valsts kapitāla daļu turētājs nepiekrīt koordinācijas institūcijas atzinumā norādītajiem apsvērumiem un plāno pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu vai piekrišanu darījumam vai plānotajam pasākumam, neņemot vērā koordinācijas institūcijas atzinumu, valsts kapitāla daļu turētājs ir tiesīgs lūgt šo jautājumu izskatīt koordinācijas institūcijas padomē. Desmit darbdienu laikā pēc kapitāla daļu turētāja lēmuma pieņemšanas tas rakstveidā nosūta koordinācijas institūcijai skaidrojumu un šādas rīcības pamatojumu.
"(9) Ja padome pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu, neņemot vērā nozares ministrijas atzinumu, padome desmit darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas rakstveidā nosūta nozares ministrijai skaidrojumu un šādas rīcības pamatojumu."
Izslēgt 26. panta vienpadsmito un divpadsmito daļu.
Izteikt 26. panta trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
"(13) Valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) apstiprināto kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju desmit darbdienu laikā nosūta koordinācijas institūcijai."
17.
Izteikt 27. panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Kapitālsabiedrības darbības pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vai kapitālsabiedrības padomei (ja tāda ir izveidota), kas izvērtē kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu, un nozares ministrijai, kas sniedz atzinumu šā panta ceturtajā daļā noteiktās kompetences robežās."
Papildināt 27. pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:
"(21) Kapitālsabiedrības, kurās nav izveidotas padomes, darbības pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā, vienlaikus iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim un koordinācijas institūcijai atzinuma sniegšanai.
(22) Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, nozares ministrija un koordinācijas institūcija kapitālsabiedrības darbības pārskatā norādītos rezultātus izvērtē sasaistē ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā paredzētajiem mērķu rezultatīvajiem rādītājiem."
Izteikt 27. panta piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Pēc kapitālsabiedrības darbības izvērtēšanas kapitālsabiedrības padome vai valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (ja padome nav izveidota) pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības virzību uz vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķrādītāju sasniegšanu."
18.
Izteikt 28. panta pirmo, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
"(1) Prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajam apjomam."
"(3)  Valdes priekšlikums par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu var būt zemāks par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto dividendēs izmaksājamo apjomu tikai normatīvajos aktos norādītajos gadījumos."
"(4) Šā panta trešajā daļā norādītajā gadījumā priekšlikumam pievieno ekonomisko un tiesisko pamatojumu, raksturojot ierosinātā lēmuma ietekmi uz kapitālsabiedrības darbību. Valsts kapitāla daļu turētājs sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu Ministru kabinetam, kas pieņem valsts kapitāla daļu turētājam saistošu lēmumu."
19.
Izteikt 29. panta trešo daļu šādā redakcijā:
"Ja ir objektīvi iemesli, kuru dēļ nevar publiskot šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju, kurai noteikts komercnoslēpuma statuss vai ierobežotas pieejamības informācijas statuss, valsts kapitāla daļu turētājs publisko attiecīgās kapitālsabiedrības sniegto skaidrojumu."
20.
Izteikt 31. panta pirmo daļu jaunā redakcijā:
"(1) Kapitālsabiedrības padomes locekļu nominācijas procesu uzsāk ar kapitāla daļu turētāja lēmumu, bet kapitālsabiedrības valdes locekļu nominācijas procesu – ar padomes lēmumu vai kapitāla daļu turētāja lēmumu, ja kapitālsabiedrībā padome nav izveidota."
Papildināt 31. pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:
"(11) Atlasot valdes un padomes locekļus kapitālsabiedrībās, kurās nav izveidota padome, nominācijas procesu organizē, nominācijas komisiju izveido un vada koordinācijas institūcija sadarbībā ar valsts kapitāla daļu turētāju."
"(12) Ja kapitālsabiedrībā ir izveidota padome, tad valdes locekļu nominācijas procesu ierosina, nominācijas komisiju izveido un vada kapitālsabiedrības padome."
Izteikt 31. panta ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3)  kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību vai kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībā un tās pārvaldes institūcijās;"
Papildināt 31. panta ceturto daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:
"6) kurai ir noteikts sankciju subjekta statuss Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē."
Izteikt 31. panta septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Valsts kapitāla daļu turētājam vai padomei ir tiesības noraidīt nominācijas komisijas izvirzītos kandidātus, pamatoti argumentējot pieņemto lēmumu un informējot par to koordinācijas institūciju. Tādā gadījumā šajā pantā minētais nepieciešamo kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti."
Papildināt 31. pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:
" (71) Valsts kapitāla daļu turētāji sniedz ziņas par valdes un padomes nomināciju procesiem koordinācijas institūcijas noteiktā kārtībā."
Papildināt 31. panta astoto daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:
"3) tiek dibināta jauna kapitālsabiedrība."
Izteikt 31. panta devīto daļu šādā redakcijā:
"(9) Šā panta astotās daļas 2. un 3.punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības padome amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu. Nav atļauts personu šā panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā iecelt amatā atkārtoti, izņemot gadījumu, ja nominācijas procesa rīkošana ir nelietderīga kapitālsabiedrības likvidācijas vai reorganizācijas dēļ vai ir uzsākts nominācijas process uz amatu, kuru pilda šā panta astotās daļas 2. un 3. punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona."
21.
Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:
"32. pants. Koordinācijas institūcijas atzinuma saņemšanas kārtība
(1) Atvasināta publiska persona pirms šā likuma 5. pantā minētā lēmuma pieņemšanas par atvasinātas publiskas personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu kapitālsabiedrībā saņem koordinācijas institūcijas atzinumu.
(2) Atvasināta publiska persona pirms šā likuma 7. un 9. pantā minētā lēmuma pieņemšanas par atvasinātas publiskas personas līdzdalības pārvērtēšanu vai līdzdalības izbeigšanu kapitālsabiedrībā var lūgt koordinācijas institūciju sniegt atzinumu."
22.
Izteikt 37. panta ceturtās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību vai kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībā un tās pārvaldes institūcijās."
Papildināt 37.panta ceturto daļu ar 6) punktu šādā redakcijā:
"6) kurai noteikts sankciju subjekta statuss Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē."
Papildināt 37.panta astoto daļu ar 3) punktu šādā redakcijā:
"3) jaunas kapitālsabiedrības dibināšanas gadījumā."
Izteikt 37.panta devīto daļu šādā redakcijā:
"(9) Šā panta astotās daļas 2. un 3.punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības padome amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu. Nav atļauts personu šā panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā iecelt amatā atkārtoti, izņemot, ja nominācijas procesa rīkošana ir nelietderīga saistībā ar kapitālsabiedrības likvidāciju vai reorganizāciju, vai ir uzsākts nominācijas process uz amatu, kuru pilda šā panta astotās daļas 2. un 3.punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona."
23.
Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:
"42.pants. Valsts kapitālsabiedrības dibināšana
(1) Rīkojumā par valsts kapitālsabiedrības dibināšanu Ministru kabinets nosaka:
1) tos valsts attīstībai vai drošībai stratēģiski svarīgus īpašumus (vai grupas), ko paredzēts veidot vai pārvaldīt ar kapitālsabiedrības palīdzību, vai tirgus nepilnību, vai tādas valsts attīstībai vai drošībai stratēģiski svarīgas preču un pakalpojumu grupas, kuru nodrošināšanas mērķiem kapitālsabiedrība tiek dibināta;
2) publiskas personas funkcijas, kuru nodrošināšanai kapitālsabiedrība tiek dibināta un kapitālsabiedrības darbības pamatvirzienus;
3) valsts līdzdalības vispārējos stratēģiskos mērķus;
4) kapitālsabiedrības firmu;
5) kapitālsabiedrības veidu;
6) kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielumu un apmaksas veidu;
7) kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāju;
8) citus jautājumus, kas saistīti ar kapitālsabiedrības dibināšanu.
(2) Valsts kapitāla daļu turētājs izpilda šā panta pirmajā daļā norādīto rīkojumu, kā dibinātājs sastādot valsts kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentus, ieceļot valsts kapitālsabiedrības pagaidu valdes un padomes locekļus un nodrošinot atbilstošu ierakstu veikšanu Komercreģistrā."
24.
Papildināt 43.panta pirmo daļu ar 51) , 52) un 53) punktu ādā redakcijā:
"51) tirgus nepilnību vai tādus pašvaldības īpašumus, vai preces un pakalpojumus, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai;"
"52) publiskas personas funkcijas, kuru nodrošināšanai kapitālsabiedrība tiek dibināta un kapitālsabiedrības darbības pamatvirzienus;"
"53) publiskas personas līdzdalības vispārējos stratēģiskos mērķus."
Izteikt 43.panta trešo daļu šādā redakcijā:
"(2) Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis izpilda šā panta pirmajā daļā norādīto lēmumu, kā dibinātājs sastādot un parakstot valsts kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentus, ieceļot valsts kapitālsabiedrības pagaidu valdes un padomes locekļus un nodrošinot atbilstošu ierakstu veikšanu Komercreģistrā."
25.
Izteikt 47.pantu jaunā redakcijā:
"47.pants. Kapitālsabiedrības valdes, padomes un revidenta ievēlēšana
Līdz sabiedrības reģistrācijai izveidotā valde un padome tiek iecelta, saskaņā ar šā likuma 31.panta astotās un devītās daļas vai 37.panta astotās un devītās daļas noteikumiem, bet revidents tiek iecelts uz pilnu pilnvaru termiņu."
26.
Papildināt 52.panta pirmo daļu ar 4) punktu šādā redakcijā:
"4) kapitālsabiedrības komercnoslēpuma aizsardzības pienākums, tai skaitā trīs gadu periodā pēc amata attiecību izbeigšanās."
27.
Izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"XI nodaļa Kapitālsabiedrības gada pārskatu un citu darbības pārskatu sagatavošana un peļņas izlietošana"
28.
Papildināt likuma ar 54.1 pantu šādā redakcijā:
"54.1 pants. Publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības darbības pārskatu sagatavošanas prasības.
(1)  Publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības sagatavo kapitālsabiedrības gada pārskatus un saimnieciskās darbības starpperiodu pārskatus saskaņā ar normatīvajos aktos attiecīgajam uzņēmumam paredzētajiem gada pārskata sagatavošanas noteikumiem.
(2)  Publiskas personas kapitālsabiedrība, kura atbilst šā likuma 78.panta otrajā daļā norādītajiem kritērijiem, sagatavo gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. 
(3) Publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības papildus gada pārskatu sagatavošanas prasībām, sagatavo:
1) zvērināta revidenta nepārbaudītus starpperiodu finanšu pārskatus par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem;
2) pārskatu par kapitālsabiedrības īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās kapitālsabiedrībās) un izmaiņām tajā par katru saimniecisko gadu;
3) ilgtspējas pārskatus vai nefinanšu paziņojumus vai konsolidētos nefinanšu paziņojumus par katru saimniecisko gadu sagatavo kapitālsabiedrības, kuras atbilst šā likuma 58.panta 12 daļas kritērijiem;
4) paziņojumu par korporatīvo pārvaldību par katru saimniecisko gadu sagatavo kapitālsabiedrības, kuras atbilst šā likuma 58.panta pirmās daļas kritērijiem."
29.
Izteikt 57.panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā:
"2) kapitāla daļu turētāja sagatavotajā īpašnieka gaidu vēstulē izvirzītos mērķus un informāciju, bet, ja īpašnieka gaidu vēstule nav izstrādāta - nozares ministrijas vai atvasinātas publiskas personas orgāna izvirzītos nefinanšu mērķus (ja attiecināms);"
Izteikt 57.panta ceturtās daļas sesto punktu šādā redakcijā:
"6) īpašnieka gaidu vēstulē definētie mērķi un gaidas, un nefinanšu mērķi kopsakarā ar plānotajiem pasākumiem to sasniegšanai vai virzībai uz tiem, un attiecīgi mērķu rezultatīvie rādītāji;"
30.
Izteikt 58.panta pirmās daļas trešā punkta g) un h) apakšpunktus šādā redakcijā:
" g) valdes, padomes (ja tāda ir izveidota) nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē tās darbību, norādot attiecīgā amata pienākumu veikšanai aprēķināto (paredzēto) laiku (slodzi);"
"h) informāciju par padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās vai publisku personu institūcijās, pilnvaru termiņiem, kā arī padomes locekļa atbilstību šajā likumā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem,"
Izteikt 58.panta pirmās daļas trešā punkta j) apakšpunktu šādā redakcijā:
"j) kapitālsabiedrībā piemērotos atalgojuma politikas principus un informāciju par katram valdes un padomes loceklim noteikto ikmēneša atlīdzības apmēru un ikmēneša atlīdzības apmēra izmaiņām visā amata ieņemšanas periodā, kā arī izmaksāto amata atlīdzību, prēmiju apmēru un citus saņemtos maksājumus katrā gadā,"
Papildināt 58.panta pirmās daļas trešo punktu ar l) apakšpunktu šādā redakcijā:
"l) īpašnieka gaidu vēstuli (ja nepieciešams, aizklājot informāciju, kurai ir piešķirts ierobežotas pieejamības vai komercnoslēpuma statuss)."
31.
Izteikt 62.pantu jaunā redakcijā:
"62.pants. Lēmums par pamatkapitāla izmaiņām
(1) Sabiedrības dalībnieku sapulce lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu pieņem saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības augstākās lēmējinstitūcijas iepriekš pieņemtajiem lēmumiem vai publiskas personas budžeta apropriācijām.
(2) Dalībnieku sapulces lēmumā pamatkapitāla palielināšanas gadījumā  norāda pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un šo rīcību pamatojošo tiesību aktu, bet pamatkapitāla samazināšanas gadījumā - pamatkapitāla samazināšanas noteikumus un rīcību ar daļu dzēšanas rezultātā publiskai personai piekrītošajiem līdzekļiem."
32.
Papildināt 63.pantu ar 11 un 12  daļu šādā redakcijā:
"(11) Pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, lēmumā norāda pamatkapitāla palielināšanas mērķi."
"(12) Pamatkapitāla palielināšanas kārtība, kuras rezultātā sabiedrība kļūst par privātu kapitālsabiedrību ar publiskas personas kapitāla daļu, ir noteikta šā likuma I sadaļā."
33.
Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:
"Pamatkapitāla samazināšana
(1) Sabiedrības pamatkapitālu samazina, dzēšot daļas un dzēsto daļu nominālvērtību iemaksājot attiecīgās publiskās personas budžetā.
(2) Mantiskais ieguldījums, ko publiska persona ieguldījusi kapitālsabiedrības pamatkapitālā ar atceļošu nosacījumu, pēc nosacījuma iestāšanās atdodams publiskai personai, samazinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu par nosacīti ieguldītā īpašuma ieguldījuma vērtību. "
34.
Izteikt 66.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:
"66.pants. Dalībnieku sapulces un kapitāla daļu turētāja kompetences jomas
(1) Tikai dalībnieku sapulcei (vai šā panta ceturtajā daļā norādītos gadījumos kapitāla daļu turētājam bez dalībnieku sapulces sasaukšanas) ir tiesības pieņemt lēmumus par:
1) sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu;
2) peļņas izlietošanu;
3) valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, izņemot gadījumus, kad sabiedrībā ir izveidota padome;
4) padomes (ja tāda ir izveidota) locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu;
5) revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu;
6) prasības celšanu pret valdes vai padomes (ja tāda ir izveidota) locekli vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu sabiedrības pārstāvēšanai tiesā;
7) sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu;
8) atlīdzības apmēru revidentam, padomes locekļiem (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome);
9) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
10) sabiedrības reorganizāciju;
11) likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu;
12) vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu, izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome;
13) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
14) konkrētu darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
15) citiem šajā likumā minētajiem jautājumiem."
Papildināt 66.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Kapitāla daļu turētājam ir tiesības pieņemt lēmumus bez sapulces sasaukšanas jautājumos, par ko iepriekš pieņemts augstākās lēmējinstitūcijas lēmums vai rīkojums, kā arī jautājumos, kuros lēmums jāpieņem nekavējoties, lai nodrošinātu sabiedrības pārvaldības nepārtrauktību."
35.
Papildināt 67.pantu ar (11) daļu šādā redakcijā:
"(11) Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija pirms jautājumu izlemšanas dalībnieku sapulcē lemj par:
1) pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamību, veidu un apmēru,
2) pamatkapitāla samazināšanu,
3) sabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju;
4) sabiedrības pārveidi;
5) citiem jautājumiem, kas ietilpst vai nodoti augstākās lēmējinstitūcijas kompetencē."
Papildināt 67.panta otro daļu aiz vārdiem: "šā panta pirmajā daļā" ar vārdiem "un pirmajā prim daļā".
36.
Izteikt 68.panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Dalībnieku sapulces sasauc valde. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir tiesīgs sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulces pēc savas iniciatīvas."
Papildināt 68.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Dalība dalībnieku sapulcē var tikt organizēta attālināti. Šādā gadījumā nodrošināms dalībnieku sapulces videoieraksts un tā atšifrējums protokolā."
37.
Izteikt 70.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Ārkārtas dalībnieku sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa padome (ja tāda ir izveidota), revidents vai kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir tiesīgs sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci pēc savas iniciatīvas, informējot par to kapitālsabiedrības valdi, kurai ir pienākums informēt padomi un uzaicinātās personas."
38.
Izteikt 72.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Sabiedrības likvidācijas procesa laikā dalībnieku sapulces tiek sasauktas šā likuma 69. un 70. pantos norādītajā kārtībā. Ja sabiedrībai iecelts likvidators, tad valdes uzdevumus saistībā ar dalībnieku sapulču sasaukšanu un organizāciju pilda likvidators un tam ir 69. un 70.pantos noteiktā atbildība."
Izslēgt 72.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu. 
39.
Izteikt 73.panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Paziņojumā norāda dalībnieku sapulces norises veidu (klātienes vai attālināta), vietu un laiku, sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), institūciju, kura pieprasījusi sasaukt sapulci, dalībnieku sapulces darba kārtību, lēmumu projektus, kā arī citas ziņas, kas saistītas ar sapulces sasaukšanu un norisi."
40.
Izteikt 74.panta otro daļu šādā redakcijā:
(2) Dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši norādīti šā likuma 73.pantā noteiktajā paziņojumā):
1) valdes locekļu, padomes locekļu, likvidatora vai revidenta atsaukšana un jaunu ievēlēšana, kā arī jauno valdes locekļu, padomes locekļu, likvidatora vai revidenta atlīdzības noteikšana;
2) prasības celšana pret valdes un padomes locekļiem, likvidatoru vai revidentu;
3) kapitālsabiedrības darbības īpašās pārbaudes veikšanu;
4) jauna dalībnieku sapulces termiņa vai datuma noteikšana;
5) visos jautājumos, kuros kapitāla daļu turētājs ir tiesīgs pieņemt lēmumus bez dalībnieku sapulces sasaukšanas.
41.
Izteikt 75.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
"(1) Kapitālsabiedrības sapulcē piedalās kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kā arī valdes un padomes locekļi, un likvidācijas procesa laikā - kapitālsabiedrības likvidators. Balsstiesības ir tikai kapitāla daļu pārstāvim."
"(2) Revidentam ir pienākums piedalīties kapitālsabiedrības sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu."
42.
izteikt 77.panta otrās daļas 2) punktu šādā redakcijā:
"2) dalībnieku sapulces norises veidu (klātienes vai attālināta), norises vietu, datumu un laiku;"
43.
Papildināt likumu ar 77.1 pantu šādā redakcijā:
"77.1 pants. Attālinātas norises kapitālsabiedrības sapulces protokols
(1) Attālinātas kapitālsabiedrības sapulces sasaukšanas gadījumā tiek veikts sapulces gaitas videoieraksts. Sapulces protokols  tiek sagatavots triju dienu laikā.
(2) Attālinātas kapitālsabiedrības sapulces protokolā norāda šā likuma 77.panta otrajā daļā norādītās ziņas, papildus norādot sapulces videoieraksta datnes nosaukumu un uzglabāšanas veidu."
44.
Izteikt 79.panta sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Šā panta piektajā daļā minētajā līgumā valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un vienoties par atsaukšanas pabalsta izmaksas nosacījumiem šā likuma 81.pantā norādītajos gadījumos un kārtībā. Ja pilnvarojuma līgumā nav pielīgta apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts, tos nepiešķir."
45.
Papildināt 80.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Valdes vada un pārzina sabiedrības lietas, tā vada un atbild par sabiedrības komercdarbību, ikdienas operatīvo darbību kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedības kārtošanu un uz  kapitālsabiedrību attiecināmo informācijas publiskošanas prasību izpildi, un rīkojas ar sabiedrības mantu un līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem."
46.
Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:
"81.pants. Valdes locekļa atsaukšana
(1) Valdes locekli var atsaukt no amata šādos gadījumos:
1) šā likuma 31.panta devītajā vai 37.panta devītajā daļā noteiktajos gadījumos;
2) sabiedrības reorganizācijas vai pārveidošanas gadījumā;
3) valdes locekļu skaita samazināšanas gadījumā;
4) sabiedrības likvidācijas procesa uzsākšanas gadījumā, ja valdes loceklis neturpina pildīt likvidatora pienākumus;
5) valdes locekļa ilgstošas prombūtnes gadījumā, ja šāda prombūtne kavē valdes locekļa pienākumu izpildi vai prombūtnes periods pārsniedz 3 (trīs) mēnešus un nav panākta vienošanās par valdes funkciju nodrošināšanas kārtību  valdes locekļa prombūtnes laikā;
6) citos gadījumos, ja tam ir svarīgs iemesls.
(2) Par svarīgu atsaukšanas iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību profesionālo iemaņu trūkuma dēļ, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, šā likuma 31.panta ceturtajā daļā un 37.panta ceturtajā daļā norādīto apstākļu atklāšanās vai iestāšanās, kā arī dalībnieku sapulces pamatots lēmums par uzticības zaudēšanu.
(3) Atsaukšanas no amata gadījumā valdes loceklim var izmaksāt atsaukšanas pabalstu tikai tad, ja tas paredzēts šā likuma 79.panta piektajā daļā minētajā līgumā un valdes loceklis atsaukts no amata saistībā ar šā panta pirmās daļas otrajā, trešajā un ceturtajā punktā norādītajiem iemesliem. Ja valdes loceklis no amata atsaukts ne vairāk kā trīs mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, atsaukšanas pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt atlīdzības apmēru, kas valdes loceklim būtu aprēķināma par atlikušo amata pilnvaru termiņu.
(4) Atsaukšanas pabalstu nevar izmaksāt, ja valdes loceklis iecelts šā likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā vai 37.panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā."
47.
Izslēgt 92.pantu.
48.
Izteikt 94.pantu šādā redakcijā:
"94.pants. Akcionāru sapulces un akciju turētāja kompetences jomas
(1) Tikai akcionāru sapulcei (vai šā panta trešajā daļā norādītos gadījumos akciju turētājam bez dalībnieku sapulces sasaukšanas) ir tiesības pieņemt lēmumus par:
1) sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu;
2) peļņas izlietošanu;
3) valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, izņemot gadījumus, kad sabiedrībā ir izveidota padome;
4) padomes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu;
5) revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu;
6) prasības celšanu pret valdes vai padomes locekli vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu sabiedrības pārstāvēšanai tiesā;
7) sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu;
8) atlīdzības apmēru revidentam un padomes locekļiem;
9) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
10) sabiedrības reorganizāciju;
11) likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu;
12) uzņēmuma iegūšanu vai atsavināšanu;
14) konkrētu darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
15) citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā."
(3) Akciju turētājam ir tiesības pieņemt lēmumus bez sapulces sasaukšanas jautājumos, par ko iepriekš pieņemts augstākās lēmējinstitūcijas lēmums vai rīkojums, kā arī jautājumos, kuros lēmums jāpieņem nekavējoties, lai nodrošinātu sabiedrības pārvaldības nepārtrauktību."
49.
Izteikt 101.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:
"(1) Paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu valde (vai akciju turētājs) nosūta akciju turētājam, visiem padomes locekļiem (ja sabiedrībā ir izveidota padome) un revidentam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces."
"(2) Paziņojumā norāda akcionāru norises veidu (klātienes vai attālināta), vietu un laiku, sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas), institūciju, kura pieprasījusi sasaukt sapulci, dalībnieku sapulces darba kārtību, lēmumu projektus, kā arī citas ziņas, kas saistītas ar sapulces sasaukšanu un norisi."
50.
Izteikt 102.panta otro daļu šādā redakcijā:
(2) Kapitālsabiedrības sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši norādīti šā likuma 101.pantā noteiktajā paziņojumā):
1) valdes locekļu, padomes locekļu, likvidatora vai revidenta atsaukšana un jaunu ievēlēšana, kā arī jauno valdes locekļu, padomes locekļu, likvidatora vai revidenta atlīdzības noteikšana;
2) prasības celšana pret valdes un padomes locekļiem, likvidatoru vai revidentu;
3) kapitālsabiedrības darbības īpašās pārbaudes veikšanu;
4) jauna dalībnieku sapulces termiņa vai datuma noteikšana;
5) visos jautājumos, kuros akcionārs ir tiesīgs pieņemt lēmumus bez dalībnieku sapulces sasaukšanas."
51.
Izteikt 103.panta trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Akcionāru sapulcē piedalās akciju turētāja pārstāvis, valdes un padomes locekļi, un likvidācijas procesa laikā - kapitālsabiedrības likvidators. Revidentam ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu."
52.
Izteikt 105.panta otrās daļas 2) punktu šādā redakcijā:
"2) akcionāru sapulces norises veidu (klātienes vai attālināta), norises vietu, datumu un laiku;"
53.
Papildināt likumu ar 105.1 pantu šādā redakcijā:
"105.1 pants. Attālinātas akcionāru sapulces protokols
(1) Attālinātas kapitālsabiedrības sapulces sasaukšanas gadījumā tiek veikts sapulces gaitas videoieraksts. Sapulces protokols  tiek sagatavots triju dienu laikā.
(2) Attālinātas kapitālsabiedrības sapulces protokolā norāda šā likuma 105.panta otrajā daļā norādītās ziņas, papildus norādot sapulces videoieraksta datnes nosaukumu un uzglabāšanas veidu."
54.
Izteikt 107.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv sabiedrības intereses un šajā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību un sabiedrības attīstību."
Papildināt 107.panta otro daļu ar 21) punktu šādā redakcijā:
"2.1) sadarbībā ar akcionāra kapitāla daļu turētāju, pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes uzsākšanas, izstrādāt īpašnieka gaidu vēstuli atbilstoši Koordinācijas institūcijas izdotajām vadlīnijām;"
55.
Papildināt 113.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:
"(2) Valde pārzina un vada sabiedrības lietas, tā vada un atbild par sabiedrības komercdarbību, ikdienas operatīvo darbību kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedības kārtošanu un uz kapitālsabiedrību attiecināmo informācijas publiskošanas prasību izpildi."
"(3) Valdei ir pienākums atskaitīties par savu darbību padomei un akcionāru sapulcei atbilstoši Komerclikuma noteikumiem par valdes ziņojumu sniegšanu un šajā likumā noteiktajos gadījumos."
56.
Izteikt 116.pantu šādā redakcijā:
"116.pants. Valdes locekļa atsaukšana
(1) Valdes locekli  var atsaukt no amata šādos gadījumos:
1) šā likuma 31.panta devītajā vai 37.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos;
2) Sabiedrības reorganizācijas vai pārveidošanas gadījumā;
3) Valdes locekļu skaita samazināšanas gadījumā;
4) Sabiedrības likvidācijas gadījumā, ja valdes loceklis neturpina pildīt likvidatora pienākumus;
5) Valdes locekļa ilgstošas prombūtnes gadījumā, ja šāda prombūtne kavē valdes locekļa pienākumu izpildi vai prombūtnes periods pārsniedz trīs mēnešus un nav panākta vienošanās par valdes funkciju nodrošināšanas kārtību  valdes locekļa prombūtnes laikā;
6) Citos gadījumos, ja tam ir svarīgs iemesls.
(2) Par svarīgu atsaukšanas iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību profesionālo iemaņu trūkuma dēļ, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, šā likuma 31.panta ceturtajā daļā un 37.panta ceturtajā daļā norādīto apstākļu iestāšanās, kā arī pamatots dalībnieku sapulces lēmums par uzticības zaudēšanu.
(3) Atsaukšanas no amata gadījumā valdes loceklim var izmaksāt atsaukšanas pabalstu tikai tad, ja tas paredzēts šā likuma 115.panta otrajā daļā minētajā līgumā un valdes loceklis atsaukts no amata saistībā ar šā panta pirmās daļas otrajā, trešajā un ceturtajā punktā norādītajiem iemesliem. Ja valdes loceklis no amata atsaukts ne vairāk kā trīs mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, atsaukšanas pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt atlīdzības apmēru, kas valdes loceklim būtu aprēķināma par atlikušo amata pilnvaru termiņu.
(4) Atsaukšanas pabalstu nevar paredzēt izmaksāt, ja valdes loceklis ievēlēts iecelts šā likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā vai 37.panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā."
57.
Izteikt 117.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
"(3) Šā likuma 115.panta otrajā daļā minētajā līgumā valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un vienoties par atsaukšanas pabalsta izmaksas nosacījumiem šā likuma 81.pantā norādītajos gadījumos un kārtībā. Ja pilnvarojuma līgumā nav pielīgta apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts, tos nepiešķir."
"(4) Šā panta piektajā daļā minētajā līgumā valdes loceklim var pielīgt atsaukšanas pabalstu ne vairāk kā triju mēnešu atlīdzības apmērā."
58.
Izteikt 120.panta pirmās daļas 1) punktu šādā redakcijā:
"1) ar dalībnieka (akcionāra) lēmumu par darbības izbeigšanu vai kapitālsabiedrības pārveides uzsākšanu;"
Papildināt 120.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Lēmumu par publiskas personas kapitālsabiedrības likvidāciju pieņem augstākā lēmējinstitūcija un lēmumā norāda:
1) sabiedrības likvidācijas pamatojumu un likvidācijas pabeigšanas termiņu;
2) rīkojumu attiecībā uz likvidācijas procesā nedzēsto kreditoru prasījumu deponēšanas vai segšanas kārtību;
3) rīkojumu attiecībā uz likvidatora rīcību ar likvidējamās sabiedrības atlikušo mantu pēc kreditoru prasījumu segšanai nepieciešamo summu deponēšanas."
59.
Izteikt 121.panta piekto daļu šādā redakcijā:
"(5) Uz likvidatoru attiecināmi šā likuma 31.panta ceturtajā daļā un 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi amata ieņemšanai, un likvidatoru atlīdzība nosakāma atbilstoši normatīvos aktos noteiktajām publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības noteikšanas prasībām."
Papildināt 121.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Likvidatoram netiek piešķirtas prēmijas un atsaukšanas pabalsts."
60.
Izteikt 125.panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Likvidējamas publiskas personas kapitālsabiedrības manta, kas nav nepieciešama kreditoru prasījumu apmierināšanai, ir uzskatāma par publiskas personas mantu, un likvidators ar šādu mantu rīkojas atbilstoši augstākās lēmējinstitūcijas lēmumā norādītajam."
61.
Papildināt G sadaļas XXI nodaļu ar 126.1 pantu šādā redakcijā:
"126.1 Publiskas personas kapitālsabiedrību reorganizācijas vispārējie noteikumi
(1) Publiskas personas kapitālsabiedrību reorganizē Komerclikuma noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā likumā noteiktās īpatnības.
(2) Publiskas kapitālsabiedrības reorganizācijas procesu uzsāk ar publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu, kurā norāda:
1) reorganizējamos subjektus;
2) plānoto reorganizācijas veidu;
3) reorganizācijas beigu termiņu;
4) iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu turētāju;
5) iegūstošās sabiedrības stratēģisko mērķi;
6) citus būtiskus reorganizācijas noteikumus.
(3) Reorganizācijas process, kurā kāda no apvienošanas procesā iesaistītajām sabiedrībām ir citai publiskai personai piederoša kapitālsabiedrība, publiski privātā vai privātā kapitālsabiedrība, noteikta šā likuma I sadaļā."
(4) Publiskas personas kapitālsabiedrību reorganizācijas procesā reorganizācijas procesā iesaistītās publiskas personas kapitālsabiedrības negatavo reorganizācijas prospektu un revidents nepārbauda lēmumu par reorganizāciju.
(5) Apvienojot publiskas personas kapitālsabiedrības, iegūstošās sabiedrības pamatkapitālu veido visu reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību pamatkapitālu kopējā summa.
(6) Publiskas personas kapitālsabiedrību reorganizācijas ceļā var pārveidot tikai par kapitālsabiedrību."
62.
Izslēgt 127., 128., 129. un 130. pantu. 
63.
Izteikt 131.pantu šādā redakcijā:
"131.pants. Reorganizācijas līgums
(1) Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas jau pastāvošas publiskas sabiedrības, tās, ievērojot Komerclikuma prasības un augstākās lēmējinstitūcijas lēmumā ietvertos noteikumus, slēdz reorganizācijas līgumu (turpmāk arī — līgums).
(2) Reorganizācijas līgumu sastāda atbilstoši Komerclikuma prasībām, ievērojot, ka:
1) papildus norāda ziņas par publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu;
2) ja reorganizācijas procesā tiek dibinātā jauna sabiedrība, — iegūstošās sabiedrības firmu un juridisko adresi, kā arī attiecīgā dalībnieka - publiskas personas kapitāla daļu turētāju;
3) tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem;
4) ja kapitālsabiedrībā ir personāla akcijas, norāda termiņu un kārtību, kurā reorganizējamā kapitālsabiedrība veic personāla akciju atpirkšanu par to nominālvērtības summu;
5) reorganizācijas procesa rezultātā visu reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību saglabāto un jaunizlaisto daļu (akciju) nominālvērtības summa nav mazāka par šo sabiedrību kapitāla daļu (akciju) nominālvērtības summu pirms reorganizācijas.
(3) Publiskas personas reorganizācijas līgumā nedrīkst paredzēt:
1) Papildus izmaksas, atlīdzību, īpašas tiesības vai citus labumus personāla akciju īpašniekiem, personāla akciju daļu apmaiņu pret iegūstošās kapitālsabiedrības daļām (akcijām);
2) Reorganizācijas atliekošos nosacījumus;
3) Tādu reorganizējamo kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņu iegūstošajā kapitālsabiedrībā, kurš pārsniedz šo amatpersonu pilnvaru atlikušo termiņu reorganizējamajā kapitālsabiedrībā.
(4) Reorganizācijas līgums un augstākās lēmējinstitūcijas lēmums par reorganizācijas procesa uzsākšanu publiskojams katras kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē."
64.
Izslēgt 133. un 134. pantu.
65.
Izteikt 135. pantu šādā redakcijā:
"135. pants. Lēmums par reorganizāciju.
(1) Līguma projektu izskata un lēmumu par publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizāciju pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce. Ar lēmumu par reorganizāciju tiek apstiprināts reorganizācijas līgums vai līguma projekts.
(2) Ja sakarā ar reorganizāciju izdarāmi kapitālsabiedrības statūtu grozījumi, dalībnieku (akcionāru) sapulce lēmumu par to pieņem vienlaikus ar lēmumu par reorganizāciju.
(3) Lēmumā par reorganizāciju norāda ziņas par publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu.
(4) Publiskas personas kapitālsabiedrība dalībnieku (akcionāru) sapulci notur ne agrāk kā mēnesi pēc tam, kad notikusi reorganizācijas līguma projekta izsludināšana."
66.
Izteikt 136. pantu šādā redakcijā:
"136. pants. Lēmuma par reorganizāciju apstrīdēšana.
(1) Lēmumu par publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizāciju tiesā var apstrīdēt tikai attiecīgās publiskās personas kapitālsabiedrības augstākā lēmējinstitūcija, ja attiecīgais lēmums par publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizāciju pieņemts, pārkāpjot likumu, kapitālsabiedrības statūtus vai neievērojot augstākās lēmējinstitūcijas lēmumā par reorganizācijas uzsākšanu ietvertos noteikumus.
(2) Prasības celšanas termiņš ir viens mēnesis no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas."
67.
Izteikt 137. pantu šādā redakcijā:
"(1) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā kapitālsabiedrība ne agrāk kā vienu mēnesi no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā.
(2) Pieteikumam pievieno:
1) dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izrakstu vai kapitāla daļu turētāja lēmumu par reorganizāciju, un reorganizācijas līgumu vai noteikumus par reorganizāciju;
2) likumā noteiktajos gadījumos — reorganizācijas atļauju;
3) pievienojamās vai sašķelšanas ceļā sadalāmās sabiedrības slēguma finanšu pārskatu;
4) attiecīgās reorganizācijas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistra nodalījumu (ja reorganizācijas rezultātā tiek veiktas izmaiņas dalībnieku (akcionāru) reģistrā);
5) attiecīgās reorganizācijas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības statūtu jauno redakciju (ja reorganizācijas rezultātā tiek izveidota jauna kapitālsabiedrība vai reorganizācija skar sabiedrības statūtu noteikumus);
6) pieteikumu izmaiņām attiecīgās reorganizācijas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības valdes un padomes sastāvā,
7) Komerclikuma 351.pantā noteikto paziņojumu kreditoriem, kurā tie uzaicināmi pieteikt savus prasījumus.
"(3) Pieteikumā sabiedrība apliecina, ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta."
68.
Papildināt G sadaļas XXII nodaļu ar 137.1 pantu šādā redakcijā:
"1371. pants. Iegūstošās sabiedrības valde un padome
(1) Reorganizācijas procesā iesaistītās sadalāmās, pievienojamās vai pārveidojamās kapitālsabiedrības valdes loceklis var tikt iecelts valdes locekļa amatā iegūstošajā kapitālsabiedrībā bez nominācijas procesa rīkošanas, ja vienlaikus attiecīgais valdes loceklis tiek atsaukts no amata reorganizējamā kapitālsabiedrībā un viņa pilnvaru termiņš iegūstošajā kapitālsabiedrībā nepārsniedz atlikušo pilnvaru termiņu amatā, no kura valdes loceklis tiek atsaukts.
(2) Šā panta pirmajā daļā norādītajā gadījumā valdes loceklim netiek izmaksāts atsaukšanas pabalsts."
69.
Izteikt 148. pantu šādā redakcijā:
"148. pants. Dalībnieku piesaistes veidi
(1) Publiskas personas kapitālsabiedrība var kļūt par privāto kapitālsabiedrību vai publiski privāto kapitālsabiedrību šādos veidos:
1) palielinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu šā likuma 149.pantā norādītajā gadījumā;
2) reorganizējot kapitālsabiedrību (šā likuma 150.pants);
3) nododot publiskas personas kapitāla daļas bez atlīdzības citai publiskai personai (šā likuma 159. un 160.pants);
4) veicot pirmreizēju akciju izlaišanu fondu biržā;
5) veicot akciju pārdošanu gadījumos, kad kapitālsabiedrībai nav noteikts neatsavināmas publiskas kapitālsabiedrības statuss.
(2) Pirms lēmuma par daļu (akciju) kapitāla piesaisti pieņemšanas, publiskā persona veic publiskas personas līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtējumu atbilstoši šā likuma 7.panta noteikumiem.
(3) Personāla akciju izlaišana nav uzskatāma par kapitāla piesaistes veidu šīs nodaļas izpratnē, un personāla akciju izlaišana neietekmē publiskas personas kapitālsabiedrības statusu un pārvaldības kārtību."
70.
Izteikt 149. pantu šādā redakcijā:
"149. pants. Dalībnieku piesaistes mērķi, palielinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu.
(1) Kapitālsabiedrības pamatkapitālu drīkst palielināt, piesaistot jaunus dalībniekus, tikai šādiem mērķiem:
1) kapitālsabiedrības parādu aizstāšanai ar tās kapitāla daļām (turpmāk šajā sadaļā — parādu kapitalizācija);
2) konkrēta īpašuma iegūšanai, apmaksājot kapitāla daļas ar mantisko ieguldījumu;
3) kapitāla piesaistei, apmaksājot kapitāla daļas ar naudu (turpmāk šajā sadaļā — kapitāla piesaiste)."
71.
Izslēgt 150. pantu.
72.
Izteikt  XXVII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"Dalībnieku piesaiste ar pamatkapitāla palielināšanu"
73.
Izteikt 151. pantu šādā redakcijā:
"151. pants. Lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, veicot dalībnieku piesaisti
(1) Lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu ar noteiktu parādu (izņemot nodokļu parādus) kapitalizāciju, pamatkapitāla palielināšanu ar jaunu dalībnieku piesaisti, apmaksājot daļas ar mantisko ieguldījumu vai naudas ieguldījumu, publiskas personas kapitālsabiedrībā pieņem publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija, pamatojoties uz publiskas personas līdzdalības izvērtējumu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā lēmumā norāda:
1) kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielinājuma summu;
2) kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanas veidu un daļu (akciju) apmaksas termiņu;
3) valsts līdzdalības mērķi (ja tas tiek mainīts);
4) dalībniekus, kam tiks piedāvāts iegādāties jaunās kapitāla daļas (akcijas) vai to piesaistes pamata noteikumus.
6) citus būtiskus dalībnieku piesaistes noteikumus."
74.
Izslēgt 152. panta pirmo daļu.
75.
Izteikt 154. panta otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:
"(2) Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus atbilstoši šā likuma 151. pantā norādītajam augstākās lēmējinstitūcijas lēmumam izstrādā un apstiprina kapitāla daļu (akciju) turētājs."
"(3) Apstiprinot pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, lēmumā papildus tiek noteikts termiņš, kad tiks sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce tādā sastāvā, kāds veidosies pamatkapitāla palielināšanas rezultātā. Lēmumam pievienojams kapitālsabiedrības statūtu projekts tādā redakcijā, kas atbilst kapitālsabiedrības pārvaldes formai pēc pamatkapitāla palielināšanas."
"(4) Kapitālsabiedrības valde pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajā termiņā sasauc kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulci jaunajā dalībnieku sastāvā. Sapulce apstiprina kapitālsabiedrības statūtus, pieņem citus nepieciešamos dalībnieku (akcionāru) sapulces kompetencē ietilpstošos lēmumus. Kapitālsabiedrības statūtu grozījumi vai to jaunā redakcija apstiprināma ar ne mazāk kā trim ceturtdaļām no klātesošo balsu skaita, un uz šādu sapulci attiecināmi šā likuma noteikumi, kas nosaka attiecīgā veida kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanu un norisi."
Papildināt 154. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ja pamatkapitāla palielinājuma apmaksa pilnā apmērā netiek veikta lēmumā norādītajā termiņā, daļas/akcijas, uz kurām parakstījies jaunais dalībnieks, netiek reģistrētas."
76.
Izteikt XXVIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"Publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācija, piesaistot jaunus dalībniekus"
77.
Izteikt 155. pantu šādā redakcijā:
"Publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var būt tikai sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības."
78.
Izteikt 156. pantu šādā redakcijā:
"156. pants. Lēmums par reorganizācijas uzsākšanu
(1) Publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas procesu, kura rezultātā tā kļūst par publiski privātu vai privātu kapitālsabiedrību, reorganizē Komerclikuma noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā likumā noteiktās īpatnības.
(2) Reorganizācijas procesu, pamatojoties uz publiskas personas līdzdalības izvērtējumu, uzsāk ar publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu (rīkojumu), kurā norāda:
1) reorganizējamos subjektus;
2) plānoto reorganizācijas veidu;
3) reorganizācijas beigu termiņu;
4) publiskās personas kapitāla daļu turētāju iegūstošajā sabiedrībā;
5) valsts līdzdalības stratēģisko mērķi iegūstošajā sabiedrībā;
6) citus būtiskus reorganizācijas noteikumus.
(3) Publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas procesā, kura rezultātā tā kļūst par publiski privātu vai privātu kapitālsabiedrību, tiek gatavots reorganizācijas prospekts un iesaistīto sabiedrību līguma projektu pārbauda zvērināts revidents.
(6) Publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācijas procesā iegūstošā sabiedrība var būt tikai kapitālsabiedrība."
79.
Izteikt 157. pantu šādā redakcijā:
"157. pants. Reorganizācijas nosacījumi
 Ja pirms reorganizācijas procesa uzsākšanas plānotajā reorganizācijas procesā iesaistīto kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāji (akcionāri) ir vienojušies par reorganizācijas procesam būtiskiem nosacījumiem, tad šādu vienošanos iesniedz publiskas personas augstākai lēmējinstitūcijai kopā ar priekšlikumu reorganizācijas lēmuma pieņemšanai (rīkojuma izdošanai)."
80.
Izteikt 158. pantu šādā redakcijā:
"158. pants. Reorganizācijas līgums, veidojoties publiski privātai vai privātai kapitālsabiedrībai
(1) Reorganizācijas līgums tiek sastādīts atbilstoši Komerclikuma prasībām, papildus norādot augstākās lēmējinstitūcijas lēmumā norādītos noteikumus un termiņu, kad sasaucama iegūstošās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce, kā arī norāda reorganizācijas procesā iesaistīto kapitālsabiedrību, kuras valde ir atbildīga par iegūstošās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu pēc reorganizācijas. Reorganizācijas līgumā norādāmi arī publiskas personas kapitāla daļu turētāja izvirzītie pārstāvji iegūstošās kapitālsabiedrības valdē un padomē vai iegūstošās sabiedrības valdes (ja paredzēts, arī padomes) locekļu nominēšanas kārtība.
(2) Reorganizācijas līguma projektam pievienojams privātās iegūstošās kapitālsabiedrības statūtu grozījumu projekts un pilns statūtu teksts jaunā redakcijā.
(3) Komerclikuma 343.pantā paredzēto lēmumu par publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizāciju pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce, un reorganizācijas līgumu paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
(4) Lēmumu par publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizāciju tiesā var apstrīdēt tikai attiecīgo publisko personu kapitālsabiedrību augstākās lēmējinstitūcijas, ja attiecīgais lēmums par publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizāciju pieņemts, neievērojot augstākās lēmējinstitūcijas lēmumā par reorganizācijas uzsākšanu ietvertos noteikumus. Prasības celšanas termiņš ir viens mēnesis no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas.
(5) Iegūstošās sabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce apstiprina iegūstošās kapitālsabiedrības statūtus, ievēlē pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju un pieņem citus reorganizācijas procesā nepieciešamos lēmumus. Iegūstošās kapitālsabiedrības statūti apstiprināmi ar ne mazāk kā trim ceturtdaļām no klātesošo balsu skaita, un uz šādu sapulci attiecināmi šā likuma noteikumi, kas reglamentē attiecīgā veida kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanu un norisi. Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokolā norādāmi tie dalībnieki (akcionāri), kuri balsojuši pret statūtu apstiprināšanu.
(6) Papildus Komerclikumā minētajiem dokumentiem, kas iesniedzami komercreģistra iestādei reorganizācijas ieraksta izdarīšanai, kapitālsabiedrība iesniedz arī šā likuma 156.pantā noteikto publiskas personas augstākās lēmējinstitūcijas lēmumu (rīkojumu)."
81.
Izslēgt 162. panta septīto daļu.
Pārejas noteikumi
Papildināt Pārejas noteikumus ar 35. punktu šādā redakcijā:
1)
Valsts kanceleja līdz 2026. gada 1. janvārim izveido 22. panta otrās daļas 5.1 punktā minēto publisku personu kapitālsabiedrību pārvaldības informācijas sistēmu.
Ministrs V. Uzvārds