Par Latvijas vilku un lūšu populāciju pēdējo 20 gadu laikā

LVMI "Silava" | 26.10.2021

Lai noskaidrotu un raksturotu Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamiku atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizētu vilku uzbrukumus mājlopiem saistībā ar vilku populācijas demogrāfiskās struktūras reģionālajām īpatnībām, LVMI "Silava" Medniecības un faunas menedžmenta virziens 2020. gada janvārī sāka pētnieka Jurģa Šubas pēcdoktorantūras pētījumu "Pelēko vilku Canis lupus un Eirāzijas lūšu Lynx lynx subpopulācijas dinamika Latvijā un konfliktu risku identificēšana lopkopības nozarē" (Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/511) īstenošanu. Pētījumu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākums 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Starptautiskā zinātniskā brīvpieejas izdevumā Sustainability publicēts pēcdoktoranta pētniecības pieteikuma ietvaros veiktais pētījums par Latvijas vilku subpopulācijas demogrāfiju. Rakstā aplūkota populācijas struktūras dinamika pēdējo 20 gadu laikā un medību ietekmes vērtējumu atšķirības dažādām dzimuma un vecuma grupām.
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/17/9783/htm

Par Latvijas vilku un lūšu populāciju pēdējo 20 gadu laikā

Pievienot komentāru