Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-933
Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā
Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 178. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2013, 187., 208., 228. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 230. nr.; 2017, 70., 128., 231. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 10. panta 1.daļu pēc vārdiem "Latvijas Republikas" ar vārdiem "vai citu demokrātisku valstu" un pēc vārda "Latvijas" ar vārdiem "Republikas vai citas demokrātiskas".
2.
Papildināt 10. pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:
"(12) Biedrībai un nodibinājumam to darbībā aizliegts sniegt atbalstu, tajā skaitā arī informatīvu (propagandas), personām vai valstīm, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu."
3.
Papildināt I nodaļu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:
"12.1 pants. Biedrību un nodibinājumu klasifikācija
(1) Biedrības un nodibinājumi tiek klasificēti atbilstoši to darbības jomai.
(2) Ministru kabinets nosaka biedrību un nodibinājumu:
1) klasifikāciju atbilstoši to darbības jomai;
2) darbības jomas pieteikšanas un maiņas kārtību;
3) darbības jomas klasifikatora vešanas un uzturēšanas kārtību
4) darbības jomas mērķa grupas."
4.
Izslēgt 13. panta trešo daļu.
5.
Izslēgt 15. panta 3. punktā vārdus "ja biedrība vai nodibinājums darbības jomu piesaka ierakstīšanai vai tās ierakstīšanu paredz likums".
6.
Izslēgt 18. pantu.
7.
Papildināt 19. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:
"5) reģistra iestādes lēmumu.".
8.
37. pantā:
izteikt 4.1 daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) biedru sapulces norises vietu un laiku, un informāciju, ka biedru sapulce notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ja biedru sapulce notiek attālināti;";
 
papildināt 4.1 daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
"61) biedru skaitu, kas ir izmantojuši tiesības balsot pirms biedru sapulces;".
9.
Papildināt likumu ar 37.1 pantu šādā redakcijā:
"37.1 pants. Attālinātā dalība un balsošana biedru sapulcē
(1) Par biedru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, biedram ir tiesības balsot rakstveidā (arī, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) pirms biedru sapulces, nosūtot savu balsojumu biedrībai vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru sapulces norises dienas. Valde nosaka prasības biedru identifikācijai un kārtību, kādā biedri var izmantot šīs tiesības, ja statūtos nav noteikts citādi.
(2) Biedrs, kurš balsojis pirms biedru sapulces, var lūgt biedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu, un tādā gadījumā biedrība pēc biedra balsojuma saņemšanas nekavējoties nosūta biedram apstiprinājumu.
(3) Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde nosaka prasības biedru identifikācijai un kārtību, kādā biedri var izmantot šīs tiesības, ja statūtos nav noteikts citādi.
(4) Biedra tiesības balsot pirms biedru sapulces vai piedalīties un balsot biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo biedra tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē klātienē.
(5) Biedrs, kurš balsojis pirms biedru sapulces, drīkst balsot biedru sapulcē klātienē vai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Tādā gadījumā pirms biedru sapulces nodotā balss ir anulējama.
(6) Biedrs, kurš balso pirms biedru sapulces vai piedalās un balso biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu biedru sapulcē. Valde sastāda sarakstu ar tiem biedriem, kuri balsojuši pirms biedru sapulces un pirms balsojuma iepazīstina ar to biedru sapulces dalībniekus."
10.
Izteikt 52. pantu šādā redakcijā:
"52. pants. Biedrības gada pārskats
(1) Pēc pārskata gada beigām valde saskaņā ar Grāmatvedības likumu un citiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas un pārskatu sagatavošanas jomā sagatavo biedrības gada pārskatu.
(2) Biedrības gada pārskatu pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu.
(3) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. martam biedrība gada pārskatu normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā kārtībā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam. Ministru kabinets nosaka kritērijus, kādos gadījumos kopā ar gada pārskatu iesniedzams saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas ziņojums vai zvērināta revidenta ziņojums."
11.
Papildināt 53. pantu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:
"41) ar reģistra iestādes lēmumu;
42) ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu;".
12.
Papildināt likumu ar 56.1 pantu šādā redakcijā:
"56.1 pants. Biedrības darbības izbeigšana ar reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu
(1) Biedrības darbību var izbeigt ar reģistra iestādes lēmumu, ja:
1) biedrības valdei ilgāk par diviem gadiem nav pārstāvības tiesību, un biedrība sešu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu;
2) biedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un sešu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas tā nav novērsusi norādīto trūkumu.
(2) Biedrības darbību var izbeigt ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ja biedrība trīs mēnešu laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas nav iesniegusi gada pārskatu un kopš pārkāpuma izdarīšanas ir pagājuši vismaz divi gadi.
(3) Reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par biedrības darbības izbeigšanu stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots adresātam. Reģistra iestāde izdara ierakstu reģistrā par biedrības darbības izbeigšanu pēc tam, kad reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir kļuvis neapstrīdams.
(4) Ja biedrības darbība izbeigta, pamatojoties uz reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, biedrības likvidācijā ieinteresētā persona ir tiesīga pieteikt likvidatoru reģistra iestādei šā likuma 59.1 pantā noteiktajā kārtībā."
13.
Aizstāt 57. panta otrās daļas 3. punktā vārdus un skaitļus “10. panta 1.1 daļā” ar vārdiem un skaitļiem “10. panta 1.1 vai 1.2 daļā”.
14.
Papildināt 57.1 pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:
"(12) Ja līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai lietā biedrība pārkāpj tiesas lēmumu, kas pieņemts šā panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā, vai neievēro šāda lēmuma nosacījumus, tiesa pēc pieteicēja ierosinājuma piemēro biedrībai procesuālu sankciju (brīdinājumu vai naudas sodu) un brīdina par kriminālatbildību, kas iestājas, ja biedrība tiesas lēmumu turpina pārkāpt."
15.
57.3 pantā:
Aizstāt 57.3 pantā vārdus "Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rīgas pilsētas tiesa" (attiecīgā locījumā).
Aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus un skaitļus “10. panta 1.1 daļā” ar vārdiem un skaitļiem “10. panta 1.1 vai 1.2 daļā”
16.
Papildināt 58. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Biedrības likvidācija nenotiek, un reģistra iestāde pieņem lēmumu par biedrības izslēgšanu no reģistra, ja neviena biedrības likvidācijā ieinteresētā persona nesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process."
17.
Papildināt 59. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Ja likvidatoru ieceļ saskaņā ar šā likuma 59.1 pantu, likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka biedrības likvidācijā ieinteresētā persona, kura iesniegusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu."
18.
Papildināt likumu ar 59.1 pantu šādā redakcijā:
"59.1 pants. Likvidatora iecelšana, pamatojoties uz biedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu
(1) Šā likuma 56.1 pantā minētajā gadījumā reģistra iestāde pēc tam, kad reģistrā izdarīts ieraksts par biedrības darbības izbeigšanu, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu. Paziņojumā uzaicina biedrības likvidācijā ieinteresētās personas trīs mēnešu laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt reģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā pieteikumā biedrības likvidācijā ieinteresētā persona norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tāda nav, norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un apliecina savu atbilstību likvidācijā ieinteresētās personas statusam, kā arī norāda šā likuma 60. panta pirmajā daļā minētās ziņas par likvidatoru.
(3) Reģistra iestāde izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties uz pirmo biedrības likvidācijā ieinteresētās personas iesniegto pieteikumu par likvidatora iecelšanu. "
19.
Izteikt 60. pantu šādā redakcijā:
"60. pants. Pieteikums par biedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju
(1) Ja biedrības darbība izbeidzas sakarā ar šā likuma 53. panta 1., 3. un 4. punktā minētajiem apstākļiem, valde iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu. Pieteikumā norāda likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tāda nav, norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi). Pieteikumam pievieno:
1) katra likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru, kurā norāda tās biedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru, par kuras likvidatoru piekrīt kļūt;
2) biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu, ja biedrības darbība izbeigusies ar biedru sapulces lēmumu.
(2) Ja biedrības darbība izbeidzas, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, tiesa nosūta attiecīgo nolēmumu ieraksta izdarīšanai reģistrā. Likvidators triju dienu laikā pēc nolēmuma stāšanās spēkā iesniedz reģistra iestādei šā panta pirmās daļas otrajā teikumā un 1. punktā minētās ziņas.
(3) Ja likvidāciju veic valdes locekļi, šo faktu norāda pieteikumā vai tiesas nolēmumā un tam nav jāpievieno šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās ziņas.
(4) Ja biedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, Valsts ieņēmumu dienests pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams, nosūta attiecīgo lēmumu reģistra iestādei ieraksta izdarīšanai reģistrā."
 
20.
Papildināt 61. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Likvidatoru, kurš iecelts, pamatojoties uz biedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu reģistra iestādei, var atcelt tikai tiesa vai ieinteresētā persona, kura likvidatoru iecēlusi."
21.
Aizstāt 65. panta pirmajā daļā vārdus "pēc attiecīga nolēmuma spēkā stāšanās dienas" ar vārdiem "no ieraksta izdarīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā".
22.
Izteikt 66. pantu šādā redakcijā:
"66. pants. Likvidācijas sākuma finanšu pārskats
Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām likvidators sagatavo biedrības likvidācijas sākuma finanšu pārskatu saskaņā ar Grāmatvedības likuma 21. pantu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka mantas, arī prasījumu un saistību, novērtēšanu grāmatvedībā un atspoguļošanu finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta. Ja saskaņā ar Grāmatvedības likumu un citiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības kārtošanas un pārskatu sagatavošanas jomā biedrība kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, bilanci, kas iekļaujama likvidācijas sākuma finanšu pārskatā, sastāda, pamatojoties uz visas biedrības mantas, arī prasījumu un saistību, inventarizācijas datiem biedrības likvidācijas sākumā."
23.
Aizstāt 67. panta pirmajā daļā vārdu "tiesā" ar vārdiem "pie zvērināta notāra".
24.
Papildināt 68. pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:
"(52) Manta, kas palikusi pēc biedrības izslēgšanas no reģistra šā likuma 58. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā, piekrīt valstij."
25.
Papildināt 104. pantu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:
"31) ar reģistra iestādes lēmumu;
32) ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu;".
26.
Aizstāt 105. panta trešās daļas 3. punktā vārdus un skaitļus “10. panta 1.1 daļā” ar vārdiem un skaitļiem “10. panta 1.1 vai 1.2 daļā”.
27.
Papildināt likumu ar 106.1 pantu šādā redakcijā:
"106.1 pants. Nodibinājuma darbības izbeigšana ar reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu
Šā likuma VI nodaļas noteikumi par biedrības darbības izbeigšanu ar reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu attiecīgi piemērojami nodibinājumiem, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi."
28.
 107. pantā:
papildināt ar 11 daļu šādā redakcijā:
"(11) Nodibinājuma likvidācija nenotiek, un reģistra iestāde pieņem lēmumu par nodibinājuma izslēgšanu no reģistra, ja neviena nodibinājuma likvidācijā ieinteresētā persona nesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un nodibinājumam nav pasludināts maksātnespējas process."
aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "Pieteikumam pievieno" ar vārdiem "Pieteikumā norāda".
 
papildināt ar 3daļu šādā redakcijā:
"(31) Pieteikumam pievieno katra likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru. Rakstveida piekrišanā likvidators norāda tā nodibinājuma nosaukumu un reģistrācijas numuru, par kura likvidatoru piekrīt kļūt."
papildināt ceturto daļu pēc vārda "teikumā" ar vārdiem "un šā panta 31 daļā".
aizstāt piektajā daļā vārdus "šā panta trešās daļas otrajā teikumā" ar vārdiem "šā panta 31 daļā".


 
29.
Izteikt 108. panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Ja nodibinājuma darbība izbeigta saskaņā ar šā likuma 105. panta pirmās daļas 2.-5.punkta noteikumiem, tad pēc likvidācijas izdevumu segšanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas atlikusī nodibinājuma manta piekrīt valstij."
30.
Papildināt 108. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:
"(22) Manta, kas palikusi pēc nodibinājuma izslēgšanas no reģistra šā likuma 107. panta 1.1 daļā noteiktajā kārtībā, piekrīt valstij."
31.
Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. ,13. un 14. punktu šādā redakcijā:
"11. Šā likuma 12.1 pants, kā arī grozījumi šā likuma 13. pantā un 15. panta 3. punktā attiecībā uz biedrību un nodibinājumu obligātu darbības jomas norādīšanu stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
12. Tās biedrības un nodibinājumi, kuri ir ierakstīti biedrību un nodibinājumu reģistrā līdz 2024. gada 1. jūlijam, darbības jomu norāda, iesniedzot gada pārskatu par 2024. gadu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
13. Ministru kabinets līdz 2024. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 12.1 pantā minētos noteikumus.
14. Šā likuma 19. panta 5. punkts, 53. panta 4.1 un 4.2 punkts, 56.pants, 58. panta trešā daļa, 59. panta 3.1 daļa, 59.1 pants, 60. panta ceturtā daļa, 61. panta 3.1 daļa, 68. panta 5.2 daļa, 104. panta 3.1 un 3.2 punkts, 106.1 pants, 107. panta 1.1 daļa un 108. panta 2.2 daļa attiecībā uz biedrību un nodibinājumu darbības izbeigšanu ar Valsts ieņēmuma dienesta un reģistra iestādes lēmumu stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā."
 
Likums stājas spēkā
Ministrs V. Uzvārds