Pēc ES Tiesas sprieduma pasludināšanas Senāts turpinās izskatīt divas lietas par kompensācijas maksājumiem

Jurista Vārds | 28.01.2022

Lietā Nr. SKA-14/2022 (A420186017) ir strīds par kompensācijas maksājumiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijā Natura 2000.

Lauku atbalsta dienests atteica pieteicējai piešķirt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumu - aizliegumu audzēt dzērvenes pieteicējai piederošajos purvos, kas ietilpst Natura 2000 teritorijā, jo normatīvajos aktos nav paredzēta kompensācija par aizliegumu purvos ierīkot dzērveņu plantācijas.

Senāts konstatēja, ka valsts normatīvajos aktos kompensācija paredzēta tikai par Natura 2000 meža teritorijām, izslēdzot no tām purvus, kā arī kompensācija paredzēta tikai par šajās teritorijās noteiktajiem mežsaimniecības ierobežojumiem.

Pēc ES Tiesas sprieduma pasludināšanas Senāts turpinās izskatīt divas lietas par kompensācijas maksājumiem

Pievienot komentāru