Par EK sagatavoto dabas atjaunošanas likuma projektu

FACE | 28.06.2022

FACE atzinīgi vērtē jauno Dabas atjaunošanas likumprojektu, ko 22. jūnijā publicēja Eiropas Komisija. Tas būs būtisks solis, lai atjaunotu dabu visā Eiropā. Svarīgi, ka šis ir pirmais tiesību akts, kas skaidri vērsts uz Eiropas dabas atjaunošanu, lai atjaunotu 80% Eiropas biotopu, kas ir sliktā stāvoklī, un lai atgrieztu dabisko vidi visās ekosistēmās, tostarp mežos, lauksaimniecības zemēs un saldūdens ekosistēmās.

Priekšlikumā regulas projekta veidā ir definēti vairāki galvenie jēdzieni un noteikti juridiski saistoši dabas atjaunošanas mērķi. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm būs jāizstrādā katrai savi dabas atjaunošanas plāni un jāveic darbs, kas nepieciešams, lai noteiktu nepieciešamos atjaunošanas pasākumus likumā noteikto mērķu un saistību izpildei. Ar šo tiesību aktu tiks paplašināta līdzšinējā pieredze dabas atjaunošanas pasākumu jomā, un tam būtu jābalstās uz Eiropas mednieku paveikto labo darbu, kas izklāstīts FACE Bioloģiskās daudzveidības manifestā. Svarīgi, ka dalībvalstīm aktīvi jāiesaista ieinteresētās personas, izstrādājot atjaunošanas plānus, lai nodrošinātu, ka plāni ir pienācīgi pielāgoti valsts apstākļiem.

FACE uzskata, ka tiesību aktam vajadzētu sniegt būtisku labumu mazajiem medījamiem dzīvniekiem lauksaimniecības ekosistēmās. Piemēram, ir izvirzīti mērķi attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības vispārēju palielināšanos un pozitīvu tendenci zālāju tauriņu, lauksaimniecības zemju putnu un ainavas elementu ar augstu bioloģisko daudzveidību lauksaimniecībā izmantojamās zemēs jomā. Attiecībā uz ūdensputniem nozīmīgus rezultātus dos arī mērķi mitrāju, tostarp kūdrāju un upju, atjaunošanai.

Tāpat medījamo un nemedījamo sugu gadījumā ir jāparedz atjaunošanas pasākumi, kas jāievieš uzskaitīto sauszemes, piekrastes un saldūdens sugu dzīvotnēm, kas nepieciešami, lai uzlabotu šo dzīvotņu kvalitāti un kvantitāti, tostarp tās atjaunojot, un uzlabotu savienojamību, līdz tiek sasniegta pietiekama šo dzīvotņu kvalitāte un kvantitāte.

Valstu dabas atjaunošanas plāniem jāaptver laikposms līdz 2050. gadam, tie jāpārskata vismaz reizi 10 gados. Eiropas Komisija novērtēs valstu atjaunošanas plānu projektus sešu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas. Priekšlikumā ir noteikti arī dalībvalstu uzraudzības un ziņošanas pienākumi. (...)

Par EK sagatavoto dabas atjaunošanas likuma projektu

Pievienot komentāru