Ceļā uz zaļāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. Kas ir Eiropas Savienības taksonomija?

apollo.lv | 17.11.2021

Eiropas Savienībā un pasaulē sākušās ievērojamas ekonomiskās un finanšu sistēmas pārmaiņas. To galvenais vadmotīvs ir cilvēku darbību ietekmes uz vidi novērtēšana, mazināšana un kompensēšana.

Lai mobilizētu sabiedrību šādām pārmaiņām, plašsaziņas līdzekļos tiek plaši atspoguļotas klimata pārmaiņām, piesārņojuma mazināšanai un bioloģiskās daudzveidībai veltītas tēmas.

Tiek organizētas demonstrācijas un starptautiskie forumi. Veidoti ilgtspējīgu darbību apliecinoši standarti un jauni finanšu instrumenti, kuru mērķis ir sekmēt pārkārtošanos. Ikviena ražošanas vai pakalpojumu nozare ir atkarīga ne vien no tiem resursiem, kas nepieciešami preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, bet arī no ekosistēmu pakalpojumiem, ko sniedz daba - tīrs gaiss, tīrs ūdens, klimats, bioloģiskā daudzveidība.

No ekosistēmu pakalpojumiem ir atkarīga cilvēces pastāvēšanas iespējamība. Ikkatra cilvēka darbība ietekmē vidi, bet Eiropas Savienības zaļais kurss ir pilsoņu radītās ietekmes mazināšanas stratēģija.

Zaļais kurss ir instruments ievērojamiem ekonomikas un finanšu sistēmas pārkārtošanās procesiem, kas skar ikvienu tautsaimniecības nozari un paredz līdzšinējo biznesa modeļu pārveidi atbilstoši topošajam ES normatīvajam regulējumam.

Ceļā uz zaļāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. Kas ir Eiropas Savienības taksonomija?

Pievienot komentāru