Apstiprināti “Rīgas Mežu” nefinanšu mērķi

Rīgas Meži | 17.01.2022

Lai nodrošinātu pašvaldības un rīdzinieku interešu īstenošanu, kā arī “Rīgas Mežu” attīstību, izstrādāti un apstiprināti uzņēmuma specifiskie nefinanšu mērķi. Tie nosaka rīcību četros virzienos: uzņēmuma teritoriju (meži, aizsargājamās dabas teritorijas, parki) ilgtspējīga apsaimniekošana; sabiedrības izglītošana un informēšana par vidi un dabas vērtību saglabāšana; “Rīgas Mežu” cilvēkresursu attīstība; kā arī moderno tehnoloģiju izmantošana darbības efektivizācijai, pētniecība un attīstība.

Rīgas domes 2022. gada 12. janvārī apstiprinātie “Rīgas Mežu” specifiskie nefinanšu mērķi:

1.      Uz bioloģiskās daudzveidības, ekonomisko un sociālo vērtību izvērtējuma balstīta SIA “Rīgas Meži” pārvaldībā esošo teritoriju (mežu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, dārzu un parku) ilgtspējīga apsaimniekošana. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams:

1.1.  dārzos un parkos veicināt bioloģisko daudzveidību, ainaviskās vērtības paaugstināšanu un kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu;

1.2.  paaugstināt meža rekreatīvo vērtību un veicināt valdošo sugu, meža biotopu un tiem raksturīgo sugu daudzveidības saglabāšanu;

1.3.  izmantot meža apsaimniekošanas metodes, kas nodrošina oglekļa piesaisti un ikgadēju uzkrājuma pieaugumu mežaudzēs, veicot tā monitoringu, saudzīgas meža apsaimniekošanas pieejas izmantošanu teritorijās ar augstu sociālo un dabas vērtību koncentrāciju un stabilu koksnes ieguvi, kas balstīta uz ekonomiski pamatotu ilgtspējīgu izmantošanas modeli, mežos ar zemu sociālo un dabas vērtību koncentrāciju.

2.      Efektīva vides izglītības programmu īstenošana. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams:

2.1.  veicināt izpratni par mežu ekosistēmu, to ekonomisko un sociālo nozīmi, kā arī ilgtspējīgu mežu, dārzu un parku apsaimniekošanu;

2.2.  nodrošināt mūsdienīgu, starptautiskajām tendencēm un labajai praksei atbilstošu vides izglītību, ņemot vērā globālo un lokālo vides apdraudējumu aktualitāti;

2.3.  pēctecīgi monitorēt apmeklētāju paradumus un vides un bioloģiskās daudzveidības uzskatus;

2.4.  sadarboties ar iedzīvotājiem, apkaimju biedrībām un citām ieinteresētajām pusēm, organizējot aptaujas un pasākumus, lai izglītotu vides vērtību jautājumos un veicinātu mežu, dārzu un parku apmeklētību.

3.      Darbinieku profesionālās kompetences attīstīšana, paaugstinot kvalifikāciju, motivāciju un darba vides kvalitāti.

4.      Pētniecības, attīstības un digitalizācijas jomas kapacitātes stiprināšana, tai skaitā pēc iespējas līdzdarbojoties viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, kā arī sadarbojoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību centralizētu IKT risinājumu izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā.

“Rīgas Mežu” nefinanšu mērķi noteikti, pamatojoties uz uzņēmuma stratēģisko mērķi: “Ilgtspējīgi apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās dabas teritorijas, lai panāktu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pieaugumu, oglekļa piesaisti un uzkrāšanu, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu un izmantošanu, nodrošināt pašvaldības dārzu, parku, skvēru un citu pilsētvides objektu apsaimniekošanu, lai vairotu to pieejamību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iedzīvotāju komfortu”, kā arī uz pašvaldību un to kapitālsabiedrību darbību regulējošiem dokumentiem.

Apstiprināti “Rīgas Mežu” nefinanšu mērķi

Pievienot komentāru