SIA “Stiga RM” iebildumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par dabas liegumiem” precizēto versiju

Stiga RM | 22.09.2023

Ar SIA “Stiga RM” iebildumu par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par dabas liegumiem” precizēto versiju pilnu tekstu aicinām iepazīties šeit:

“Stiga RM” iebildumi MK “Noteikumiem par dabas liegumiem”

SIA “Stiga RM”, reģistrācijas numurs: 40003194846 (turpmāk Sabiedrība ) ir mežizstrādes uzņēmums, kas ražo finiera loksnes un koka paneļus. Sabiedrība tāpat ir meža platību īpašniece. Tā kā arī uz Sabiedrībai piederošajām mežu platībām attiecās Noteikumu projektā ietvertie dabas liegumi, Sabiedrība ir ne vien Noteikumu projekta normu adresāte, bet arī ieinteresēta, lai Noteikumu projekts neaizskartu tai ar Satversmes 105. pantu garantētās tiesības uz īpašumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta tiesību akta projektu Nr. 23 TA 621 “Noteikumi par dabas (turpmāk Noteikumu projekts) liegumiem”. Noteikumu projekta izstrādes kontekstā turpmāk tekstā VARAM un Ministru kabinets tiek dēvēti kā Likumdevējs.

Noteikumu projekts ir izstrādāts kā grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem”. Ar Noteikumu projektu tiek plānots noteikt 75 jaunas dabas liegumu un paplašina 6 esošās dabas liegumu teritorijas. Kā tas norādīts Noteikumu projekta anotācijā (turpmāk Anotācija), Noteikumu projekts izstrādāts, lai vismaz daļēji novērstu Eiropas Komisijas ierosināto pārkāpumu procedūru Nr. 2019/2304 pret Latviju par Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (turpmāk Biotopu direktīva) saistību neizpildi.

(...)

20. Nosakot kompensāciju vienīgi par mežaudzes pieaugumu, privātpersonām principā netiek kompensēts reālais nekustamā īpašuma netraucētas lietošanas ierobežojums, bet tiek kompensēts vienīgi iespējamais mežaudzes pieaugums nākotnē jeb tāds apstāklis, ko nav iespējams ar absolūtu ticamību paredzēt. Gadījumā, ja nekustamajos īpašumos mežaudzes pieaugums netiek konstatēts, konkrētā kompensācija šīm personām nepienākas. Ja ir jāuzskata, ka Anotācijā un citos Noteikumu projekta izstrādes dokumentos norādes par kompensācijas mehānismu ir pareizas, tad tāpat jāuzskata, ka virknei privātpersonu, kuru īpašumi tiek aprobežoti ar Noteikumu projektu, kompensācija par saimnieciskās darbības aizliegumu var nesaņemt vispār.

21. Bez tam, kompensācijas mērķis ir attaisnot personai radītos zaudējumus gan attiecībā uz konkrētā īpašuma izmantošanas un apbūves ierobežojumiem, gan negūto peļņu. Ikgadējā kompensācija nav samērīga, ja tā tiek balstīta uz nākotnē iespējamu situācijas iestāšanās varbūtību.

22. Šāds gadījums būtu nesamērīgs un netaisnīgs. Anotācijā ir skaidri norādīts, ka Noteikumu projekts vispār tiek izstrādāts tādēļ, ka pret Latviju ierosināta pārkāpuma procedūra par Biotopu direktīvas saistību neizpildi. Atbilstoši tiesiskās paļāvības principam, valsts iestāžu kļūdas nevar radīt privātpersonām, kuras nav tajās vainojamas, nelabvēlīgas sekas.

(...)

Kopsavilkumā par visu šajos iebildumos norādīto:

1) Noteikumu projektā noteiktais kompensācijas mehānisms ir prettiesisks un neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 30. panta 1. punktam

2) Noteikumu projektā noteiktais kompensācijas mehānisms ir prettiesisks un neatbilst likuma “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” un Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumiem Nr. 197 “Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai” regulējumam.

3) Noteikumu projektā noteiktie 75 jaunie dabas liegumi un sešas paplašinātās dabas liegumu teritorijas ir noteiktas neievērojot Natura 2000 statusa jēgu un mērķi, izmantojot novecojošu vai neprecīzu informāciju, tādējādi pārkāpjot Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību regulējumu.

4) Noteikumu projektā noteiktie 75 jaunie dabas liegumi un sešas paplašinātās dabas liegumu teritorijas ir noteikti neizpildot likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 12. pantā noteikto lēmuma satura prasības.

5) Noteikumu projektā noteiktie 75 jaunie dabas liegumi un sešas paplašinātās dabas liegumu teritorijas ir noteiktas neievērojot pienākumu pamatot Satversmes 105. pantā garantēto pamattiesību ierobežojuma samērīgumu.

“Stiga RM” iebildumi MK “Noteikumiem par dabas liegumiem”

Pievienot komentāru