Iesniegums par vispārīgā administratīvā akta izdošanu par lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022.gada medību sezonā

Latvijas Mednieku asociācija | 07.01.2022

Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) ir vērsusies Zemkopības ministrijā un Valsts meža dienestā ar iesniegumu par vispārīgā administratīvā akta izdošanu attiecībā uz pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022.gada medību sezonā.

Atbilstoši 2014. gada 22. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 “Medību noteikumi”, turpmāk – Medību noteikumi, 3.1.5. punktam, lūši (Lynx lynx) var tikt medīti no 1. decembra līdz Valsts meža dienesta noteiktā pieļaujamā nomedīšanas apjoma izmantošanai medību platībās (turpmāk – nomedīšanas apjoms), bet ne ilgāk par 31. martu. Tas nozīmē, ka VMD prerogatīva un pienākums katru gadu ir izdot vispārīgo administratīvo aktu, kurā tiek noteikts pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms katrā sezonā. Pie šādas kārtības līdz šim pieturējās arī pats VMD, katru gadu izdodot rīkojumu attiecībā uz sezonā pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu (sk., piemēram, VMD ģenerāldirektora 2020. gada 30. novembra rīkojumu Nr. 172 “Par pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2020./2021. gada medību sezonā”.). Taču šobrīd ir izveidojusies situācija, ka VMD, pretēji Medību noteikumos noteiktajam, šo savu funkciju nav izpildījusi, radot normatīvā regulējuma vakuumu attiecībā uz lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022. gada medību sezonā.

Iesniegums par vispārīgā administratīvā akta izdošanu par lūšu nomedīšanas apjomu 2021./2022.gada medību sezonā

Pievienot komentāru