Par mazo ērgli Latvijā

Zemeunvalsts.lv | 02.05.2020

Kopējā pēdējos gados izveidoto mikroliegumu statistika liecina, ka mikroliegumus pamatā veido mazajam ērglim. Tas ir saistīts ar Latvijas Dabas fonda īstenoto Life+ projektu LIFE 13 NAT/LV/001078 ar kopējo budžetu 2,5 milj. eiro. Projektā paredzēts papildus esošajam mazo ērgļu aizsardzības stāvoklim nodrošināt 500 mazo ērgļu ligzdošanas vietu aizsardzības statusu, nosakot mikroliegumus.

Attiecībā uz mazā ērgļa sugas aizsardzību pēc būtības, jānorāda, ka, apstiprinot Plānu, nav ņemti vērā jaunākie ekspertu pētījumi, kuros secināts, ka mazo ērgli nevar uzskatīt par apdraudētu sugu ne Latvijas (3700–4000 pāru), ne pasaules (kopā 19700 pāri) mērogā.

Atbilstoši Starptautiskajai Sarkanajai grāmatai (Tulk. “IUCN Red list of threatened species”) mazā ērgļa statuss gan globālā, gan Eiropas mērogā ir novērtēts kā “Least Concern” (vismazāk rūpju), un globālā populācija tiek vērtēta kā stabila (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2016). Arī Latvijā mazo ērgļu populācija tiek vērtēta kā stabila un atsevišķos parauglaukumos ir pat konstatēts būtisks putnu skaita pieaugums. Salīdzinot ar citām retām un apdraudētām putnu sugām, mazais ērglis ir visizplatītākā ērgļu suga Latvijā, tas ir bieži sastopams putns Latvijas mežainajā mozaīkveida ainavā, ko nodrošina esošā mežsaimniecības prakse.

Minētajā Plānā apzināti un mērķtiecīgi nav ievērotas meža īpašnieku intereses, kā arī tas nav tapis saskaņā ar plaši izmantoto ilgstpējas jēdzienu, jo, aizbildinoties ar vides interesēm, kas šai gadījumā ir apšaubāmas, sociālās un ekonomiskās intereses atstātas pilnīgā novārtā. Vārdos paustais līdzsvars dabā realizējies kā finansiāls ieguvums projekta radītājiem, ilgstpējai paliekot skaistam vārdam finanšu atskaitēs. 

Pievienot komentāru