NBD ekspertu grupa izstrādājusi rekomendācijas un kritērijus dendroloģisko un citu dabas vērtību izpētei un unikalitātes novērtēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Dabas aizsardzības pārvalde | 02.08.2022

“Projekta ietvaros pētnieku grupa veica stādījumu apsekošanu septiņās modeļteritorijās: Ēdoles parkā, Operas teātra mākslinieku dendroloģiskajos stādījumos Inčukalna “Līgotnēs”, Ulmales, Tārgales, Lagzdenes parkā, Hoftenbergas parkā un Naujenes svešzemju stādījumos. Sertificēti dendroloģijas, kā arī sugu un biotopu eksperti novērtēja šo teritoriju dendroloģiskās un dabas vērtības no entomoloģijas (kukaiņu), lihenoloģijas (ķērpju) un brioloģijas (sūnu) viedokļa. Dažādie objekti kalpoja kā modeļi, lai projekta laikā izstrādātu un aprobētu dendroloģisko stādījumu novērtēšanas metodiku un kritērijus. Izstrādātais novērtējuma saturs ietver ieskatu stādījumu kultūrvēsturē un iepriekšējo dendroloģisko inventarizāciju rezultātus, esošo dendroloģisko un citu dabas vērtību novērtējumu un izmaiņas stādījumu taksonomiskajā sastāvā, kā arī laikā un telpā. Novērtējums ietver arī ieteikumus stādījumu apsaimniekošanai līdz rekonstrukcijas plāna izstrādei. Modeļteritoriju stādījumu apsekošanas darba uzdevumos ietilpa lauka darbu veikšana objektos, dendroloģisko, dabas un citu vērtību izpēte, datu ieguve, ievade un uzkrāšana,” par projekta gaitu stāsta NBD Dendrofloras nodaļas vadošā speciāliste Linda Strode.

NBD ekspertu grupa izstrādājusi rekomendācijas un kritērijus dendroloģisko un citu dabas vērtību izpētei un unikalitātes novērtēšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Pievienot komentāru