Jauni EK priekšlikumi mežu izciršanas apturēšanai, novatoriskai un ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un augsnes veselīguma uzlabošanai

EK pārstāvniecība Latvijā, Komunikācijas ģenerāldirektorāts, Preses nodaļa | 18.11.2021

17. novembrī Eiropas Komisija pieņēma trīs jaunas iniciatīvas, kas ir nepieciešamas, lai Eiropas zaļais kurss [1] kļūtu par realitāti. Komisija ierosina jaunus noteikumus, kas ierobežotu ES izraisītu atmežošanu, kā arī nāk klajā ar jauniem noteikumiem, kas atvieglotu atkritumu sūtījumus ES iekšienē ar mērķi veicināt aprites ekonomiku un risināt problēmas, kas saistītas ar nelegālu atkritumu eksportu uz trešām valstīm. Komisija nāk klajā arī ar jaunu augsnes stratēģiju, kuras mērķis ir līdz 2050. gadam panākt visu Eiropas augšņu atjaunošanu, izturētspējas uzlabošanu un pienācīgu aizsardzību. Ar šodienas priekšlikumiem Komisija piedāvā instrumentus pārejai uz aprites ekonomiku, dabas aizsardzību un vides standartu paaugstināšanu Eiropas Savienībā un pasaulē.

Lai ierobežotu ES izraisītu atmežošanu un mežu degradāciju [2], Komisija ierosina jaunu regulu. Laikā no 1990. līdz 2020. gadam pasaule ir zaudējusi 420 miljonus hektāru meža - šī platība pārsniedz Eiropas Savienības platību. Ierosinātie jaunie noteikumi garantētu, ka ražojumi, ko ES tirgū pērk, izmanto un patērē ES iedzīvotāji, neveicina globālo atmežošanu un mežu degradāciju.

Plašāka informācija: Jauni priekšlikumi mežu izciršanas apturēšanai, novatoriskai un ilgtspējīgai atkritumu apsaimniekošanai un augsnes veselīguma uzlabošanai cilvēku, dabas un klimata labā (europa.eu) [3]
1. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
2. https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
3. https://latvia.representation.ec.europa.eu/jaunumi/jauni-priekslikumi-mezu-izcirsanas-apturesanai-novatoriskai-un-ilgtspejigai-atkritumu-2021-11-17_lv

Pievienot komentāru